Begroting 2024: perspectief en een helpende hand in sluitende begroting

Stijgende kosten in de jeugdzorg maakten het opstellen van de begroting voor 2024 van gemeente De Bilt een uitdaging. Maar er wordt niet bezuinigd op sociaal maatschappelijke voorzieningen. Vanaf 2026 worden nog altijd grote tekorten verwacht. Dit ligt aan gebrekkige financiering vanuit Den Haag.

Wethouder Dolf Smolenaers (Financiën): “We hebben een verstandige begroting opgesteld die recht doet aan wat inwoners nu nodig hebben, ondanks de onzekere financiering die we verwachten vanuit het Rijk. We hebben te weinig houvast ten aanzien van onze inkomsten uit het gemeentefonds. Gelukkig maken gemeenten in Nederland hier samen een vuist tegen.”

2024

In de begroting 2024 gaat extra geld naar onder meer jeugdzorg. Daarvoor moet worden bezuinigd. Daarbij worden de sociale en maatschappelijke voorzieningen, zoals cultuur, sport en onderwijs ontzien.  Hiermee kiezen we voor een stevige sociale basis. Smolenaers: “Kinderen en jongeren maken zich zorgen om de toekomst en de armoede neemt toe. Ook kampen velen met de lange termijn gevolgen van corona. Juist wanneer een groot beroep wordt gedaan op zorg, is het van het grootste belang om sport, cultuur en ontmoeting toegankelijk te houden.”

Daarnaast wil de gemeente een helpende hand bieden aan inwoners die het zwaar hebben door inflatie en stijging van energiekosten en levensonderhoud, onder meer door te helpen bij verduurzaming.
Om de kostenstijgingen op te vangen besloot de raad al eerder om maatregelen te nemen om de stijgende kosten in de jeugdzorg terug te dringen. Ook worden een aantal ambities naar beneden bijgesteld. De afgelopen jaren, vooral tijdens de energiecrisis, is de rekening voor de inwoners laag gehouden. Nu gaat de Onroerende Zaakbelasting (OZB) wel omhoog.

Gemeentefonds

Vanaf 2026 ontstaan grote tekorten op de gemeentelijke begroting vanwege een stevige korting door het Rijk op het gemeentefonds (het zogenaamde ‘ravijnjaar'). Gemeenten zouden goedkoper moeten worden door te fuseren tot grotere gemeenten, met dat uitgangspunt is een greep in onze kas gedaan door de nationale overheid. Dat beleid is al lang geschrapt, maar het gat in de begroting is blijven staan. Daarnaast staat de kostenstijging in de jeugdzorg niet in verhouding tot onze inkomsten. Daarom kiezen gemeenten in Nederland er collectief voor om het tekort zichtbaar te maken in de begroting en daarmee het probleem inzichtelijk te maken.

Jeugd en ondersteuning

We hebben, in lijn met de richting die de gemeenteraad heeft gekozen bij de kadernota, om extra middelen gevraagd voor de jeugdzorg. Ondanks dat we steeds betere informatie hebben over het zorggebruik in gemeente De Bilt, is het lastig de uitgaven terug te brengen. Het is ook belangrijk om te investeren in jeugdzorg, vanwege de  gevolgen van de coronalockdowns, toegenomen armoede en prestatiedruk voor onze kinderen en jongeren.

Op 2 november 2023 vanaf 16.00 uur vergadert de gemeenteraad over de begroting. De vergadering is ook online te volgen via debilt.raadsinformatie.nl