Begroting 2024 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 7 november de begroting voor 2024 vastgesteld. De begroting staat in het teken van ondersteuning in deze tijden van internationale conflicten en financiële onzekerheid. Ook in ondersteuning van onze jeugd en inwoners die dit het hardst nodig hebben is voorzien in deze begroting. Verder loopt de begroting vooruit op te verwachten kosten in de komende jaren.

In deze begroting zetten we extra in op het terugdringen van armoede en het verlagen van de drempel om hulp te vragen. Tot slot wordt er gewerkt aan gelijke kansen voor de jeugd, onder andere door meer te investeren in het netwerk rond onderwijs en door gericht meer sociaal werk in te zetten waar dat nodig is.

Bij de woningbouw zetten we ons in voor sociale en middeldure huurwoningen, goedkope koopwoningen en appartementen voor ouderen. Daarnaast wordt er ingezet op het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering door middel van concrete plannen voor zon- en windenergie. Aan de inwoners wordt een geringe extra bijdrage gevraagd door middel van een verhoging van de onroerend zaakbelasting (OZB). Op deze manier hoeft de gemeente niet te bezuinigen op sociaal maatschappelijke voorzieningen en kan de gemeente blijven investeren in woningbouw, klimaat en kansengelijkheid.

Aanpassingen door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft de begroting op één onderdeel gewijzigd met een amendement en twee moties aangenomen. Zo zal de gemeente vrijwilligers meer ondersteunen bij het indienen van vergunningen voor lokale initiatieven (motie ingediend door de SGP en mede door de ChristenUnie en Fractie Fabian) en zal het een welwillende houding hebben voor woningsplitsing bij bedrijven waar kinderen hun ouders willen opvolgen (motie ingediend door het CDA, D66 en GroenLinks).

Daarnaast heeft het college voorgesteld om de avondopenstelling van de gemeente te laten vervallen. Deze maatregel is via een amendement op voorstel van de SGP geschrapt, zodat de avondopenstelling behouden blijft. 

Verder met uitvoering coalitieakkoord

Wethouder Dolf Smolenaers: "De begroting van 2024 is vastgesteld, waardoor we verder kunnen met uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen’. Daarnaast is belangrijk dat we onze jeugd en inwoners, die extra zorg nodig hebben, kunnen blijven ondersteunen. We zijn trots op dit resultaat dat is bereikt dankzij de samenwerking met de gemeenteraad en onze organisatie."