Meepraten en meedenken over Spoorzone Bilthoven

Hoe komt de Spoorzone Bilthoven eruit te zien? Sinds april zijn inwoners en belanghebbenden met de gemeente aan het nadenken over de toekomst van het stationsgebied. De komende twee maanden zijn er opnieuw verschillende mogelijkheden om mee te praten en mee te denken. Daarmee gaat het participatieproces een belangrijke volgende fase in.

Gemeente De Bilt wil het centrum van Bilthoven verder ontwikkelen tot een levendig en aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en elkaar te ontmoeten. Daarvoor gaat de gemeente een gebiedsvisie met een stedenbouwkundig plan opstellen. Inwoners, belangenorganisaties en andere partijen kunnen daarover meedenken in een uitgebreid participatieproces.

Ronde 2 in volle gang

Het participatieproces bestaat uit drie ronden. In juli werd ronde 1 afgerond: het verzamelen van wensen, ideeën en zorgen onder een brede groep inwoners, ondernemers, bewonersorganisaties en belangenverenigingen. Inmiddels is ronde 2 volop aan de gang. Doel is om toe te werken naar twee varianten van de gebiedsvisie. Op basis van die twee varianten stelt de gemeenteraad in december dit jaar een voorkeursrichting vast. Die wordt in het eerste kwartaal van 2024 uitgewerkt tot een volwaardige gebiedsvisie met stedenbouwkundig plan. Opnieuw krijgt iedereen de kans om te participeren.

Programma tot eind dit jaar

Tot eind dit jaar ziet het programma er als volgt uit:

  • Dinsdagavond 10 oktober: sessie over mobiliteitsonderzoek Spoorzone. De eerste sessie was 21 september 2023
  • Maandagavond 30 oktober 2023: derde (besloten) ateliersessie voor bewoners- en belangengroepen die eerder op 18 april en 14 september 2023 bijeen kwamen. Deze sessie is bedoeld om hun te informeren over de twee concept-varianten, feitelijke vragen te beantwoorden en eerste reacties op te halen.
  • Dinsdag 31 oktober 2023: publicatie van beide conceptvarianten op www.doemeedebilt.nl/spoorzone, inclusief de vragen en antwoorden die tijdens de derde ateliersessie aan bod zijn gekomen.
  • Dinsdagavond 7 november 2023: grote openbare gebiedsconferentie waarop alle geïnteresseerden de kans krijgen te reageren op de conceptvarianten.
  • Woensdag 8 november 2023: eerste verslag van de gebiedsconferentie online.
  • November: een enquête onder inwonerpanel (representatieve vertegenwoordiging van inwoners De Bilt) over varianten.
  • Donderdagavond 7 december 2023: raadscommissievergadering over de twee concept-varianten voor de gebiedsvisie. Betrokkenen kunnen inspreken om hun visie te geven.
  • Donderdag 21 december 2023: de gemeenteraad stelt uit de twee concept-varianten één voorkeursvariant samen.
  • Eerste kwartaal van 2024: uitwerken van voorkeursvariant tot gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan. Data van participatiebijeenkomsten en dergelijke volgen nog. 

Meer informatie op www.doemeedebilt.nl/spoorzone