Begroting 2023 vastgesteld door gemeenteraad

In de speciale begrotingsraadsvergadering van donderdag 3 november heeft de gemeenteraad de begroting 2023 vastgesteld. De begroting staat in het teken van ondersteuning aan inwoners in de huidige crisistijden, vooruit kijken naar realisatie van de doelen uit het coalitieakkoord en anticiperen op te verwachten kosten in de komende jaren.

Perspectief in crisistijden voor onze inwoners

Wethouder Dolf Smolenaers: "Door de oplopende energieprijzen en de inflatie vragen veel inwoners uit onze gemeente zich af of ze de energierekening nog wel kunnen betalen. Daarnaast zijn er natuurlijk zorgen over de oorlog in Oekraïne, de inmiddels merkbare gevolgen van klimaatverandering en de woningnood. Deze begroting verlegt onze focus: de komende jaren richten wij ons geld op deze problemen van nu. Ook houden we juist nu de belastingen voor onze inwoners laag en begroten we bewust een groot overschot van 4,5 miljoen om genoeg flexibiliteit te houden in onzekere tijden."

In de aangenomen begroting worden middelen vrijgemaakt om de gevolgen van de inflatie en hoge energieprijzen aan te pakken voor de meest kwetsbare inwoners en zij die tussen wal en schip vallen. Ook komt er geld voor een ambitieuze klimaataanpak en participatie met inwoners.

Wijzigingen in voorstel college

De gemeenteraad heeft 6 moties aangenomen. Zo zal het groen in Brandenburg West samen met inwoners worden verbeterd (ingebracht door SP en VVD), zal de gemeente zich aansluiten bij het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ (ingebracht door CU en SP) en komen een aantal woningbouwlocaties uit participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ snel naar de raad (ingebracht door SGP). Daarnaast wil de raad vanwege de duurzaamheid ook haar eigen papierverbruik verminderen (ingebracht door GroenLinks, SU, SP, VVD en Forza De Bilt), krijgt de rekenkamer budgetuitbreiding (ingebracht door CU) en wordt onderzocht om de griffie te versterken (ingebracht door CDA).

Daarnaast is er nog een aantal toezeggingen gedaan, onder andere op het gebied van financiën. Het college heeft de toezegging gedaan aan het CDA om na een positief resultaat op de jaarrekening te bekijken of we dit geld apart kunnen zetten met het doel de financiële positie van de gemeente verder te versterken. 
Er is een toezegging gedaan (aan Forza De Bilt en VVD) op het gebied van veiligheid voor meer BOA-capaciteit.  En er is aan het CDA toegezegd om met het mantelzorgsteunpunt – nadat daar het proces doorlopen is van herijking taken, naamsverandering en integratie van het steunpunt bij MENS – in gesprek te gaan om te kijken of uitbreiding van personele capaciteit noodzakelijk is.

Stabieler financieel perspectief

Na jaren van bezuinigingen en krapte ontstaat er meer financiële ruimte in de begroting. Er is sprake van toenemende middelen tot en met 2025. De gemeente reserveert een groot deel van de financiële overschotten. Op deze manier houdt de gemeente de gemeentefinanciën ook voor de komende jaren gezond.

Aan de slag

Wethouder Dolf Smolenaers: “Nu de begroting voor 2023 is vastgesteld, kunnen wij aan de slag en kunnen uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen’. Wij zijn trots op dit resultaat wat er is gekomen dankzij de goede samenwerking met de raad en onze organisatie.”