Subsidieregelingen voor herstel sport, kunst, cultuur en welzijn

Eind juni 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Crisis- en herstelplan corona. Een belangrijk onderdeel ter uitvoering van dit plan vormen een drietal subsidieregelingen voor coronaondersteuning van het maatschappelijk veld, werving van nieuwe leden en ondersteuning van culturele ondernemers. In totaal is € 285.000,- aan subsidies beschikbaar.

Met deze regelingen beogen we organisaties sterker uit de crisis te laten komen en de lokale veerkracht te versterken.

Deze regeling is speciaal bestemd voor non-profit organisaties zoals verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, kunst, cultuur of welzijn.

De subsidieregeling bestaat uit een tweetal onderdelen:

 • Een compensatiesubsidie, afhankelijk van de geleden schade, te bieden voor de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis;
 • Een initiatiefsubsidie. Het gaat hier om een financiële bijdrage voor extra of vernieuwende initiatieven van de aanvrager.

Voor beide subsidies kan eenmalig € 15.000,- worden aangevraagd.*)

Voor een compensatie subsidie geeft u aan:

 • Een opgave van de schade die u geleden heeft ten gevolge van corona;
 • De voorliggende voorzieningen waarop u een beroep heeft gedaan (al dan niet met succes);
 • De inzet die u heeft gepleegd om activiteiten op alternatieve wijze voort te zetten en de verliezen beperkt te houden

Voor een initiatiefsubsidie dient u in:

 • Plan van aanpak
 • Een omschrijving van de wijze waarmee de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen vanuit gemeentelijk beleid voor sport, cultuur of andere relevante beleidskaders
 • Een omschrijving van de activiteiten gericht op vernieuwing, continuering of herstel na de corona crisis
 • Een overzicht van de kosten en de financiering van de activiteiten
 • De looptijd van de activiteiten

*) zie ook artikel 2 van de subsidieregeling Coronaondersteuning maatschappelijk veld (zie onderaan deze pagina)

Er is ook een subsidie mogelijkheid voor werving van nieuwe leden en cursisten.

Deze regeling maakt het sportverenigingen, amateurkunstverenigingen, culturele instellingen en overige aanbieders van sport en/of cultuurlessen mogelijk om na een periode van ledenverlies, nieuwe leden en cursisten te werven door het geven van korting op lidmaatschap- en cursusgelden.

De subsidie bedraagt maximaal € 75,- per gesubsidieerde plek voor maximaal 20 nieuwe leden per instelling of vereniging.

Voor een subsidie voor werving nieuwe leden en cursisten geeft u aan: *)

 • De naam en omschrijving van de activiteit en de kosten voor deelname
 • Het aantal nieuw beoogde leden dan wel cursisten in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022
 • De datum van start van het lidmaatschap van de leden, of
 • De datum van de start van de cursisten

*) zie ook artikelen 2 en 7 van de subsidieregeling Werving nieuwe leden en cursisten (zie onderaan deze pagina)

Culturele ondernemers (zzp'ers en mkb'ers) zoals beeldende kunstenaars, docenten, dirigenten, muzikanten, podiumkunstenaars, coaches etc. kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwende en extra activiteiten die bijdragen aan de programmering van cultuuraanbod en/of gericht zijn op kwetsbare groepen. Per culturele ondernemer kan eenmalig een subsidie van maximaal € 2.500,- worden aangevraagd.

Voor een ondersteuning culturele ondernemers dient u in:*)

 • Een plan van aanpak waarin u de vernieuwende dan wel extra activiteiten omschrijft
 • De wijze waarop deze activiteiten bijdragen aan de ondersteuning van de groepen die extra kwetsbaar zijn ten gevolge van corona
 • Een begroting van de kosten van de voorgenomen activiteiten

*) zie ook artikel 2 van de subsidieregeling Coronaondersteuning culturele ondernemers (zie onderaan deze pagina)

Wat u moet weten

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. De sluitingstermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is door het college verlengd tot 1 juni 2022. 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gilbert De Boeck via e-mailadres subsidies@debilt.nl of telefonisch via 030 - 228 94 11