Ruimte voor morgen: presentatie nieuwe coalitieakkoord gemeente De Bilt

Vandaag, 20 mei 2022, presenteren GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP het conceptcoalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke groene toekomst’ . (pdf, 769 KB)

De Bilt heeft progressief gekozen afgelopen verkiezingen en dat is terug te zien in dit akkoord. Het laat lef en innovatie zien met een uitgesproken duurzame agenda en inzet op gelijke kansen voor alle mensen. In het slechts vier pagina's tellende akkoord zijn op hoofdpunten concrete afspraken gemaakt over duurzaamheid, wonen, mobiliteit, participatie en financiën.  

Duurzame keuzes

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. We zetten in op verduurzaming van woningen en bedrijven en energiebesparing. In 2030 moet meer dan de helft (55%) van het Biltse energiegebruik uit zelf opgewekte energie bestaan. Er wordt onderzoek gedaan naar windenergie aan zowel de A28 als de A27 en we bestemmen zonnevelden. Ons deel van het Leyense bos dragen wij over ter verdere ontwikkeling als natuurgebied.  
De natuur en het groen in onze gemeente worden verder versterkt. De ‘groene gordel’ van natuur die onze dorpen aan elkaar knoopt en scheidt van de stad wordt gekoesterd en verstevigd. We planten bomen bij en hebben meer aandacht voor biodiversiteit en dierenwelzijn. Fiets en openbaar vervoer gaan vóór de auto: waar het kan gaat de maximumsnelheid naar 30 km/uur, er komen geen nieuwe autowegen bij. 

Bouwen voor De Bilt

Er wordt gebouwd voor de Biltse woningbehoefte. De belangrijkste doelgroepen zijn starters en senioren. Naast 30% sociale huur en 20% middenhuur zetten we in op betaalbare koopwoningen. Woningzoekenden en inwoners worden actief bij woningbouw betrokken. 
Natuur en open ruimte worden beschermd, we bouwen behalve bij Maartensdijk niet buiten de bebouwde kom (’rode contour’), en sparen parken en trapveldjes zoveel mogelijk. We bouwen niet zonder dat het verkeerskundig past. 

Een sociaal gezicht

Deze coalitie kiest voor zo eenvoudig mogelijke procedures bij de gemeente. Door snelle hulpverlening bij schulden en actief tegengaan van (energie)armoede wordt sociaal beleid gevoerd. Er komen basisbanen bij, we onderzoeken het basisinkomen en bijverdienen in de bijstand. Investeringen in goed onderwijs, breedtesport en speeltuinen maken De Bilt hechter en sterker. 

Participatie

De inwoners van De Bilt krijgen een sterke stem door nieuwe vormen van participatie zoals bijvoorbeeld een burgerberaad, waarbij ook jongeren en woningzoekenden expliciet worden betrokken. Daarnaast wordt een participatiecoördinator aangesteld.
Er wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie om tekorten op te vangen en inwoners beter en sneller van dienst te kunnen zijn. 

De deuren van Jagtlust gaan letterlijk en figuurlijk open: het gebouw krijgt in samenwerking met de inwoners een nieuwe, openbare functie. 

Nieuw college

Het nieuwe college krijgt vier wethouders: Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66), Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang), en Krischan Hagedoorn (namens PvdA en SP).

Tijdlijn

De raad heeft de mogelijkheid gekregen om suggesties tot toevoegingen te doen aan het conceptakkoord die - wanneer eens - worden toegevoegd, waarna het coalitieakkoord definitief zal worden gemaakt. Op 31 mei is vervolgens de openbare gemeenteraadsvergadering over het definitieve coalitieakkoord. Die dag worden ook de vier wethouders geïnstalleerd.

De presentatie en toelichting van het conceptcoalitieakkoord is na te kijken via het Raadsinformatiesysteem van de gemeente.