Begroting 2023: perspectief in onzekere tijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2022 de begroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting staat in het teken van ondersteuning in deze crisistijden, vooruit kijken naar realisatie van de doelen uit het coalitieakkoord en anticiperen op te verwachten kosten in de komende jaren.

Wethouder Smolenaers: “Als college richten we ons nu vooral op de groepen die het in deze crisistijden nu lastig hebben en proberen ondersteuning te bieden waar dit nodig en mogelijk is. De hoge inflatie berekenen we niet door aan onze inwoners. Daarnaast komt er bij deze begroting een eenmalige belastingkorting of een ruimere kwijtschelding. Met een nieuw coalitieakkoord kijken we ook naar de toekomst door te investeren in woningbouw, klimaat en kansengelijkheid. We reserveren een groot deel van onze overschotten om voorbereid te zijn op de blijvende tekorten op de jeugdzorg en de opschalingskorting. Op deze manier houden we ook de gemeentefinanciën gezond.” 

Perspectief bieden in onzekere tijden

In deze onzekere tijden met oplopende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie is het voor veel inwoners steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Als lokale overheid hebben we hier oog voor en voelen we de verantwoordelijkheid om ook in deze crisistijden perspectief te bieden. We kijken wat in onze macht ligt om eventuele klappen op te vangen en hoe we de Rijksmaatregelen zo goed mogelijk aan kunnen vullen. We gaan met onze sociaal-maatschappelijke partners in dialoog om samen de prijsstijgingen het hoofd kunnen bieden. We stellen 2,5 miljoen beschikbaar om gericht inflatie op te vangen.

Coalitieakkoord ‘ruimte voor morgen’ centraal

Daarnaast is het ook belangrijk de stip op de horizon te blijven houden voor de lange termijn. Daarbij staat het coalitieakkoord ‘ruimte voor morgen’ centraal. We investeren in de grootste uitdagingen van deze tijd: woningbouw, klimaat en gelijke kansen. 

Woningbouw

Een (eigen) huis bemachtigen is het lastigst voor starters en mensen met een laag inkomen. Daarom blijven we investeren in sociale en middeldure huur, appartementen voor ouderen en richten we ons nu ook op goedkope koopwoningen. 

Klimaat

We zien het allemaal om ons heen: de klimaatverandering met droogte, hoosbuien en hitte is steeds meer een werkelijkheid geworden. We zetten in op een pragmatische klimaataanpak om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden, maken plannen voor zon- en windenergie en nemen een actieve rol in het ondersteunen van onze inwoners bij de energiebesparing in eigen huis. 

Gelijke kansen

We voorkomen en bestrijden armoede met adequate ondersteuning van mensen met beginnende schulden en een laagdrempelig loket voor de persoonlijke hulpvraag. Door extra te investeren in onderwijs, schoolgebouwen en sociale werkers vergroten we de kansen van onze jeugd.

Behandeling begroting

De behandeling van de Begroting 2023 door de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 3 november 2022 en start om 16.00 uur. Met de vaststelling van de Begroting 2023 bepaalt de gemeenteraad hoe de beschikbare middelen voor het jaar 2023 zullen worden verdeeld. Daarmee is de begroting kaderstellend voor het beleid in 2023.