Conceptakkoord bereikt in formatie GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP

De gesprekken tussen GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP, die kort na het eindadvies van de verkenners op 11 april gestart zijn, zijn zeer constructief en voorspoedig verlopen. Er is een conceptakkoord bereikt dat momenteel wordt voorgelegd aan de achterbannen en ambtelijk en financieel wordt getoetst. 

Na deze toets zal het conceptakkoord mogelijk nog worden aangepast. In de ochtend van 20 mei wordt het gepresenteerd aan de gemeenteraad, inwoners en pers. De raad zal de week volgend op de presentatie in de gelegenheid gesteld worden suggesties tot toevoegingen aan het conceptcoalitieakkoord te doen. 
Formateur John Does, wethouder in Dijk en Waard namens een lokale partij, heeft de coalitiegesprekken begeleid. 

Hoofdpunten

In het conceptcoalitieakkoord worden op hoofdpunten afspraken gemaakt. Daarbuiten zullen fracties vrij zijn te stemmen naar wat hen goeddunkt, waardoor wisselende meerderheden gezocht kunnen worden in de raad en er meer ruimte komt voor raad en inwoners. 

Raadsakkoord

Naast het proces tot de formatie van een nieuwe coalitie heeft er onder procesbegeleiding van Kitty Spaan een groepsgesprek plaatsgevonden met de raadsleden, commissieleden, burgemeester, griffie en gemeentesecretaris om te onderzoeken welke afspraken zij willen maken om tot een betere bestuurscultuur te komen. 

Frisse blik

Door de nieuwe raadsleden werd aangegeven dat zij niet belast wilden worden met zaken uit het verleden en zin hebben om met een open en frisse blik aan de slag te gaan. Er wordt daarom meer gevoeld voor een lerend proces van aan de slag gaan en tussentijdse evaluatie en zo nodig afspraken maken dan nu direct te starten met het maken van afspraken. Wel zal er in elk geval waarschijnlijk nog gesproken worden over het gewenste vergadermodel wat past bij de nieuwe handelswijze van de coalitie.