Proef parkeerzone Oude Dorp De Bilt

Om de parkeerdruk in het Oude Dorp in De Bilt te verminderen is de gemeente een proef gestart met een blauwe parkeerzone op doordeweekse dagen. Bezoekers kunnen maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf. Voor bewoners en ondernemers gelden ontheffingen.

Inwoners en ondernemers in het Oude Dorp in De Bilt ervaren regelmatig parkeeroverlast. Een parkeertelling liet in 2016 zien dat ongeveer 40 plaatsen gebruikt worden door automobilisten die met het openbaar vervoer of de fiets verder reizen naar de stad Utrecht.

Om de parkeerdruk te verminderen voert de gemeente bij wijze van proef op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 18.00 uur een blauwe zone in met een maximum parkeerperiode van twee uur. Inwoners en bedrijven in het gebied kunnen een ontheffing aanvragen; deze is momenteel gratis. Na een evaluatie van de proef bepaalt de gemeente of in 2019 leges moeten worden geheven. In de proefperiode monitort de gemeente samen met de Vereniging Het Oude Dorp en Bewonersvereniging Kloosterpark of de parkeerdruk afneemt.

Evaluatie proef

Bij de start van de proef is afgesproken dat we de resultaten van de blauwe zone gaan evalueren. De evaluatie bestaat uit drie onderdelen:

Parkeerdrukmetingen

Voorafgaande aan de invoering van de blauwe zone zijn er parkeermetingen uitgevoerd in het gebied, inclusief de omliggende buurten. Na de invoering van de blauwe zone zijn opnieuw twee metingen uitgevoerd. Zo kan worden beoordeeld wat de effecten van de proef zijn. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Verderop op deze pagina vindt u een samenvatting van de resultaten.

Enquête

Met een enquête willen wij peilen hoe de proef tot nu toe is ervaren door bewoners, ondernemers en omwonenden. U kunt de enquête tot 1 maart 2019 online invullen.

Start enquête

Informatieavond

Op dinsdag 19 maart 2019 organiseren wij een informatieavond over de blauwe zone. Tijdens deze avond komen de volgende zaken aan bod:

  • Resultaten van het parkeeronderzoek
  • Resultaten van de enquête
  • Conclusies over de effecten van de blauwe zone

Vervolg

In de 2e helft van 2019 starten we met de herijking van het parkeerbeleid voor de gehele gemeente. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn blauwe zones ingesteld. Op andere plekken geven bewoners soms aan ook parkeerdruk of -overlast te ervaren.

Waar er parkeeroverlast bestaat zullen ervaringen met blauwe zones worden meegenomen, evenals keuzes voor het wel of niet in rekening brengen van parkeerontheffingen en -vergunningen.

Gebied blauwe zone Oude Dorp

De parkeerzone geldt voor beide zijden van de Dorpsstraat v.o. Steenstraat (tussen de Bilthovenseweg en de Burgemeester De Withstraat), de Burgemeester De Withstraat (tussen Jasmijnstraat en Dorpsstraat v.o. Steenstraat), Kapelweg, Biltstein en het parkeerterrein voor De Witte Swaen.

Naar het overzicht