Restgroen kopen

Heeft u belangstelling om een stukje openbaar groen te kopen? De gemeente biedt restgroen te koop aan.

Wat u moet weten

  • U kunt de aangekochte groenstrook alleen gebruiken als (sier) tuin. Hierbij is het gebruik van de grond conform het geldende bestemmingsplan toegestaan en is de geldende bouwregelgeving van toepassing
  • Als er meerdere aangrenzende eigenaren zijn aan de grond dan gaat de gemeente de grond alleen verkopen als alle aangrenzende eigenaren overgaan tot aankoop van de grond. Als één of meerdere aangrenzende eigenaren afhaken dan gaat de gemeente de grond niet verkopen. Belangrijk is dat er kadastraal logische grenzen blijven bestaan.
  • Procedure uitgifte onroerende zaken (didam arrest). De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking wil komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.
  • Als koper betaalt u de aankoopkosten
  • De akte passeert bij een notaris naar keuze van de gemeente.

Kosten

Oppervlakte Grenzend aan de voortuin Grenzend aan de zij-/achtertuin
T/m 50 m2 € 75 per m2 € 150,- per m2
Meer dan 50m2 € 125 per m2 € 200,- per m2

Bovenstaande verkoopprijzen zijn exclusief kosten koper. Naast de aankoopkosten, moet u ook nog rekening met de overdrachts-, notaris- en kadasterkosten.

Voornemen tot leveren van gronden

De gemeente De Bilt is van plan om een strook gemeentegrond van circa 580 m2 juridisch te leveren aan bewoners van naastgelegen woning. 
Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente de Bilt, sectie F, nummers 6096, 6098 en 6100, gelegen aan/nabij de Soestdijkseweg 165 te (3721 AB) Bilthoven. Deze percelen grond maken feitelijk al jaren onderdeel uit van de tuin van de bewoners van de naastgelegen woning.

De gemeente meent dat de bewoners van de aangrenzende woning de enige serieuze gegadigden zijn voor de verkoop van de genoemde percelen om reden dat met de juridische levering  uitvoering wordt gegeven aan de koopovereenkomst die op 12 augustus 2021 tot stand is gekomen. Deze koopovereenkomst is gesloten om een lang lopend geschil over een stuk grond te beslechten. De bewoners van de aangrenzende woning mogen erop vertrouwen dat de gemeente de afspraken uit die koopovereenkomst nakomt. 

Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen de voorgenomen verkoop aan de genoemde bewoners van de aangrenzende woning? Dan kunt u bezwaar indienen 20 dagen na publicatie van dit voornemen (7 september 2023) kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot levering.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Informatie

Wilt u meer weten over het kopen van een stukje restgroen? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Grondzaken van team Grondzaken en Vastgoed,  030 - 228 94 11 of mail naar restgroen@debilt.nl