Gemeenteraad stemt in met Programma Wonen en Zorg

Donderdagavond 30 november is het Programma Wonen en Zorg vastgesteld door de gemeenteraad. Het programma sluit aan op het landelijke beleid dat gericht is op zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving wonen, met hulp van hun sociale netwerk en waar nodig met hulp of ondersteuning van professionals. De gemeente wil dit onder andere mogelijk maken door het realiseren van voldoende appartementen in de buurt van voorzieningen en het stimuleren van doorstroming. 

Het Programma Wonen en Zorg vult de bestaande Woonvisie 2030 aan. Inwoners en maatschappelijke organisaties hadden bij het opstellen van de Woonvisie 2030 al veel verteld over wat zij belangrijk vinden voor het wonen in de gemeente. De afgelopen maanden heeft de gemeente wederom door middel van een participatietraject om inbreng gevraagd. Zo heeft het inwonerpanel van de gemeente in april aan de hand van een digitale vragenlijst een inbreng geleverd over het thema wonen en zorg. Daarnaast heeft de gemeente in het voorjaar aan verschillende maatschappelijke (zorg)organisaties en bewonersgroepen gevraagd om mee te denken. Deze organisaties en groepen hebben veel suggesties, idee├źn en aandachtspunten meegegeven tijdens interviews en groepsgesprekken. Al deze resultaten zijn uiteindelijk samengevat in een participatieverslag.

Gemeenteraad

De gemeenteraad was tijdens de vergadering eensgezind. Zo gaven meerdere fracties aan dat er meer geschikte woningen moeten komen voor ouderen om de doorstroming te stimuleren. Wethouder Krischan Hagedoorn, verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en welzijn, legde uit dat niet alleen het vergroten van het woningaanbod, maar ook het inzetten van een verhuiscoach kan helpen om de doorstroming te stimuleren. Daarnaast gaf de raad aan snel actie te willen zien, want een aantal fracties misten een uitvoeringsplan. Wethouder Hagedoorn gaf aan hier snel mee aan de slag te gaan. "We willen zo snel mogelijk afstemmen met Woonstichting SSW (Nu Woongroen, red.) over het beginnen met een verhuiscoach omdat we denken dat dit verschil gaat maken. Vooruitlopend op het uitvoeringsplan kunnen we hier al mee starten. Ook met het mogelijk maken van pre-mantelzorgwoningen willen we snel aan de slag." Uiteindelijk stemden de volledige raad in met het Programma Wonen en Zorg.

Uitvoeringsplan

Nu het programma is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met een uitvoeringsplan waarin de actiepunten die in het programma staan verder worden uitgewerkt. Medio 2024 zal het uitvoeringsplan naar verwachting klaar zijn. Wethouder Hagendoorn gaf tot slot aan heel helder te hebben wat de gemeente nodig heeft qua wonen en zorg in 2024. "Door het vaststellen van dit programma zetten we vandaag een belangrijke eerste stap."