Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Bezwaar indienen

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie van de gemeentelijke bekendmakingen op de website. 

U kunt bezwaar maken tegen bijvoorbeeld: 

  • Een bekendmaking
  • Afwijzing bouwvergunning
  • Afwijzing WMO Maatwerkvoorziening
  • Afwijzing urgentieverklaring

Uw bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: 

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient
  • De reden waarom u bezwaar indient
  • Bij voorkeur een kopie van het besluit waartegen u bezwaar indient, bijvoegen

Behandeling bezwaar

De adviescommissie bezwaarschriften is ingesteld door de gemeente maar heeft een onafhankelijke positie. De commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift en eventueel derde-belanghebbenden uit om de zaak tijdens  de hoorzitting toe te lichten. Het dossier ligt gedurende één week voorafgaand aan die hoorzitting voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De zitting

Bijna altijd is tijdens de zitting een ambtenaar aanwezig die het gemeentelijk standpunt toelicht en kan reageren op wat de indiener van het bezwaarschrift naar voren brengt. Het doel van de zitting is de commissie de informatie te verschaffen die zij nodig heeft om tot een advies over het ingediende bezwaarschrift te komen.

Het advies

De commissie beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies. Aan de hand van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders (en soms de burgemeester of de gemeenteraad) een beslissing. De indiener van het bezwaarschrift krijgt een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies, samen met de beslissing op bezwaar van het college, de burgemeester of de raad.