Voorwaarden incidentele subsidies 2021

Instellingen Subsidie 2020 Gevraagd 2020 Voorstel 2021
Diverse instellingen 20.207,- n.v.t. 20.551,-
Totaal 20.207,- n.v.t. 20.551,-

Het college kan ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in de loop van het subsidiejaar.

Het betreft o.a. subsidies voor:

  • kadervorming (deskundigheidsbevordering)
  • educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk
  • culturele activiteiten
  • activiteiten ten behoeve van minderheden
  • een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Subsidieprogramma 2021

Daarnaast kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Algemene subsidieverordening De Bilt 2019, de nadere regels subsidieverstrekking De Bilt 2019 en het subsidieprogramma.

Voor jubilea geldt dat deze niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt gevierd, b.v. een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt geacht dat om die reden subsidie wordt verstrekt.

Subsidies worden verleend voor plaatselijke activiteiten en voor activiteiten die een duidelijke relatie hebben met dan wel betrekking hebben op de gemeente De Bilt.

Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming (deskundigheidsbevordering) in aanmerking. De subsidie is met name bedoeld voor kleinere instellingen met subsidies tot € 5.000,-.

Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de activiteit digitaal bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Subsidierandvoorwaarden:

  • Per aanvraag te bekijken.

Subsidie-maatstaven:

  • Voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 378,- per organisatie per jaar
  • Voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen (subsidies tot max. € 2.000,-)