Levendige discussies over toekomst van de Spoorzone

Levendige discussies over toekomst van de Spoorzone

Zo'n 60 mensen hebben de participatiebijeenkomst Spoorzone Bilthoven bezocht. Ze kwamen donderdag 14 september naar de inloopmiddag en de ateliersessie ’s avonds om mee te denken over de varianten voor de gebiedsvisie. 

Voor de herinrichting van het stationsgebied gaat de gemeente een gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan opstellen. Inwoners, belangengroepen en andere betrokkenen kunnen hierover meedenken. Hoe, dat is vastgelegd in het Participatieplan. De participatie begon in april. Inmiddels is de tweede van drie rondes begonnen.  

Uitgangspunten

Op de inloopmiddag en ateliersessie presenteerde de gemeente de uitgangspunten voor de op te stellen varianten. Die uitgangspunten kwamen voort uit de kaders van het Participatieplan, studiewerk van de gemeente en de eerdere inbreng uit het participatieproces.

Meedenken over 4 thema's

De participanten dachten mee over vier thema’s: wonen, werken, mobiliteit en stedenbouw & landschap. Ze konden aangeven hoe de betreffende thema’s volgens hen ingevuld zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld: voor welke doelgroepen moeten er woningen komen? Welke voorzieningen passen goed in de Spoorzone en op welke plek? Hoe gaan we om met parkeren? Welke bouwvormen stellen we ons voor en welke bouwhoogtes? 

Levendige en betrokken discussies

De bezoekers konden via stickers, schriftelijk maar ook mondeling hun voorkeur aangeven. Aan de thematafels ontstonden levendige en soms pittige discussies. Ook die zijn genotuleerd. Een verslag van de avond is naar verwachting in de week van 25 september 2023 gereed en wordt dan op de website geplaatst: www.doemeedebilt.nl/spoorzone

Vervolg

Op de ateliersessie van 30 oktober 2023 wordt een vervolg gegeven aan het opstellen van de varianten. Daarna worden aan de gemeenteraad twee varianten voorgelegd. Volgens de huidige planning kiest de raad op 21 december 2023 een voorkeursvariant. Die wordt in het eerste kwartaal van 2024 uitgewerkt tot een gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan. Ook dan kunnen inwoners en andere belanghebbenden weer meedenken.