Proef parkeerzone Oude Dorp De Bilt

Om de parkeerdruk in het Oude Dorp in De Bilt te verminderen is de gemeente een proef gestart met een blauwe parkeerzone op doordeweekse dagen. Bezoekers kunnen maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf. Voor bewoners en ondernemers gelden ontheffingen.

Inwoners en ondernemers in het Oude Dorp in De Bilt ervaren regelmatig parkeeroverlast. Een parkeertelling liet in 2016 zien dat ongeveer 40 plaatsen gebruikt worden door automobilisten die met het openbaar vervoer of de fiets verder reizen naar de stad Utrecht.

Om de parkeerdruk te verminderen voert de gemeente bij wijze van proef op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 18.00 uur een blauwe zone in met een maximum parkeerperiode van twee uur. Inwoners en bedrijven in het gebied kunnen een ontheffing aanvragen; deze is momenteel gratis. Na de evaluatie van de proef bepaalt de gemeente of in 2019 leges moeten worden geheven. In de proefperiode heeft de gemeente gekeken of de parkeerdruk afgenomen is.

Evaluatie proef

Bij de start van de proef is afgesproken dat we de resultaten van de blauwe zone gaan evalueren. De evaluatie bestaat uit drie onderdelen:

Parkeerdrukmetingen

Voorafgaande aan de invoering van de blauwe zone zijn er parkeermetingen uitgevoerd in het gebied, inclusief de omliggende buurten. Na de invoering van de blauwe zone zijn opnieuw twee metingen uitgevoerd. Zo kan worden beoordeeld wat de effecten van de proef zijn. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Verderop op deze pagina vindt u een samenvatting van de resultaten.

Enquête

In de maand februari zijn bewoners, ondernemers en omwonenden uitgenodigd om via een enquête te delen hoe zij de proef tot nu toe hebben ervaren. De resultaten van de enquête zijn gedeeld tijdens de informatieavond op 19 maart.

Informatieavond

Op dinsdag 19 maart 2019 is er een informatieavond geweest over de blauwe zone. Tijdens deze avond kwamen de volgende zaken aan bod:

  • Resultaten van het parkeeronderzoek
  • Resultaten van de enquête
  • Conclusies over de effecten van de blauwe zone

Vervolg

In de 2e helft van 2019 willen we starten met de herijking van het parkeerbeleid voor de gehele gemeente. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn blauwe zones ingesteld. Op andere plekken geven bewoners soms aan ook parkeerdruk of -overlast te ervaren.

Waar er parkeeroverlast bestaat zullen ervaringen met blauwe zones worden meegenomen, evenals keuzes voor het wel of niet in rekening brengen van parkeerontheffingen en -vergunningen.

Gebied blauwe zone Oude Dorp

De parkeerzone geldt voor beide zijden van de Dorpsstraat v.o. Steenstraat (tussen de Bilthovenseweg en de Burgemeester De Withstraat), de Burgemeester De Withstraat (tussen Jasmijnstraat en Dorpsstraat v.o. Steenstraat), Kapelweg, Biltstein en het parkeerterrein voor De Witte Swaen.

Bewoners en bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen.

Als u langer wilt parkeren dan 2 uur en naar het centrum Utrecht /USP wilt reizen, kunt u het beste een van de alternatieven kiezen:

  • Gebruikmaken van Park & Ride (P&R) de Uithof of P&R station Bilthoven
  • De fiets nemen naar de bushalte aan de Utrechtseweg
  • Gebruikmaken van andere bushalten (liefst met de fiets)
  • Carpoolen of meerijden met iemand naar de bushalte
  • Buiten de blauwe zone parkeren (op plekken waarbij de mogelijke parkeeroverlast voor directe omwonenden gering is).

De gekozen oplossingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep. In een paar bijeenkomsten zijn de problemen in kaart gebracht en geanalyseerd en oplossingsrichtingen bedacht. Begin 2017 is hierover een bewonersavond georganiseerd. De Vereniging Het Oude Dorp heeft een enquête onder bewoners/ondernemers uitgevoerd en vertaald in een parkeeradvies aan de gemeente. In januari 2018 organiseerden vereniging en gemeente samen voor alle belanghebbenden een drukbezochte inloopavond over de voorgenomen maatregelen.

Bekijk de resultaten van de proef parkeerzone Oude Dorp De Bilt. (pdf, 344 KB)

Als u problemen heeft met de toegankelijkheid neem dan contact op met de projectleider van de gemeente.

Activiteit Datum
Collegebesluit evaluatie blauwe zone 2e kwartaal 2019

Voor aanvragen ontheffing voor bewoners en bedrijven in de zone:
info@debilt.nl
Zie ook Ontheffing parkeren blauwe zone Oude Dorp De Bilt.

Voor inhoudelijke vragen over de blauwe zone:
Projectleider: Wouter Le Fèvre

Telefoon: 030 – 22 89 411

E-mail: w.lefevre@debilt.nl