Verslag Inloopbijeenkomst Skatebaan Dorpsstraat Vo Steenstraat 13 december 2023

In verband met het woningbouwproject Nobelkwartier en het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen voor de sporthal en het H.F. Witte Centrum moet de huidige skatebaan aan de Biltse Rading verplaatst worden. Op woensdag 13 december vond een inloopbijeenkomst plaats waar informatie werd gegeven over de nieuwe locatie van de skatebaan in De Bilt aan de Dorpsstraat Vo Steenstraat.

Op deze avond konden omwonenden en andere belangstellenden zich laten informeren en vragen stellen over de skatebaan aan drie verschillende tafels. 

Thematafel Locatie Skatebaan

Aan deze tafel kon men vragen stellen aan projectleider Sjoerd Bazuin over de afwegingsnotitie die ten grondslag ligt van het besluit van het college van B&W om de skatebaan te realiseren aan de Dorpsstraat Vo Steenstraat. Veel aanwezigen gaven aan dat ze niet tevreden zijn over het gevoerde proces om tot deze locatiekeuze te komen. Men gaf aan zich te verbazen dat zonder inspraak van omwonenden het college van B&W had besloten om in een beschermd dorpsgebied een skatebaan te realiseren. Velen zijn bezorgd dat met de komst van een skatebaan de historische karakter van het oude dorp wordt aangetast. Ook werd uitgesproken dat men vreest dat met de komst van een skatebaan groen wordt verwijderd. 

Thematafel Omgeving

Aan deze tafel kon men vragen stellen aan BOA Marcel van Dalem en aan gebiedsmakelaar Tycho Verheul over de impact van de skatebaan op de omgeving. Veel aanwezigen uitten hun zorgen over criminaliteit en overlast in de buurt en de vrees dat met een skatebaan er extra overlast ontstaat. Zoals het aantrekken van hangjeugd en geluidsoverlast. 

Ook waren er positieve geluiden te horen van mensen die het fijn vinden dat in het Oude Dorp een locatie komt waar kinderen en jongeren kunnen bewegen.

Thematafel ontwerp skatebaan

Aan deze tafel kon men vragen stellen en suggesties aandragen voor het ontwerp van het skatepark aan Carlo Spiller van SkateOn. Hier werden vooral vragen gesteld over de grootte van het toekomstige skatepark en de vormgeving. Daarnaast werd door SkateOn toegelicht hoe het participatietraject met de lokale eindgebruikers wordt opgezet. Hiervoor waren tijdens de inloopavond ook formulieren beschikbaar zodat men zich kon aanmelden voor deelname aan ontwerpsessies. Ook werd toelichting gegeven over de materialen van de skatebaan.

Vervolg

De feedback van omwonenden en belangstellenden betrekken we bij het ontwerp van de skatebaan. Daarna vindt zoals nu in de planning staat een presentatie van dit ontwerp plaats in maart van 2024.