Omgevingsvisie kern De Bilt

Met de pilot ‘Omgevingsvisie kern De Bilt’ heeft de gemeente zich voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Deze wet gaat veel veranderen in onze manier van werken.

Het werken aan de Omgevingsvisie voor de kern De Bilt heeft dan ook veel inzichten opgeleverd over wat we belangrijk vinden en waar uitdagingen liggen. Maar ook praktisch gezien heeft het traject veel beweging teweeg gebracht. Het heeft partijen met elkaar verbonden en de lijnen verkort. Punten uit de visie in wording die niet om een bredere, gemeentelijke of regionale afweging vragen, worden waar mogelijk al wel in samenwerking met de bewoners, ondernemers en instellingen aangepakt. Op deze pagina vindt u de resultaten van de pilot.

Inleiding op de visie

Verleden

De naam van De Bilt komt van belt, ofwel bult. Dat is een hoger gelegen gebied in het stroomgebied van de Kromme Rijn. Vermoedelijk werd al tweeduizend jaar geleden gewoond op deze verhoging, één van de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. Het drassige gebied kon worden ontgonnen na afdamming van de Kromme Rijn in de 12e eeuw waardoor het gebied niet telkens meer onderliep.
De Bilt ontwikkelde zich als pleisterplaats op weg naar de stad Utrecht vanuit het oosten van het land en vice versa. Veel herbergen, hoefsmeden en andere ambachtslieden vestigden zich in eerste instantie langs wat nu de Dorpsstraat is. In de loop der tijd werd het moerasgebied erachter ook steeds meer ontgonnen: eerst voor landbouw, later ook meer voor bedrijvigheid en woonbebouwing.

Heden

Kern De Bilt is ook nu een divers en gevarieerd woon- en werkdorp. De oude dorpsstructuur in het hedendaagse De Bilt fungeert als drager van wonen en lokale voorzieningen, met als hoofddrager het kruis van de Dorpsweg en de Hessenweg. In de vier ruim opgezette kwadranten die na de oorlog ontwikkeld zijn staat wonen centraal. In de perifere delen liggen grootschaliger voorzieningen en bedrijvigheid. De oude structuren zijn nog steeds zichtbaar en merkbaar in het dorp. Niet alleen in het landschap of de omgeving, maar ook in de identiteit van het dorp: hier wordt gewoond en gewerkt. Het dorp is sterk versteend. Als gevolg daarvan is het binnen de gehele gemeente de kern die het meest gevoelig is voor hittestress. Tegelijk is wateroverlast door de lage ligging nog altijd een uitdaging. Tel daar de groeiende behoefte aan woningen bij op en duidelijk is dat het beslag op de beschikbare ruimte ons voor dilemma’s stelt die steeds te herleiden zijn tot de vraag: hoe bewaken we samen de vertrouwde dorpsidentiteit én spelen we in op de wensen, trends en regionale vraagstukken van nu en straks?

Actuele thema’s in kern De Bilt zijn veelal trends die ook breder in de samenleving spelen. Het gaat dan om trends die bedreigingen voor de ontwikkeling van het dorp lijken te betekenen, zoals de druk op de woningmarkt en de toenemende mobiliteit die betaalbare woningen, leefbaarheid en ontwikkelmogelijkheden in het dorp onder druk zetten.
Inwoners uiten hier zorgen over die de gemeente onderschrijft. De wensen en zorgen van inwoners en de strategische opgaven waar we voor staan ondersteunen elkaar echter meer dan dat ze elkaar in de weg lijken te zitten. Deze ogenschijnlijke dilemma’s vragen om richtinggevende keuzes. Keuzes die in een gedragen omgevingsvisie zijn verankerd.

Toekomst

De inwoners willen het karakter en de prettige woon- en werkomgeving behouden en waar mogelijk de leefbaarheid verbeteren. Er moeten in De Bilt woningen gebouwd worden. Diverse plannen, zoals bij H.F. Witte, zijn in ontwikkeling. De druk op de leefbaarheid neemt daarmee ook toe. Bijkomende tendens is dat het verkeer eerder toeneemt dan afneemt. Het veranderende klimaat vereist dat we op een heel andere manier omgaan met de beschikbare ruimte. Water moeten we gaan opvangen en vasthouden om hittestress en verdroging te voorkomen, maar ook bufferen met hevige regenval. Hier liggen echt grote uitdagingen. De visie wil een aanzet geven tot en waar mogelijk nu al randvoorwaarden scheppen voor de toekomst van De Bilt.

De visie op de thema's

De thema's uit de visie op hoofdlijnen zijn de basis voor de uitwerking van de visie. Bij de totstandkoming zijn niet alleen inwoners betrokken, maar ook bedrijven, maatschappelijke instellingen en professionele samenwerkingspartners zoals BENG, ODRU, VRU, Waterschap en Provincie.

Naast interviews, een gebiedsconferentie, internetconsultatie en verdiepingsbijeenkomsten zijn er gesprekssessies geweest met onze eigen professionals. Op lang niet alle vragen is nu al een antwoord mogelijk. De doelen en dilemma's worden echter steeds meer zichtbaar.

En nu?

Veel kunnen we pas gaan invullen als we met de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente aan de slag gaan. Het proces hiervoor start waarschijnlijk in de tweede helft van 2019. En de tot nu toe verzamelde informatie is daarbij van grote waarde als uitgangspunt voor de toekomstige gemeentebrede Omgevingsvisie, waarvoor we uiteraard ook weer in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen. Zo kunnen we wat we nu hebben geleerd daar straks weer toepassen.

Contact

Naar het overzicht