Grootschalige controle bedrijventerrein Larenstein, Bilthoven

Diverse overheidsdiensten hebben vrijdag in een gecoördineerde actie een aantal  bedrijven op bedrijventerrein Larenstein in Bilthoven gecontroleerd. Bij deze controles is onder andere gekeken naar de bouwtechnische staat, de administratie, brandveiligheid, de naleving van vergunningen en onwettige activiteiten. 

De onaangekondigde controle vond plaats op initiatief van de gemeente De Bilt. Het gaat om een gecoördineerde actie van onder meer de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Veiligheidsregio Utrecht (VRU), douane, belastingdienst, Stedin, gemeente en politie.

Doel van de controle

De gemeente De Bilt voert met haar partners regelmatig controles uit bij bedrijven. Deze controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. Bij de bedrijfspanden is ook aandacht voor onwettige activiteiten. Bijvoorbeeld omdat er in het pand niet-vergunde activiteiten worden uitgeoefend of aanwezige signalen zijn geconstateerd van witwassen, fraude, belastingontduiking of oneigenlijke concurrentie. Door deze controles worden de maatschappij en bonafide bedrijven in bescherming genomen.

Resultaten

De gezamenlijke controle is naar tevredenheid verlopen en de gecontroleerde ondernemers hebben hun medewerking verleend aan de controle. Er zijn enkele milieuovertredingen, overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften en een situatie in strijd met het bestemmingsplan vastgelegd. De arbeidsinspectie heeft op basis van de Wet arbeid vreemdelingen een aantal onregelmatigheden geconstateerd die de inspectie nu verder gaat onderzoeken. Door de politie is tijdens de controle een auto in beslag genomen. 

Niet naïef

Burgemeester Sjoerd Potters is tevreden over de controle en realistisch over de geconstateerde feiten: “Ik ben tevreden te constateren dat er veel goed gaat, maar het moet beter. De goede naam en uitstraling van een bedrijventerrein kan ernstig te lijden krijgen door ondermijnende activiteiten van een enkel bedrijf. Dit past niet bij goed ondernemerschap en gaat ten koste van de leefbaarheid en veiligheid in een fijn dorp. We blijven daar samen met onze partners ferm tegen optreden. De versterkte aanpak van ondermijnende criminaliteit is een speerpunt in ons integrale veiligheidsplan. Heeft u signalen? Meld deze dan bij politie, gemeente of bij Meld Misdaad Anoniem.”

Helpt u mee?

Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats. Signalen vanuit de omgeving zijn daarom erg belangrijk. Meld verdachte situaties bij de politie via 0900 - 88 44 of via Misdaad Anoniem 0800-7000. Online melden kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl/melden