De gemeenteraad aan het woord

Op 3 november bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de Begroting 2023. De fracties van de  politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar. Hieronder leest u wat de politieke partijen in de gemeenteraad van de begroting en het beleid vinden.

VVD De Bilt is positief verrast dat de OZB aanslag “slechts” 3% stijgt. Echter, dit linkse college geeft geld uit als water. Volgend jaar stijgt de schuld met 5 miljoen. Veel komt terecht bij consultants. In de jaren daarna stabiliseert de schuld maar op basis van gunstige aannames.

Uit niets blijkt dat het college beseft dat zwaar weer op komst is. Indien het Rijk moet bijspringen dan zullen onze OZB-aanslagen automatisch met minimaal 20% stijgen.

De basis moet op orde. Geen consultants, wel zichtbare verbeteringen in onze dorpen; Verkeersveiligheid, verlichting, goede ontsluiting, geld voor scholen en groen.

GroenLinks is blij met de voorgestelde begroting. We kunnen aan de slag met de plannen uit het coalitieakkoord! Goed dat er steun is voor mensen die het nu (extra) moeilijk hebben door o.a. een hoge energierekening. En dat op een verstandige manier geld uitgetrokken wordt voor betaalbare, duurzame huizen, energiebesparing, duurzame energie en versterking van de natuur.
Wij vragen hierbij ook aandacht voor dierenwelzijn. We staan achter investeren in de gemeentelijke organisatie en betrekken inwoners beter bij de plannen. Want GroenLinks werkt graag samen aan een sociale, groene en duurzame gemeente! debilt.groenlinks.nl

Dit ultralinkse college krijgt veel extra geld uit Den Haag, geeft miljoenen uit aan linkse hobby’s als sociaal werkers, duurzaamheid, planeconomie en héél veel extra ambtenaren, geeft zichzelf een loonsverhoging van € 350.000 én maakt 5 miljoen extra schuld: lelijke politiek. Veel andere gemeenten sparen voor het ‘Ravijnjaar’ 2026, waarin de gemeente fors minder geld krijgt, maar dit college schuift de rekening van maar liefst 2,5 miljoen door naar de toekomst.
Forza is wel blij met het steunen van de armste inwoners, maar het achterlaten van schulden is onacceptabel. Forza blijft strijden voor eerlijke politiek: steun ons via forzadebilt.nl

Veel mensen hebben het moeilijk om rond te komen, een huis bezitten betekent niet dat het geld tegen de plinten klotst. We houden de belastingen (zoals OZB) daarom juist laag, in tegenstelling tot onze buurgemeenten Utrecht en Zeist. Daarnaast gaan we onze inwoners helpen bij energiebesparing in huis. 
D66 is ook erg blij dat er extra geïnvesteerd wordt in onderwijs en de lokale educatieve agenda; gelijke kansen beginnen met onderwijs.
We gaan de komende periode vooral investeren in de uitdagingen van deze tijd: onderwijs, betaalbaar wonen en klimaat. Vragen? Stel ze via fractie@d66debilt.nl

Een bizarre tijd en alles wordt duurder. Het CDA wil perspectief en focus! Het college is onzeker of de begroting prijsstijgingen kan dekken en of de voorgestelde indexering juist is. Maar wat bij tegenvallers? Inkomsten dalen door opschalingskorting in ’26/’27. Benodigde middelen voor jeugdzorg zijn nog niet toegekend en men gaat jaarlijks meer uitgeven!
De wethouders hebben hun inkomen verhoogd totaal met 0,44 FTE! Eerst jezelf, dan de ander? Een eerlijke, groene toekomst? Als we niet oppassen; een cijfermatig rode toekomst! Pak aan; woningbouw-klimaatverenigingsleven-mantelzorg-vitaliteit van kernen, participatie en goede lokale economie!

De begroting voor 2023 is op hoofdlijnen een goed stuk. Het laat zien dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt in lastige tijden. Dit blijkt uit de keuze om de kosten voor de inwoner in deze zware tijd niet met de inflatie te verhogen. Lokaal De Bilt is zich bewust van de sterk veranderende wereld en de toenemende vraag om een sociaal vangnet.
Uiteraard hebben wij ook aandachtspunten als het gaat om o.a. groenonderhoud, verkeersveiligheid en het versterken van de burgerparticipatie. Een investering in participatie, zichtbaar in de begroting, maakt dat we dit punt waarmaken. Lokaal De Bilt zet de inwoner op 1.

De SGP vindt het goed dat de lasten voor onze inwoners in deze onzekere tijd niet met de inflatie mee stijgen. Positief is ook het extra geld om (energie)-armoede te bestrijden. In de begroting mist aandacht voor investeringen in ruimtelijke ordening en wonen en gaat teveel geld naar dingen waarvan niet duidelijk is wat de meerwaarde is voor onze inwoners.
De SGP vindt het zorgelijk dat het college zoveel geld uit wil geven dat het meerjarenperspectief niet sluitend is, in 2026 komen we daardoor ruim een miljoen tekort. Dat vindt de SGP geen verstandig begrotingsbeleid, zeker niet in economisch onzekere tijden.

Na jaren van behoudend beleid kan de gemeente weer investeren. En we kiezen ervoor om te investeren in de gemeentelijke organisatie. Zo kunnen we werken aan goede burgerparticipatie en een voortvarende energietransitie.
Daarnaast moeten er betaalbare huizen gebouwd worden, vooral voor starters en ouderen. De PvdA-fractie let erop dat mensen met een laag inkomen en mensen die zorg nodig hebben, mee kunnen doen.
Wij zijn er trots op dat de gemeente oog heeft voor de problemen van al onze inwoners in deze tijd van inflatie en energie-armoede. Vragen? G.Schoor@debilt.nl

Een begroting met aandacht voor onze inwoners steunen we in deze tijd waarin we overal meer voor moeten betalen. Goed dat er aandacht is om kansenongelijkheid tegen te gaan: die is groot.
Aandachtspunten: Hoe gaan we meer omzien naar elkaar? Via kleinschalige zorg en via mantelzorgers en al die vrijwilligers: die maken ‘formele zorg’ niet (gelijk) nodig. Woningnood aanpakken: op naar passende woonvormen, meer creativiteit, betaalbare woningen voor jongeren, ouderen, jonge gezinnen.
Laten we creatiever kijken naar de energietransitie: is er wel ruimte voor een windmolen in onze gemeente? Hoe pakken we deze uitdaging aan?

De SP is trots; op deze gemeente, de inwoners, het coalitieakkoord en ook op deze begroting. De begroting heeft eindelijk oog voor de gewone man/vrouw/persoon/anders en focust eindelijk op de inwoners in plaats van de economie.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne raken ons allemaal maar sommigen een stuk harder. Deze gemeente zal haar rol pakken en waar wettelijk mogelijk de gaten opvullen.

Ook voor de inwoners die net meer krijgen dan de 120% van het sociaal minimum. Voor hen en anderen die buiten de (Haagse) pleister-regelingen vallen, zoals ons eigen MKB, moet er hulp komen. Dat moet de prioriteit van onze gemeente zijn.

De gemeenteraad hoort graag uw mening!

Wilt u ook uw mening laten horen over de Begroting? Dat kan! U bent van harte welkom om in te spreken. Meld u aan bij de Raadsgriffie, via 030 - 228 9164 of raadsgriffie@debilt.nl

Niet inspreken maar wel toehoren? De begrotingsraad vindt plaats op donderdag 3 november vanaf 16.00 uur. U bent van harte welkom in de Mathildezaal van het gemeentehuis of u kunt de vergadering live volgen op debilt.raadsinformatie.nl/live