De Bilt weert forensische zorg in het buitengebied

De gemeenteraad van De Bilt heeft op voorstel van het college een voorbereidingsbesluit genomen met het oog op het bevriezen van enkele bestemmingsplannen in het buitengebied voor nieuwe initiatieven tot forensische zorg. Nieuwe initiatieven tot zware zorgvormen kunnen zolang dit besluit geldt niet worden vergund.

In het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 en van de bestemmingsplannen Berg en Bosch/HDI, Buitengebied De Bilt Noord-Oost en Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herziening gelden ruime omschrijvingen van bestemmingsmogelijkheden als het gaat om de vestiging van zorgorganisaties. Er worden nu geen nadere eisen of beperkingen aan de vorm van zorg gesteld. Hierdoor kan een veelheid aan zorginstellingen zich hier potentieel vestigen, waaronder ook forensische zorg. Gelet op de mogelijke impact van zware vormen van zorg op de directe omgeving en de veiligheidssituatie heeft de gemeenteraad in de (besloten) vergadering van 27 juni 2023 op voorstel van het college besloten een voorbereidingsbesluit te nemen om deze bestemmingsplannen in de toekomst te kunnen wijzigen en minder toe te staan.

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “Bij forensische zorg gaat het om mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het voorbereidingsbesluit zorgt voor een ‘pauzeknop’ waardoor nieuwe initiatieven tot forensische zorg voorlopig niet kunnen worden vergund in het buitengebied, in afwachting van de wijziging van de bestemmingsplannen. Ook in de andere bestemmingsplannen van de gemeente De Bilt zijn geen zorgbestemmingen opgenomen, zodat een vergunningsaanvraag voor forensische zorg altijd langs het gemeentebestuur moet voor een wijziging van een bestemmingsplan. Dit geeft grip op de ontwikkelingen om als gemeente zorgvuldig na te gaan óf en zo ja, waar, forensische zorg in onze gemeente zou passen. Het college zal een bestemmingsplanwijziging voorleggen aan de gemeenteraad.”

Geen forensische zorg in buitengebied

In het buitengebied kan de vestiging van een zorginstelling voor forensische zorg tot een onevenredig zware aantasting van het woon- en leefklimaat en van het ondernemersklimaat leiden. Ook kan het aanbieden van forensische zorg een ongewenste invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld omdat de beveiligingseisen die bij deze zorg nodig zijn vragen om hekwerken en andere beeldbepalende voorzieningen voorschrijven. Zorginstellingen voor forensische zorg passen bovendien niet altijd bij andere (zorg)instellingen met minder zware zorg; wat het vestigingsklimaat negatief kan beïnvloeden. Om deze redenen is het vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening van belang kaders op te nemen voor de bestaande maatschappelijke bestemmingen die de vestiging van zorginstellingen in het buitengebied toestaan. Zo houdt de gemeente grip op de ruimtelijke ontwikkelingen.

De bestemmingsplannen worden met dit doel gewijzigd, waarbij vestigen van forensische zorg is uitgesloten. Ook met het voorbereidingsbesluit en de wijziging van de bestemmingen bestaat nog steeds de mogelijkheid om voor een concrete locatie te onderzoeken of vestiging van een zorginstelling voor forensische zorg daar wel ruimtelijk aanvaardbaar en inpasbaar is. De wijziging van de bestemmingsplannen stelt de gemeenteraad in staat om per locatie specifieke afwegingen te maken op basis van een eventuele aanvraag. Dat geldt zowel voor locaties in het buitengebied als voor stedelijke locaties.