Q&A en terugkijken informatieavond polio

Maandag 21 maart 2022 vond de digitale informatieavond polio plaats. Tijdens deze avond gaf een aantal experts van GGD regio Utrecht, de Inspectie Gezondheid en Jeugd, het Nationaal Poliolaboratorium en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een toelichting op de activiteiten die op het USP-Bilthoven plaatsvinden. 

Er werden vragen beantwoord en er was aandacht voor de risico’s en welke maatregelen er zijn om deze risico’s te voorkomen. Er is een aantal vragen gesteld waar tijdens de avond geen reactie op gegeven kon worden. Wij hebben deze vragen opgenomen in een vraag-antwoorddocument dat u hier kunt vinden. Ook de opname van de avond is hier online gezet zodat u deze terug kunt kijken.

Informatieavond polio op 21 maart 2022 (mp3, 41 MB)

Op een aantal tijdens de bijeenkomst gestelde vragen is nog geen antwoord gegeven. In deze Q&A geven we alsnog antwoord op de vragen. Mocht iets niet duidelijk zijn dan vernemen wij dat graag van u. 

Hoeveel vaccin wordt er bij de productie van Poliovaccin verspild?

Wij hebben deze vraag gesteld aan Bilthoven Biologicals. De reactie luidt:

“Bij de productie van het poliovaccin hoort er geen ‘verspilling’ te zijn. Al het materiaal dat niet in het vaccin terecht komt, wordt geïnactiveerd en volgens strikte regels afgevoerd. Alle installaties in de faciliteiten bij BBio worden jaarlijks tijdens het onderhoud gecontroleerd.

We spreken van een spill, wanneer er actief materiaal buiten de faciliteit komt. Dat kan al in de kleinste hoeveelheden op virusdeeltjes-niveau gemeten worden. Wanneer er sprake is van een spill, worden alle mogelijke oorzaken onderzocht. Er zijn twee besmettingsroutes. De eerste is via een medewerker die tijdens het werk besmet is geraakt en bij Bilthoven Biologicals naar het toilet is gegaan waardoor virus via de ontlasting in het riool komt. De tweede is via een defect in een installatie. Lekkages uit procesinstallaties worden in de meeste gevallen opgevangen in zogenaamde ‘kill tanks’ waarin mogelijk vrijgekomen virus door verhitting alsnog afgedood wordt. 

Om in het eerste geval uit te sluiten dat een persoon het virus bij zich draagt, zijn alle medewerkers die in de voorliggende periode met actief poliomateriaal hebben gewerkt onderzocht. Dat is gebeurd door feces- en bloedonderzoek. Parallel onderzoeken we of er sprake kan zijn van een defect aan de procesinstallaties. Installaties en materialen worden nogmaals gecontroleerd en getest. Omdat we meerdere productiefaciliteiten hebben en de testen lang duren, neemt het onderzoek enige tijd in beslag. Bilthoven Biologicals zet hiervoor een onderzoeksteam met experts in. Parallel worden verbeteracties direct uitgevoerd zodra die herkend worden, om de kans op herhaling nog verder te beperken. De laatste positieve rioolmeting met wildtype poliovirus is van 2021. De rioolmonsters en -metingen daarna zijn allemaal negatief gebleken. Er is dus geen virus meer terecht gekomen in het riool.

Bilthoven Biologicals heeft als doelstelling het uitroeiingsinitiatief van de WHO (Global Polio Eradication Initiative) te steunen door heel veel vaccins te leveren aan UNICEF voor alle kinderen in de wereld. In Nederland worden kinderen al zestig jaar gevaccineerd tegen polio in de eerste jaren na geboorte waardoor de ziekte gelukkig bijna niet meer voorkomt. De meeste van hen zijn gevaccineerd met poliovaccin uit Bilthoven. 

Door verdere terugdringing van de ziekte moeten we de kans verkleinen dat er virus via productiefaciliteiten en laboratoria in het milieu terechtkomt. Daarom worden de regels daarvoor strenger. Bilthoven Biologicals is het daar volledig mee eens en past haar processen en methoden op aan. Bilthoven Biologicals zet alles op alles om ontsnapping van het virus te voorkomen. Alleen wanneer we veilig kunnen produceren voor onze medewerkers en de omgeving, kunnen we mensen over de hele wereld blijven beschermen tegen polio.”

Waarom is er niemand van Poonawalla cq productiefaciliteit uitgenodigd?

De bijeenkomst is georganiseerd om de toezichthoudende, controlerende en adviserende organisaties de ruimte te geven hun werk en activiteiten toe te lichten.   

Verspreidt polio zich door de lucht?

Bij een besmet persoon zit het poliovirus in de ontlasting in de darmen en in de keel. Het kan worden overgedragen via besmet voedsel of drinkwater en via kleine druppeltjes in de lucht die ontstaan bij praten, schreeuwen of zingen. 

Kan er ook iemand van HDSR vertellen hoe zij het vinden dat hun rioolwater vervuild wordt?

Wij hebben hierover contact gehad met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het antwoord luidt: 

“Een groot deel van de poliovirussen zal ‘overlijden’ op de rwzi en worden afgebroken tijdens het zuiveringsproces. Een klein deel komt terecht in het slib en wordt daarna verbrand bij een slibeindverwerker. En een heel klein deel kan de rwzi passeren en in het oppervlaktewater terechtkomen. Maar dit is slechts zeer weinig en dit vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Een paar jaar terug heeft HDSR een afdeling van het ministerie van Volksgezondheid op bezoek gehad op rwzi De Bilt over dit onderwerp. Daarbij is de bovenstaande conclusie getrokken over het poliovirus.”

Ik heb wel vragen gesteld maar geen antwoorden ontvangen, wat nu?

U kunt uw vragen (nogmaals) stellen via communicatie@debilt.nl. Wij doen ons uiterste best deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.