Lintjesregen 2023

"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd … ". Met die woorden heeft burgemeester Potters de onderscheidingen bij de Lintjesregen aan 8 inwoners uit onze gemeente mogen uitreiken. 

In het gemeentehuis in Bilthoven ontvingen de decorandi van gemeente De Bilt een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Potters roemde hun inspanningen voor de samenleving en spelde hen hun versierselen op. 

Allen van harte gefeliciteerd!

De heer Cornelissen heeft zomer 2015 de diagnose ALS gekregen. Vrijwel direct na zijn diagnose heeft hij de ALS lenteloop in het leven geroepen. De Lenteloop heeft twee doelstellingen; zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar de oorzaak en bestrijding van deze ziekte én een verbindend karakter, samen het leven vieren. In het najaar van 2015 is de heer Cornelissen samen met enkele zeer betrokken en kundige vrienden gestart met de organisatie van een lokaal evenement in Bilthoven. Dit evenement werd steeds groter van omvang en er werd veel geld ingezameld. Hiermee was de Lenteloop het op twee na grootste evenement in Nederland voor de stichting ALS. Naast het enorme geldbedrag wat jaarlijks werd opgehaald, bleek de Lenteloop ook een zeer grote maatschappelijke functie binnen de gemeente Bilthoven te hebben. Met meer dan 4500 bezoekers, (1230 deelnemers en 9.231 donateurs (2022)) tijdens de loop en ruim 150 vrijwilligers was het een bijzonder geslaagd evenement in Bilthoven en omstreken.

Vanaf het allereerste begin heeft de heer Cornelissen zich op buitensporige wijze ingezet voor het slagen van dit evenement. Als initiator, voorzitter (en later vice-voorzitter), maar vooral als gezicht van de ALS lenteloop heeft hij duizenden mensen in beweging gekregen om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de ziekte ALS. Niet alleen het enorme geldbedrag, maar vooral ook de saamhorigheid en positieve uitstraling van deze loop zijn bijzonder te noemen. De manier waarop de heer Cornelissen zich inzet voor meer onderzoek met als uiteindelijk doel een oplossing voor ALS, getuigt van een buitengewone onbaatzuchtigheid en verdient groot respect. 

Sinds 1 oktober 2018 is de heer Cornelissen voorzitter van de ALS Patiënten Vereniging (APV). Stichting ALS Nederland werkt nauw samen met het ALS Centrum in het UMC met de APV. De maandelijkse overleggen worden voorgezeten door decorandus. 

Naast bovengenoemde werkzaamheden is de heer Cornelissen voorzitter van de locatieraad geweest (2010-2016) van geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw. Deze periode werd gekenmerkt door intensieve besprekingen rond de fusie van de parochiële gemeenschap met andere parochies, opgelegd door de aartsbisschop van Utrecht. De geloofsgemeenschap was een eigentijdse weg ingeslagen die tot op de dag van vandaag nog gekoesterd en bewandeld wordt. In alle fusiegesprekken die decorandus had werd dit gezien als uitgangspunt en werd dit ook verdedigd. Na het voorzitterschap, is hij adviseur van de locatieraad, zit in een brainstormgroep die zich bezighoudt met vernieuwingen van de liturgie en andere activiteiten hier omheen. Dit jaar viert de geloofsgemeenschap het 100 jarig bestaan, de heer Cornelissen heeft zitting genomen in de feestcommissie.

Sinds 2000 vervult de heer C.A. Floor de functie van secretaris van het vroegere dorpsoverleg in Hollandsche Rading, tegenwoordig genaamd Samen voor Hollandsche Rading. De activiteiten van de vereniging bestaan uit het bijeen brengen van bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen binnen de kern Hollandsche Rading om daarmee de sociale cohesie en participatie binnen de kern te bevorderen teneinde samen te zorgen voor een aantrekkelijke woon- leefomgeving.

Naast zijn functie van secretaris is decorandus actief betrokken bij een aantal sociale initiatieven in het dorp zoals daar zijn; Leut-ochtend: binnenloop voor oudere bewoners in het dorpshuis; oog voor elkaar: afstemmen van vraag en aanbod van zorg (vrijwilligers) binnen de kern; Burendag; Stichting Vier het Leven, culturele activiteiten voor ouderen waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten.

Ook heeft de heer Floor bijgedragen aan de recente woonvisie voor Hollandsche Rading; hoe kunnen ouderen langer blijven wonen en bepleiten van woonmogelijkheden voor jongeren.

Naast zijn activiteiten voor Hollandsche Rading is decorandus secretaris en penningmeester van Stichting Razem, dit doet hij sinds 1993. Stichting Razem onderhoudt namens de gemeente De Bilt contacten met de zustergemeente Miescisko in Polen en geeft daarmee inhoud aan de vriendschapsband tussen beide gemeenten. De vriendschap bestaat al sinds 1990. Stichting Razem is belast met het tot stand brengen van contacten op cultureel en social gebied en met het organiseren van uitwisselingen tussen zowel individuele inwoners als beroeps- en interessegroepen van beide gemeenten. In Miescisko worden momenteel veel Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. De stichting Razem heeft grote inzamelacties op touw gezet onder andere samen met de Koninklijke Biltse Harmonie een benefietconcert georganiseerd, Korenfestival, activiteiten- en verkoopmarkt, Tuinmarkt. Het geld dat hiervoor is opgehaald is geschonken aan de gemeente Miescisko om onder andere verbandmaterialen aan te schaffen voor de vluchtelingen.

In de periode 1992 tot en met 2015 heeft de heer Floor ook nog ander vrijwilligerswerk verricht zoals secretaris van het Jeugd en Jongerenwerk Maartensdijk; secretaris van Animo; Lid van Raad van Toezicht van Stichting MENS (dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de Gemeente De Bilt); Adviesraad Sociaal Domein De Bilt; Scouting Agger Martini te Maartensdijk, penningmeester van de Tennisvereniging Hollandsche Rading.

Ruim 38 jaar is mevrouw Jurg-van der Sman een zeer actieve vrijwilliger bij de Zonnebloem.

Na ruim 12,5 jaar in Heerlen gewerkt te hebben als vrijwilliger bij de Zonnebloem heeft mevrouw Jurg-van der Sman na haar verhuizing naar De Bilt zich aangemeld als vrijwilliger van de Zonnebloem De Bilt-Bilthoven.

Zij zet zich in op diverse vlakken. Zo beschilderde ze parapluis met een zonnebloem erop die tot op de dag van vandaag nog door gasten en medewerkers worden gebruikt. Als er een beurs was dan liep zij met een sandwichbord over de beursvloer om aandacht te vragen voor de Zonnebloem, zo heeft zij diverse sponsors weten te verbinden aan De Zonnebloem.

Bij iedere vrijwilligersavond, kerstviering of vakantieweek trakteerde ze de aanwezigen op haar gedichten die zij dan zelf voordroeg. Als er een kerkdienst georganiseerd moest worden pakte mevrouw Jurg-van der Sman dit op samen met de dominee of pastor. Tijdens de boottochten met de Zonnebloem schonk zij koffie, maakte praatjes met de gasten en pakte alle taken op die zich aandienden.

Ook heeft zij samen met het toenmalige Bestuur, de Zonnebloem De Bilt-Bilthoven, naar een hoger plan getild.

Ondanks haar hoge leeftijd bezoekt ze nog altijd trouw haar gasten, helpt ze bij bloemschikken en maakt gedichten voor de nieuwsbrief.

Naast al het werk voor de Zonnebloem is zij sinds 2006 als vrijwilliger verbonden aan VPTZ (vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Hier begeleidt zij mensen in hun laatste levensfase en staat zij hun dierbaren bij. Het sterven noemt zij een eenzaam avontuur, vanaf 2006 heeft ze in veel uiteenlopende situaties bijstand geboden en daarin steeds haar eigen menszijn en levensovertuiging ingezet.

Decorandus is al 37 jaar lid van het Rode Kruis. Hij zet zich in bij sportevenementen, op Koningsdag, de jaarmarkt, en bij concerten. Tijdens de Covid-pandemie heeft de heer van Mansum diverse Covid-ritten uitgevoerd en heeft ondersteuning geboden bij de Covid-vaccinatielocaties. Hij is altijd een van de vrijwilligers tijdens de vierdaagse van Nijmegen en daarnaast is hij ook nog betrokken bij het calamiteiten hospitaal. Binnen het Rode Kruis is hij chauffeur van het Rode Kruis voertuig, verbinding coördinator, verantwoordelijke voor al het rollende materiaal, leidt chauffeurs op en is betrokken geweest bij de aankoop van nieuw rollend materieel.

Naast al het vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis is de heer van Mansum een van de vrijwilligers bij De Biltsche Hof (Ouderenzorg). Hij biedt hier ondersteuning bij diverse activiteiten op de maandagmiddag zoals het halen en brengen van bewoners naar de muziekmiddagen, helpt bij de maaltijden, is aanwezig bij de soosavonden en assisteert bij de sport en spelavonden. Op de woensdagmiddagen bezoekt de heer van Mansum bewoners en geeft ze geestelijke ondersteuning door gesprekken met de bewoners aan te gaan. Bij mooi weer gaat hij met de bewoners op de duo-fiets een rondje om. Binnen Silverein is hij actief als chauffeur op oproepbasis, soms brengt hij mensen naar het ziekenhuis of maakt uitstapjes met de bewoners. 

De heer Schouten heeft een enorme staat van dienst als vrijwilliger bij voetbalvereniging SVM te Maartensdijk. Sinds 1975 is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging. Hij is begonnen als leider van de F-pupillen en tot op heden heeft hij op bijna alle plekken binnen de vereniging vrijwilligerswerk gedaan. Vanuit zijn vrijwilligerswerk is hij jarenlang een trouwe organisator en trekker van het Maartensdijkse schoolvoetbaltoernooi. Voor vele leerlingen van basisschool De Kievit, maar ook van andere scholen binnen Maartensdijk, keken uit naar dit jaarlijkse toernooi. De heer Schouten zorgde ervoor dat de inschrijving van de deelnemers goed verliep, maakte het wedstrijdprogramma, verzorgde de prijzen en zorgde dat er scheidsrechters en tijdwaarnemers aanwezig waren. Aan het eind van het toernooi regelde hij drinken en een ijsje voor iedereen. De kosten van het schoolvoetbaltoernooi bekostigde hij uit de verloting van de kaartavonden van de SVM (Maartensdijkse Voetbalvereniging) en zorgde hij voor andere sponsoren.

Naast de activiteiten bij SVM is hij sinds 1996 de drijvende kracht en initiator achter klaverjasclub SVM. Samen met zijn vrouw heeft hij de deelname aan de klaverjasavonden gebracht naar 12 tot 14 tafels. De heer Schouten is momenteel betrokken bij het opzetten van een senioren klaverjasavond in verzorgingstehuis Dijkstate.

De heer Stam is vrijwilliger binnen Kika. Hij vertegenwoordigt Kika al vele jaren tijdens de vele acties die georganiseerd worden, hij verleent vol enthousiasme zijn medewerking. Zelf heeft de heer Stam geld ingezameld voor Kika tijdens de marathon van New York en de Giro de Kika.

Naast bovengenoemde activiteit is decorandus ook vrijwilliger bij de stedenband Coesfeld-De Bilt. Decorandus vervult hier de rol van bestuurslid en houdt zich met name bezig met de activiteiten rondom sport. Maar wat zijn prioriteit heeft is het samenbrengen van jongeren uit Coesfeld en De Bilt.

Ook is de heer Stam lid van het Bestuur van Fonds Sportbevorderingen De Bilt. Hij wordt getypeerd als een kundig en secuur persoon. Inmiddels vervult hij, als extern lid, de functie van penningmeester. Daarnaast was hij betrokken bij de oprichting van Stichting 900 jaar De Bilt. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid.

De heer Tielen heeft zich gedurende zijn loopbaan, en daarnaast ook als vrijwilliger, ingezet voor de behartiging van de belangen van ouderen.
Sinds 2008 is hij actief lid van de Karl May Vereniging voor Nederland en België. De Karl May vereniging is een groep enthousiast geïnteresseerden in het leven en werk van de Duitse schrijver Karl May. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van de contacten met diverse instanties, dit om de vereniging te promoten en uit te bereiden. In 2012 heeft hij in het kader van het honderdste sterfjaar van Karl May een groot symposium georganiseerd. Dit was een groot succes.
In 2017 is de heer Tielen verkozen tot bestuurslid en in 2018, na vertrek van de voorzitter, is hij voorzitter geworden van de vereniging. Hij hield zich bezig met pr-werk in de grootste zin van het woord. 

Ook is de heer Tielen medeoprichter (1996) van het SeniorWeb. SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 2.800 vrijwilligers en 450 leslocaties. SeniorWeb heeft als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken en daarmee ouderen de kans te geven de maatschappij te kunnen blijven volgen én mee te maken zodat men niet in een sociaal isolement raakt.

Als secretaris van de Taskforce Ouderen en Arbeid had de heer Tielen een groot netwerk, deze heeft hij ingezet om vele maatschappelijke organisaties uit te nodigen mee te denken over de vraag; hoe kunnen we er voor zorgen dat ouderen met plezier en productief langer kunnen doorwerken. De Taskforce is in het leven geroepen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de maatschappelijke bewustwording van de noodzaak van langer doorwerken te vergroten. De Taskforce is inmiddels opgeheven.

Op 14 juni 2017 trad de heer Tielen als bestuurslid toe bij de Stichting ’t Oude Kinderboek. Hij richtte zich met name op het verwerven van fondsen om een verhuizing naar een nieuwe locatie mogelijk te maken waarbij hij bovendien tegelijkertijd meer aandacht voor de museale functie vroeg die de stichting met hun collectie kan vervullen. Hij is een actief netwerker binnen de stichting en onderhoudt contacten met gemeente, provincie en diverse organisaties die de stichting ten goede komt.
Sinds 2018 is hij bestuurslid voor de Jumelage Coesfeld/De Bilt. De jumelage is een actieve organisatie die zich inzet om de banden tussen de gemeenten Coesfeld en De Bilt sterk te houden. 

1 december 2004 gaat de heer de la Vieter met de VUT en biedt zich aan om regionaal vertegenwoordiger voor Utrecht te worden van de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) . Vanaf 1996 was hij al lid via Kanovereniging De IJsselstreek.

De heer de la Vieter is betrokken geweest bij tientallen kano-routeprojecten in de provincie Utrecht, vaak ook met een overlap met de omliggende provincies. Dit houdt in dat je goede contacten moet onderhouden met waterschappen, recreatieschappen, gemeenten, provincies, ondernemers, landeigenaren en ga zo maar door. Hij heeft vele uren zitten in het verkennen van de mogelijkheden van kanoroutes, het uitwerken ervan, rapportages opstellen en advies geven. In 2018 heeft hij deze taak naast zich neergelegd, maar tot op heden krijgt hij nog steeds verzoeken om mee te denken, mee te werken en te spreken op openingen.

Naast de TKBN werkzaamheden heeft de heer de la Vieter zich van 2011 tot en met 2017 ingezet voor de Kanovereniging de IJsselstreek. Daar begeleidde hij leerlingen van het Callscollege bij toertochten, hij draaide bardiensten en schreef verslagen voor het clubblad.

Ook is hij een enorme steun en zeer belangrijk persoon voor de vereniging Harmonie Kunst & Genoegen. Al jaren verzorgt hij daar het hele proces rondom de inname van oud papier. Hij regelt de lopers bij de vuilniswagen, hij heeft een routekaart gemaakt voor nieuwe lopers en de chauffeur. In de coronaperiode mochten de vrijwilligers niet meerijden in de vuilniswagen, maar daar had hij wat op bedacht. De heer De la Vieter reed met eigen auto achter de vuilniswagen aan en daar konden de vrijwilligers (uiteraard met open raam en mondkapje) instappen wanneer dat nodig was. Deze opbrengsten van oud papier, in coronatijd, hebben ervoor gezorgd dat Kunst en Genoegen dit zonder al te veel financiële gevolgen heeft doorstaan.