Kadernota 2024-2028: De weg naar een sluitende begroting

Door de toename van de jeugdzorg en bezuinigingen bij de Rijksoverheid komt gemeente De Bilt op dit moment niet tot groene cijfers. We moeten opnieuw wat gaan minderen. Niet alleen vanwege de financiën, maar ook omdat onze organisatie door een groot aantal extra taken onder druk staat. Voor de begroting van 2024 richten we ons vooral op het behalen en betalen van onze gemeentelijke ambities. Daarnaast spannen we ons samen met andere middelgrote gemeenten in om meer middelen naar ons toe te halen.

De aanname van het Rijk dat gemeenten door fusies efficiënter zouden kunnen werken en minder geld nodig zouden hebben (de zogenaamde ‘opschalingskorting’) zorgt ervoor dat voor meerdere gemeenten in Nederland het meerjarenperspectief negatief uitvalt. Maar ook de stevige bezuinigingen op de jeugdzorg, terwijl de toenemende problematiek bij deze doelgroep juist leidt tot extra kosten, is een grote zorg. Het Rijk erkent de ontstane situatie maar compensatie blijft minimaal. Gesprekken hierover lopen al jaren, maar hebben nog te weinig tot concrete resultaten geleid. Zonder zicht op concrete resultaten is goed begroten voor gemeenten erg moeilijk.

Tekorten oplossen

De tekorten als gevolg van Rijksbezuinigingen (opschalingskorting) kunnen en willen wij niet oplossen. Maar voor het betalen van onze eigen ambities en het creëren van voldoende werkruimte voor onze medewerkers zijn we wel verantwoordelijk. Door € 2 miljoen structureel extra ruimte te maken, beperken we het tekort in 2026 en verder tot het zogenaamde ‘Ravijn van Rutte’; het tekort dat ontstaat als gevolg van het kasboek van het Rijk.
 
Daarom stelt het college de volgende maatregelen voor aan de gemeenteraad:

  • Inzetten op maatregelen om de uitgaven voor jeugdzorg in de grip te krijgen. Dit doen we met een taakstelling.
  • Een behapbaar takenpakket zodat mensen niet overwerkt raken en we de ambities die we hebben ook waar kunnen maken.
  • Het vragen van een bijdrage van onze inwoners. De afgelopen jaren hebben we de lasten voor de inwoner bewust laag gehouden; daardoor ligt ons OZB tarief inmiddels onder het landelijk gemiddelde. Juist in het inflatiejaar 2022 stegen de lasten maar met 3%. Dit is niet langer meer te handhaven, want juist gemeenten met relatief veel vermogende inwoners worden gevraagd om meer eigen belastingen te heffen.

Kadernota

Op 29 juni wordt de Kadernota besproken in de gemeenteraad. De kadernota 2024-2028 is de voorbereiding op de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. De raad neemt een besluit over de kadernota, waarna het college langs de vastgestelde lijn de begroting uitwerkt. U kunt de volledige kadernota inzien op www.debilt.raadsinformatie.nl bij de agenda van bovengenoemde vergadering.