Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen’

In het participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’ betrokken wij inwoners bij de woningbouwopgave in onze gemeente. Wij vroegen hen: Hoe ziet u het wonen in de toekomst in onze gemeente? En welke locaties ziet u als kansrijk voor woningbouw?” In het inwoneradvies ‘Wonen in een groene omgeving!’ droegen inwoners verschillende locaties aan. De gemeente heeft de mogelijkheden voor woningbouw op deze locaties verkend en een vervolgaanpak opgesteld.

Er zijn door inwoners verschillende type locaties aangedragen: 

  1. Locaties waar nog geen ontwikkeltraject is gestart: voor de locaties die in bezit zijn van de gemeente wordt bepaald of planontwikkeling van deze locaties prioriteit kan krijgen. Is de grond in particulier eigendom, dan benadert de gemeente de eigenaar met de vraag of deze interesse heeft in de ontwikkeling van woningbouw op zijn/haar grond. 
  2. Op locaties waar al een bouwproject loopt, betrekt de gemeente het inwoneradvies al in de planontwikkeling, mits dat niet tot vertraging leidt.
  3. Voor enkele locaties ('Ambachtstraat' en 'Industrieweg Maartensdijk') komt een integrale afweging in de Omgevingsvisie De Bilt 2040.

Wethouder Dolf Smolenaers: “De laatste jaren is met veel energie gewerkt aan nieuwe bouwprojecten, waardoor wij de komende jaren veel nieuwe woningen zullen bouwen. Met deze nieuwe locaties kunnen wij ook weer aan de slag, om niet alleen nu, maar ook in de toekomst de pijplijn gevuld te houden.”

Randvoorwaarden voor ontwikkelingen

In hun advies gaven inwoners niet alleen woonwensen en ideeën aan voor de eigen kern of buurt, maar ook wat zij belangrijk vonden bij het realiseren van nieuwe woningen. Deze adviezen hebben een plek gekregen in de Woonvisie 2030. Zo ligt de focus op bouwen voor jongeren en ouderen. Ook doorstroming krijgt aandacht en huisvesting van middeninkomens en jonge gezinnen.
Initiatieven van projectontwikkelaars worden tegenwoordig getoetst aan de Woonvisie 2030, zodat er zoveel mogelijk gebouwd wordt voor de woonwensen van de Biltse woningzoekenden. De adviezen van inwoners benut de gemeente ook bij het opstellen van de Omgevingsvisie De Bilt 2040.

Meer informatie over wonen en woningbouwprojecten in de gemeente vindt u op: debilt.nl/wonen-en-bouwen