Privacyverklaring Wet politiegegevens (Wpg)

De gemeente De Bilt respecteert uw privacy. Als u contact opneemt met de gemeente, een product aanvraagt of bijvoorbeeld een zorgaanvraag indient, verwerkt de gemeente persoonsgegevens. 

Wet politiegegevens

In bepaalde situaties verwerkt de gemeente De Bilt politiegegevens. Het gaat hoofdzakelijk om situaties waarin persoonsgegevens worden verwerkt door een buitengewoon opsporingsambtenaar (verder: boa) van de gemeente De Bilt. De gemeente De Bilt heeft boa’s in dienst voor toezicht en handhaving van de openbare orde en het onderwijs. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa politiegegevens voor een politietaak - zoals het opsporen van strafbare feiten - dan is de Wet politiegegevens van toepassing.  Ook de Wpg stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Doel en grondslag

Over het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de dagelijkse politietaak. Deze dagelijkse politietaken staan beschreven in artikel 8 van de Wpg. Onder de dagelijkse politietaak valt bijvoorbeeld de handhaving van wetten en regels, zoals het Wetboek van Strafvordering, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Leerplichtwet. In artikel 9 en 13 van de Wpg staan echter ook doelen waarvoor wij politiegegevens kunnen verwerken.

Voorbeelden van verwerkingen die onder de Wpg vallen zijn:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als u een strafbaar feit hebt gepleegd (bijvoorbeeld in het kader van de Leerplichtwet).
 • Het behandelen en afronden van betalingen die te maken hebben met een proces-verbaal, zoals het toekennen van bezwaren of het toepassen van de coulanceregeling.
 • Onderzoek naar en opsporen van daders van strafbare feiten.
 • Opsporing van daders van incidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij onder de Wpg?

In het kader van de Wpg kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Geboorteplaats en geboortedatum;
 • Omschrijving strafbare feit;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs;
 • Financiële gegevens;
 • Een eventueel kenteken.

Bewaartermijn

De Wpg regelt de bewaartermijnen voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal 5 jaar na de datum van de eerste verwerking.

Delen van politiegegevens

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot politiegegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij  nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van de politie. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij noodzakelijk zijn voor hun taak.

Voor het afhandelen van de betaling van een boete geven wij uw gegevens door aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties, zoals de politie.

Register van verwerkingsactiviteiten

Wij hebben een verwerkingsregister voor de Wpg (pdf, 219 KB) . Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle soorten verwerkingen voor de uitvoering van onze taken. Dit register is openbaar. 

Privacyrechten

Onder de Wpg hebt u als betrokkene rechten. Deze rechten wijken enigszins af van de AVG. U hebt in bepaalde gevallen recht op:

-    Informatieverstrekking en inzage;
-    Rectificatie van gegevens;
-    Vernietiging van gegevens;
-    Bezwaar/beroep tegen proces-verbaal

Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens of inzage daarin, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen, kunt u ook een schriftelijk verzoek bij ons indienen tot rectificatie of vernietiging. U geeft in het verzoek aan wat er gewijzigd of vernietigd moet worden.

Wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek tot het uitoefenen van een Wpg-recht. In de volgende gevallen hebben wij het recht om uw verzoek af te wijzen:

 1. Ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 2. Ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 3. Ter bescherming van de openbare veiligheid;
 4. Ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 5. Ter bescherming van de nationale veiligheid;
 6. Ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid.

U kunt uw inzageverzoek of verzoek tot rectificatie/vernietiging indienen op twee manieren:

 1. Per brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Om een verzoek op grond van de Wpg in behandeling te kunnen nemen moeten wij uw identiteit vaststellen. U doet dit door een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw brief. Wij raden u aan om gebruik te maken van de Kopie-ID app van de Rijksoverheid.
 2. Door het invullen van een online verzoekformulier via de onderstaande knop. U logt dan in met DigiD. Uw identiteit wordt op die manier vastgesteld.
Inloggen met DigiD Indienen van een verzoek

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw inzageverzoek is zes weken. Deze termijn kan met maximaal vier of zes weken worden verlengd. Wanneer u een verzoek indient om rectificatie of vernietiging van uw gegevens, ontvangt u binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

In geval van een schriftelijke beslissing op uw verzoek kunt u binnen zes weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan. Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil. Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.