Jaarrekening over 2022: Financiële verlichting maar voorzichtigheid geboden

Jaarrekening over 2022: Financiële verlichting maar voorzichtigheid geboden

In de raadsvergadering van 29 juni bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening van de gemeente De Bilt. 2022 is wederom een jaar dat de jaarrekening afsluit met een voordelig saldo; dit keer € 4 miljoen. Een deel hiervan zullen we aan de algemene reserve toevoegen als buffer voor mindere tijden.

Een zwaar jaar achter de rug

Het jaar 2022 heeft zich gekenmerkt door verschillende gebeurtenissen met impact op onze samenleving. Allereerst de inval van Rusland in Oekraïne. Er kwam een vluchtelingenstroom op gang waarbij ook gemeente De Bilt haar aandeel in de opvang heeft geleverd. Daarnaast zorgde de inval voor stijgende gasprijzen en kregen we te maken met een hoge inflatie. De sterk stijgende prijzen brachten een flink aantal van onze inwoners in een lastig financieel parket. Als gemeente hebben we onze minst vermogende inwoners daarin zo goed mogelijk ondersteuning geboden.

Ook was 2022 het jaar van de gasexplosie aan de Weegschaal in Bilthoven. Een heftige gebeurtenis die 27 huishoudens hun huis en eigendommen gekost heeft. Dit heeft de nodige impact gehad op onze inwoners en samenleving.
Een andere financiële tegenvaller heeft te maken met de groeiende kosten in de jeugdzorg waar vanuit het Rijk nog steeds geen compensatie tegenover staat.

Ook financiële meevallers

Een belangrijk voordeel is de winst die we boeken in onze grondexploitaties en de lagere uitgaven bij beheer en onderhoud wegen. Er was een voordeel bij de uitkering dividend bij onze bank en vooral de Algemene Uitkering van het Rijk viel hoger uit dan geraamd. Ten slotte konden een aantal plannen niet doorgaan vanwege capaciteitstekorten.

Op lange termijn financieel perspectief nog onzeker

Wethouder Dolf Smolenaers: “Het is natuurlijk fijn dat ons financiële resultaat weer positief uitpakt. Maar ons perspectief voor de langere termijn is onzekerder, zoals geschetst in de Kadernota. Vanaf 2026 wordt er namelijk fors bezuinigd op gemeenten door het Rijk (opschalingskorting). Het Rijk en de VNG zijn hierover nog altijd in onderhandeling met onzekere uitkomst.”

De positieve uitkomst van de jaarrekening betekent dus niet dat de tekorten op de langere termijn meteen weer zijn opgelost. Het college stelt daarom voor om een groot deel van het overschot toe te voegen aan de reserves, de gemeentelijke spaarpot, om eventuele tekorten in de toekomst op te vangen.
Smolenaers: “Dit jaar heeft ons geleerd dat er veel kan gebeuren wat we niet hadden kunnen voorzien. Juist met wat meer vet op de botten, kunnen we ook tijdens het jaar beter bijsturen, om er zo goed mogelijk te zijn voor inwoners die ons nodig hebben.”