Gemeente De Bilt investeert fors in de gemeentelijke organisatie

Goede dienstverlening en aantrekkelijk werkgeverschap staan centraal 

De gemeente De Bilt staat voor een goed niveau van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, nu en in de toekomst. Maar vindt het daarnaast ook belangrijk om een goede werkgever te zijn waarbij een goede balans tussen werk en privé centraal staat. In het raadsvoorstel ‘Versterken vitale organisatie’ is uitbreiding gevraagd voor de loonsom om deze doelen te borgen. In de raadsvergadering (uitloop) van 7 maart heeft de gemeenteraad dit voorstel aangenomen. 

Er zullen een aantal maatregelen getroffen worden met het doel een goede balans tussen capaciteit, maatschappelijke opgaven en regulier werk te creëren. Op deze manier blijft de gemeente De Bilt een aantrekkelijke werkgever waar onze medewerkers graag werken en blijven werken. Maar die ook aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers.

Beter kunnen concurreren op arbeidsmarkt

Van de gemeente wordt steeds meer gevraagd. Denk aan de klimaatverandering, woningnood, opvang van vluchtelingen- en asielopvang, veiligheid, jeugdzorg, Wmo, digitalisering en cyberveiligheid. Al deze opgaven vragen goede mensen.
Net als commerciële bedrijven worden ook gemeenten geconfronteerd met de overspannen arbeidsmarkt. Met dit maatregelenpakket kan de gemeente De Bilt als werkgever beter concurreren op de arbeidsmarkt. Dit gaat om een concurrerend salaris, goede secondaire arbeidsvoorwaarden en uitbreiding van de capaciteit voor een realistisch takenpakket.  

Investeren cruciaal

Investeren in onze ambtelijke organisatie is dus cruciaal om een goede kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te kunnen blijven bieden. En alle opgaven waar we als gemeente aan werken aan te kunnen pakken. De structurele investering betreft uitbreiding met 10% op de loonsom en voor de komende twee jaar een extra impuls van 5% op de huidige loonsom.

Gemeentesecretaris Roelof van Netten: “Werken voor een gemeente als De Bilt is heel leuk. De collega’s kennen elkaar en zorgen samen voor een goede werksfeer. Samen met onze burgemeester en wethouders zetten onze mensen zich elke dag in voor de inwoners en ondernemers. En werken we aan al die uitdagende opgaven. Ik ben trots op wat onze organisatie presteert. En blij dat onze gemeenteraad in onze mensen investeert!”

Financieel perspectief maakt investeren mogelijk

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is de dekking voor de investering uitgebreid aan bod gekomen. Burgemeester Potters: “Het is belangrijk dat – naast deze uitgaven voor het versterken van onze organisatie - onze financiële positie op orde blijft. Hier is uitgebreid naar gekeken en in de gemeenteraad waren vragen gesteld of er voor de komende jaren wel voldoende financiële ruimte is. Door het college is op deze vragen antwoord gegeven. En bleek dat inderdaad het geval te zijn. Ondanks dat het een prognose blijft, geeft dit in voldoende mate dekking voor de voorstellen ‘Uitbreiden griffie’ en ‘Versterken vitale organisatie’ waar ik als burgemeester alleen maar tevreden mee kan zijn. 
Blijft staan dat de investeringen in de griffie en de organisatie omvangrijk zijn en we goed op ons huishoudboekje blijven letten de komende tijd zodat ook eventuele financiële tegenvallers dit jaar opgevangen kunnen worden.”

Voorstel aangenomen door de gemeenteraad

Het voorstel om te investeren in de gemeentelijke organisatie is besproken in de raadsvergadering van 23 februari 2023. en in de uitloopraadsvergadering van 7 maart  2023. In deze vergadering heeft de gemeenteraad het voorstel bijna unaniem aangenomen.