Financiën en jaarverslagen

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente. 

Kadernota

In deze nota wordt op een rijtje gezet welke uitdagingen er op de gemeente De Bilt afkomen en wat de kaders voor de begroting zijn. Dit document is de voorbereiding op de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028.

Kadernota 2024 - 2028 (pdf, 298 KB)

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een programmabegroting op. Deze laat zien waar de gemeente in een bepaald jaar zijn geld aan uitgeeft. De begroting is opgedeeld in negen programma’s. Voor elk programma zijn doelen en activiteiten opgeschreven en wat deze mogen kosten. De plannen uit het geldende coalitieakkoord zijn hierin verwerkt. Voorbeelden van programma’s zijn: Verkeer, Sport en Economie. De gemeenteraad stelt elk jaar in november een programmabegroting voor het volgende jaar vast

Programmabegroting

Deze begroting (pdf, 2 MB) beschrijft in detail per programma wat de doelen zijn, welke activiteiten de gemeente in 2024 wil gaan ondernemen, wie daarbij betrokken zijn en wat dat mag gaan kosten.

Begrotingsspecial

In de infographic in de begrotingsspecial 2024 is te zien hoe de begroting van de gemeente is opgebouwd. De inkomsten van de gemeente komen van het Rijk (85,4 miljoen) en uit lokale heffingen en belastingen (25,8 miljoen) en andere inkomsten (19,1 miljoen). In totaal zijn de inkomsten 130,3 miljoen. De gemeente geeft deze gelden uit aan: wonen en leefomgeving (32,1 miljoen), samenleving (72,8 miljoen) en aan bestuur en dienstverlening (24,2 miljoen). In totaal zijn de uitgaven 129,1 miljoen.

Meer is te lezen in de begrotingsspecial die ook in de lokale kranten is gepubliceerd:

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar gebaseerd op de inzichten per 1 maart van dat jaar.

Voorjaarsnota 2023 (pdf, 297 KB)

Najaarsnota

Ook de najaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar, maar dan gebaseerd op de inzichten per 1 september van dat jaar.

Najaarsnota 2022 (pdf, 186 KB)

Jaarstukken (Jaarrekening en Jaarverslag)

Het college van burgemeester en wethouders legt hierin inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Jaarstukken 2022 (pdf, 3 MB)