Succesvolle samenwerking voortzetten

Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente De Bilt hebben nauw samen gewerkt tijdens het traject Samen Werken Aan Wonen en de dorpsbijeenkomsten tijdens de Maand van de Leefomgeving in april van dit jaar. Gemeente De Bilt wil de samenwerking met de dorpen over de gewenste toekomstige ontwikkelingen graag voortzetten.

Het college heeft daarom besloten deze manier van samenwerken in te zetten bij het opstellen van de Omgevingsvisie De Bilt 2040. Daarin komen immers alle belangrijke aspecten van de leefomgeving aan bod. 

Tijdens de ‘dorpen-dialoog’ kan ieder dorp inbreng leveren. Onder begeleiding van de gemeente gaan de dorpen die dat willen, zelf aan de slag om hun gezamenlijke ambities voor de fysieke leefomgeving verder vorm te geven. De dorpen pakken nadrukkelijk zelf de regie, waarbij de gemeente ondersteunt. In Westbroek zijn ze al gestart met de eerste bijeenkomst.

In samenhang de opgaven bespreken

Het doel is om in samenhang belangrijke opgaven te bespreken. Bijvoorbeeld: kunnen we meer woningen bouwen en tegelijk ook het eigen dorpse en groene karakter behouden? Kunnen we dan binnen de rode stedelijke bebouwingsgrenzen blijven of zijn er plekken waar die kunnen worden overschreden? En wat betekent dat voor de voorzieningen, leefbaarheid, economie en het landschap?
Het uitwerken van de ambities per dorp zijn een voorbereiding op een gezamenlijk gemeentebreed Toekomstdebat. Onderwerp van gesprek is dan het ophalen van voorkeuren over de toekomstige ontwikkeling van de gemeente De Bilt.

Toekomstbestendige samenwerking

Deze aanpak sluit aan bij de gedachte achter de nieuwe Omgevingswet. Juist omdat een dergelijke samenwerking ook nodig blijft na het vaststellen van de Omgevingsvisie De Bilt 2040. Bijvoorbeeld voor het maken van uitvoeringsplannen per dorp of voor concrete projecten.

Meer weten? 

Neem contact op met de gebiedsmakelaar van de gemeente De Bilt (onder de Kernen). Op doemeedebilt.nl is meer informatie te vinden over de Omgevingsvisie De Bilt.