Financiën en jaarverslagen

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente. 

Kadernota

In deze nota wordt op een rijtje gezet welke uitdagingen er op de gemeente De Bilt afkomen en wat de kaders voor de begroting zijn. Dit document is de voorbereiding op de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026.

Kadernota 2022 - 2026 (pdf, 317 KB)

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een programmabegroting op. Deze laat zien waar de gemeente in een bepaald jaar zijn geld aan uitgeeft. De begroting is opgedeeld in negen programma’s. Voor elk programma zijn doelen en activiteiten opgeschreven en wat deze mogen kosten. De plannen uit het -tot juni 2021 geldende- coalitieakkoord zijn hierin verwerkt. Voorbeelden van programma’s zijn: Verkeer, Sport en Economie. De gemeenteraad stelt elk jaar in november een programmabegroting voor het volgende jaar vast

Programmabegroting 2022

Deze begroting (pdf, 2 MB) beschrijft in detail per programma wat de doelen zijn, welke activiteiten de gemeente in 2022 wil gaan ondernemen, wie daarbij betrokken zijn en wat dat mag gaan kosten.

In deinfographic begroting 2022 (pdf, 194 KB)  is te zien hoe de begroting van de gemeente is opgebouwd. De inkomsten van de gemeente komen van het Rijk (68,8 miljoen) en uit lokale heffingen en andere bronnen (42,6 miljoen). In totaal 111,4 miljoen. De gemeente geeft deze gelden uit aan: wonen en leefomgeving (35,0 miljoen), samenleving (57,2 miljoen) en aan bestuur en dienstverlening (19,2 miljoen).

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar gebaseerd op de inzichten per 1 maart van dat jaar.

Voorjaarsnota 2022 (pdf, 244 KB)

Najaarsnota

Ook de najaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar, maar dan gebaseerd op de inzichten per 1 september van dat jaar.

Najaarsnota 2021 (pdf, 230 KB)

Jaarstukken (Jaarrekening en Jaarverslag)

Het college van burgemeester en wethouders legt hierin inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Jaarstukken 2021 (pdf, 2 MB)