Gemeenteraad De Bilt kiest voorkeursvariant voor Spoorzone

De gemeenteraad van De Bilt heeft een voorkeursvariant gekozen voor de Spoorzone Bilthoven. De voorkeursvariant beoogt de ontwikkeling van 700 tot 850 woningen en 5.000 tot 10.000 m2 maatschappelijke en commerciële voorzieningen. De parkeernorm wordt lager dan in de rest van de gemeente, variërend per woningtype van 1 tot 0,5 parkeerplek per woning. 

Het college van de gemeente De Bilt had de gemeenteraad twee varianten voorgelegd: variant A met 700 tot 850 woningen en variant B met 850 tot 1.000 woningen. De gemeenteraad heeft als voorkeursvariant voor A gekozen. Het door twee bewonersorganisaties ingebrachte burgerinitiatief (de ‘derde variant') bleek financieel niet haalbaar. Wel worden onderdelen van dit plan meegenomen in de verdere uitwerking van variant A. 

Aanpassingen en toevoegingen

Op variant A zijn enkele aanpassingen en toevoegingen vastgesteld, onder andere op het gebied van duurzaamheid en groen. Verder wil de gemeenteraad de inrichting van de Spoorzone zoveel mogelijk toesnijden op de wandelaar, de fiets en het OV.  Daarnaast komt er iets meer ruimte om ook kleine woningen te realiseren. Ook heeft de raad besloten geen onderzoek te laten doen naar een verplaatsing van het gemeentehuis naar de Spoorzone. Ten slotte is het college opgeroepen de woningen in de Spoorzone zoveel mogelijk lokaal toe te wijzen en verkeersverbeteringen rond de Spoorzone voortvarend op te pakken. 

Belangrijk besluit

Wethouder Anne Marie ’t Hart over de keuze voor een voorkeursvariant: “Dit besluit van de raad is een mijlpaal waar iedereen keihard aan heeft gewerkt. De deelnemers aan het participatietraject, de gemeenteraad, het gemeentelijke projectteam en mijn collega’s binnen het college. Het is een complex project, dat van grote betekenis is voor onze gemeente. Zo’n besluit neem je maar eens in de twintig, dertig jaar. Dat we na minder dan een jaar werken hier staan, vind ik een geweldige prestatie. Daar ben ik iedereen dankbaar voor.” 

Eigen woningzoekenden

Een kostenneutrale grondexploitatie was een harde randvoorwaarde van de gemeenteraad. Aan deze eis wordt voldaan als er minstens 700 tot 850 woningen worden gebouwd. De wethouder is blij met de uitbreiding van de woningvoorraad. “We pakken in De Bilt eindelijk onze verantwoordelijkheid. Iedereen heeft deze weken opnieuw via de media kunnen vernemen hoe groot het woningtekort in Nederland is. Er is met name een tekort aan betaalbare woningen. In de Spoorzone wordt 30% van de woningen sociale huur en 20% middenhuur. Verder zetten we in op 16,7% betaalbare koop. Hiermee voorzien we in de grote vraag naar woningen binnen onze gemeente. We gaan er ons voor inzetten een aanzienlijk deel van deze woningen toe te wijzen aan onze eigen woningzoekenden.” 

Extra maatregelen verkeersveiligheid

Speciale aandacht ging uit naar verkeersveiligheid en verkeerskundige inpasbaarheid. Ook dat is een van de harde randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Spoorzone. De gemeente heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar verkeersintensiteit, doorstroming en verkeersveiligheid. Wat intensiteit en doorstroming betreft laat het onderzoek zien dat het huidige wegennet de bouw van de woningen aankan. Ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn knelpunten gesignaleerd die in de uitwerking van variant A worden aangepakt. Daarnaast zijn er bestaande verkeersknelpunten, maar deze hebben deels niet te maken met de ontwikkeling van de Spoorzone. De gemeenteraad nam een motie aan om deze ook aan te pakken.  

Gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan

In de komende maanden stelt de gemeente de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan op. Hierin wordt variant A verder uitgewerkt. Bewoners, ondernemers, belangengroepen en andere partijen kunnen opnieuw meedenken. Wethouder 't Hart: “We gaan de derde fase van de participatie in. Ik nodig iedereen uit om mee te denken, er moeten nog veel besluiten worden genomen. Ik heb er vertrouwen in dat we in gezamenlijkheid tot een heel mooi plan kunnen komen.” 
 
Kijk voor meer informatie over het project en de participatie op doemeedebilt.nl.