Werkzaamheden Korhoenlaan en Talinglaan Bilthoven

In de omgeving Talinglaan en Korhoenlaan vinden ingrijpende werkzaamheden aan de riolering plaats. Vanwege de bouw van het nieuwe zwembad worden aanpassingen gedaan aan het ondergrondse leidingwerk.

Een groot deel van de benodigde energie voor het nieuwe zwembad komt uit het riool. De warmte uit het afvalwater wordt onttrokken en middels een warmtepomp geleverd aan het zwembad. Hiervoor komen er warmtewisselaars in het riool. Eerst wordt in een deel van de Talinglaan (tussen de Oude Brandenburgerweg en de Korhoenlaan) het riool vervangen. De leidingen worden voorzien van warmtewisselaars. Het wegprofiel blijft ongewijzigd. Ook zullen er geen bomen in de Talinglaan gekapt worden.

De riolering in de Korhoenlaan is van dermate slechte kwaliteit dat deze aansluitend op de werkzaamheden van de Talinglaan ook wordt vervangen. Volgens de rioolinspectie zijn alle bomenwortels het riool ingegroeid. Wanneer we niet ingrijpen zullen er grote verstoppingen ontstaan en komt er onacceptabele worteldruk op het trottoir en wegdek. In overleg met de groenbeheerder hebben we besloten de bomen in de Korhoenlaan te vervangen. Want tijdens het vervangen van de rioolleidingen zullen anders de bomen te veel beschadigd raken en gevaar opleveren voor de omgeving.

In samenhang met de rioolvervanging is voor de Korhoenlaan een herinrichtingsplan gemaakt. Het plan is in een intensief participatietraject met de bewoners tot stand gekomen. In de laan stonden 15 grote bomen, waarvan 7 tot 10 bomen vanwege de rioolwerkzaamheden niet konden worden behouden. Op aangeven van de bewoners voorziet het herinrichtingsplan in de vervanging van alle 15 bomen door 23 nieuwe bomen van formaat. Verder zal, op verzoek van de bewoners, bij de herinrichting een deel van de verharding worden hergebruikt. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

De aannemer is in 2018 gestart met het vervangen van de riolering in de Talinglaan. De warmtewisselaars zijn gelijktijdig geplaatst. Aansluitend op deze werkzaamheden wordt de riolering in de Korhoenlaan vervangen.

De uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden in de Korhoenlaan start volgens planning in maart 2019 en zal het werk medio 2019 worden opgeleverd. Over de planning en de bereikbaarheid zullen de bewoners en belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd. Hulpdiensten worden over deze tijdelijke afsluiting op de hoogte gebracht.

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Mehmet Seyman, projectleider Civiel, via e-mail m.seyman@debilt.nl of telefoon 030 - 22 89 178.