Voorwaarden incidentele subsidies 2020

Scroll de tabel om meer te zien
Instellingen Subsidie 2019 Gevraagd 2019 Voorstel 2020
Diverse instellingen 19.908,- n.v.t. 20.207,-
Totaal 19.908,- n.v.t. 20.207,-

Het college kan ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in de loop van het subsidiejaar.

Het betreft o.a. subsidies voor:

  • kadervorming (deskundigheidsbevordering)
  • educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk
  • culturele activiteiten
  • activiteiten ten behoeve van minderheden
  • een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Subsidieprogramma 2018

Daarnaast kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012, de nadere regels subsidieverstrekking 2013 en het subsidieprogramma.

Voor jubilea geldt dat deze niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt gevierd, b.v. een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt geacht dat om die reden subsidie wordt verstrekt.

Subsidies worden verleend voor plaatselijke activiteiten en voor activiteiten die een duidelijke relatie hebben met dan wel betrekking hebben op de gemeente De Bilt.

Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming (deskundigheidsbevordering) in aanmerking. De subsidie is met name bedoeld voor kleinere instellingen met subsidies tot € 5.000,-.

Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de activiteit digitaal bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Subsidierandvoorwaarden:

  • Per aanvraag te bekijken.

Subsidie-maatstaven:

  • Voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 363,- per organisatie per jaar
  • Voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen (subsidies tot max. € 2.000,-)