Financiën en jaarverslagen

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente. 

Kadernota

In deze nota wordt op een rijtje gezet welke uitdagingen er op de gemeente De Bilt afkomen en wat de kaders voor de begroting zijn. Dit document is de voorbereiding op de Begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2024.

Kadernota 2020-2024 (pdf, 613 KB) 

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert.

In de Programmabegroting 2020 (pdf, 3,63 MB)  is het Coalitieakkoord 2018-2022 verwerkt. De programmabegroting is verdeeld in een negental programma’s (onder andere Verkeer, Sport, Economie en Volksgezondheid en Milieu). In de programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, welke activiteiten de gemeente in 2020 wil gaan ondernemen, wie daarbij zijn betrokken en wat dat mag gaan kosten.

In de infographic (pdf, 864 KB)  is te zien hoe de begroting van de gemeente is opgebouwd. De inkomsten van de gemeente komen van het Rijk (62,1 miljoen) en uit lokale heffingen en andere bronnen (41,7 miljoen). In totaal 103,8 miljoen.

De gemeente geeft deze gelden uit aan: wonen en leefomgeving (31,1 miljoen), samenleving (55,4 miljoen) en aan bestuur en dienstverlening (17,3 miljoen).

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar gebaseerd op de inzichten per 1 maart van dat jaar.

Voorjaarsnota 2020 (pdf, 372 KB) 

Najaarsnota

Ook de najaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar, maar dan gebaseerd op de inzichten per 1 september van dat jaar.

Najaarsnota 2019 (pdf, 276 KB) 

Jaarstukken (Jaarrekening en Jaarverslag)

Het college van burgemeester en wethouders legt hierin inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Jaarstukken 2019 (pdf, 3,67 MB)