Splitsen van woningen in gemeente wordt makkelijker

Woningsplitsing wordt makkelijker in gemeente De Bilt. Het college van B&W heeft het beleid aangepast waardoor het eenvoudiger wordt om een vergunning hiervoor te krijgen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. 

Bij woningsplitsing verdeel je een grote woning in twee (of meer) kleinere woningen. Elke woning heeft een eigen opgang en eigen aansluitingen voor gas, water en elektriciteit. Het splitsen van een huis levert een positieve bijdrage aan het oplossen van de woningnood en kan ook een mooie oplossing zijn als een huis te groot wordt voor de bewoner of het onderhoud te veel wordt. Met veel grote huizen binnen de gemeentegrenzen biedt woningsplitsing een mooie kans om woonruimte voor meer mensen beschikbaar te maken, en meer kansen voor jongeren om een woning in hun dorp te vinden.

Splitsen van woningen heeft veel voordelen

De woningsplitsing is een aanvulling op de mogelijkheden om woningen en andere gebouwen een meer passende functie te geven. In de Woonvisie De Bilt 2030 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor splitsing van bestaande woningen. Met de aanvulling op het beleid lost het college een afspraak uit het coalitieakkoord in.

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “Door het nieuwe beleid kan veel gemakkelijker vergunning worden verleend om nieuwe, kleinere woningen te maken van bestaande, grote woningen. Ook wordt de doorstroming op de woningmarkt zo bevorderd en kunnen inwoners voor wie hun woning te groot geworden is, vaker in hun eigen buurt blijven wonen.”

Om de omgeving leefbaar te behouden is de woningsplitsing wel aan regels gebonden. Op deze manier wordt gewerkt aan oplossingen voor de woningnood maar blijft het karakter van de wijken behouden.

Voorwaarden minimale oppervlakte

Voor het splitsen van een woning gelden er wel voorwaarden. Na splitsing moeten de nieuwe woningen ieder ten minste 75 vierkante meter groot zijn. Deze eis zorgt ervoor dat kwalitatief goede woningen blijven bestaan. Ook gaat een minimale oppervlakte voor de nieuwe woningen wildgroei tegen. Niet alle woningen komen in aanmerking voor splitsing als gevolg van deze eis aan de minimale oppervlakte. Ook wordt doorsplitsen tegengegaan, dit wil zeggen dat na een woningsplitsing de nieuwe woning niet nog een keer gesplitst mag worden.

Onder voorwaarden en in stedelijk gebied

Daarnaast gelden er andere voorwaarden, waarmee greep gehouden wordt op de ontwikkelingen. Woningsplitsing levert een belangrijke bijdrage aan bestrijding van de woningnood, maar moet wél gebeuren met behoud van de waarden als bijvoorbeeld cultuurhistorie, bescherming van de omgeving en stedenbouwkundige kwaliteit die voor gemeente De Bilt en haar inwoners belangrijk zijn.

Splitsing van woningen kan onder het nieuwe beleid alléén in stedelijk gebied. Buiten de bebouwde kom gelden er namelijk veel provinciale voorwaarden waardoor in deze gevallen een uitgebreide vergunning nodig is. Voor deze locaties is woningsplitsing dus wel mogelijk, maar wordt het helaas niet eenvoudiger. Wel heeft de gemeenteraad zich recent nog unaniem uitgesproken bij motie van het CDA, GroenLinks en D66 dat we in de gemeente een welwillende houding hebben ten aanzien van woningsplitsing in het buitengebied, waaronder boerenbedrijven. 

'Kruimelgevallen'

Het nieuwe beleid is te vinden in de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’. Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleid voor ruimtelijke ontwikkelingen die afwijken van het bestemmingplan, de zogeheten ‘kruimelgevallen’, aangevuld met woningsplitsing. De wet staat het college toe om ontwikkelingen mogelijk te maken die niet in het bestemmingsplan passen. Met het beleid voor ‘kruimelgevallen’ geeft het college nu aan hoe het gebruik wil maken van die mogelijkheid.