Uw privacyrechten

Deze informatie is van belang bij het vastleggen van uw persoonsgegevens door de gemeente.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals uw geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer (BSN) of meer persoonlijke informatie, zoals over uw gezondheid.

U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Daarvoor heeft de wet u een aantal rechten gegeven. De hieronder genoemde rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar.

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Zie ook de de pagina ‘Privacy’ over de eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop wij uw privacy waarborgen.
Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt aan u gegeven als uw persoonsgegevens worden vastgelegd. 

Recht op inzage

Op uw verzoek kunt u uitsluitsel krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Mocht het document te omvangrijk zijn, dan kunnen wij ervoor kiezen u inzage te geven op het gemeentehuis.

Recht op wijziging, verwijdering, beperking, overdracht en bezwaar

Wijzigen persoonsgegevens

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen, of aanvullen als ze niet compleet zijn.

Verwijderen en wissen van persoonsgegevens

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden, op uw verzoek, uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld  als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (het wissen van uw persoonsgegevens uit onze systemen).

Eigen verklaring of standpunt

Als wijziging, aanvulling of verwijdering van uw gegevens niet mogelijk of gewenst is, dan kunt u uw eigen standpunt of  verklaring in uw dossier laten opnemen.

Beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking.

Overdracht van gegevens

Als u de gegevens die wij van u verwerken wilt overdragen aan een andere organisatie voor (her)gebruik, dan kunnen wij uw gegevens aan u verstrekken in een Excel-bestand. Het gaat hierbij om gegevens die digitaal beschikbaar zijn en die wij óf met uw toestemming verwerken óf die wij op grond van een overeenkomst met u verwerken.

Bezwaar tegen de verwerking

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking te staken.

Gebruik maken van uw rechten

U kunt een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Inloggen met DigiD Indienen van een verzoek

Nodig

  • Uw DigiD

Schriftelijk indienen

U kunt uw verzoek ook schriftelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs indienen bij de informatiebalie van het gemeentehuis.

Beoordeling van uw verzoek

De genoemde rechten zijn geen absolute rechten. Sommige rechten zijn afhankelijk gesteld van omstandigheden of van het belang van de verwerking van de persoonsgegevens. Ook kan de uitoefening van uw rechten in strijd komen met rechten en vrijheden van anderen. Daar moeten wij rekening mee houden.

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw verzoek is een maand. Voor complexe verzoeken kan de beslistermijn tot drie maanden worden verlengd.

Ingeval van een schriftelijke beslissing op uw verzoek kunt u binnen zes weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil.
Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.