Financiën en jaarverslagen

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente. 

Kadernota

In deze nota wordt op een rijtje gezet welke uitdagingen er op de gemeente De Bilt afkomen. Deze vooruitblik is de voorbereiding op de meerjarenraming 2019-2022. Met al deze (financiële èn beleidsmatige) stukken kan de gemeenteraad de kaders bepalen om een sluitend meerjarenperspectief te behouden.

Kadernota 2019-2022 (pdf, 706 KB) docreader

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert.

De Programmabegroting 2019 is verdeeld in de 10 programma's uit het Coalitieakkoord 2018-2022. o.a. over openbare veiligheid, over economische ontwikkeling en innovatie en over verkeer en bereikbaarheid. In de programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2019 wil gaan ondernemen.

Begroting 2019 (pdf, 4.2 MB) docreader

In de infographic (pdf, 850 KB) docreader is te zien hoe de begroting van de gemeente is opgebouwd. De inkomsten van de gemeente komen van het Rijk (59,2 miljoen) en uit lokale heffingen en andere bronnen (48,3 miljoen). In totaal 107,5 miljoen. De gemeente geeft deze gelden uit aan: wonen en leefomgeving (37,1 miljoen), samenleving (54 miljoen) en aan bestuur en dienstverlening (16,4 miljoen).

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar gebaseerd op de inzichten per 1 maart van dat jaar.

Voorjaarsnota 2018 (pdf, 547 KB) docreader

Najaarsnota

Ook de najaarsnota is een korte en bondige rapportage over de (verwachte) afwijkingen in het huidige jaar, maar dan gebaseerd op de inzichten per 1 september van dat jaar.

Najaarsnota 2018 (pdf, 507 KB) docreader

Jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders legt hierin inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid

Jaarrekening 2017 (pdf, 4.1 MB) docreader