Wijk van de toekomst: 450 woningen op de Schapenweide in Bilthoven

Op 21 april 2021 is het Ontwikkelperspectief Schapenweide (hierna Ontwikkelperspectief 2021) door de gemeenteraad vastgesteld. In het coalitieakkoord van het huidige college zijn de ambities voor de Schapenweide gewijzigd en is het Ontwikkelperspectief in afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf aangepast.

Dit houdt in dat de ambities ten aanzien van natuurinclusiviteit, duurzaamheid en ecologie is aangesloten bij het Convenant Duurzame Woningbouw van de provincie Utrecht. Het oppervlak aan Life Sciences bedrijven is vastgesteld tot maximaal 25.000 m² bruto vloeroppervlak. Het aantal woningen is verhoogd van ongeveer 200 naar maximaal 450. Van de 450 woningen dient 30% in de sociale huursector, 30% in het segment middenhuur en 40% als vrijesectorwoningen gerealiseerd te worden. Voor de vrijesectorwoningen is bepaald dat 6% als betaalbare koopwoning gerealiseerd wordt.

Wethouder Anne Marie ’t Hart: ‘Toen ik nog een klein meisje was werd er al gesproken over woningen op de Schapenweide. Ik ben trots op dit voorstel wat nu voorligt bij de gemeenteraad wat ruimte biedt aan 450 woningen. Een duurzame wijk van de toekomst met veel ruimte voor groen en de zo broodnodige woningen voor onze inwoners. Een perfecte locatie bij voorzieningen en aan de bushaltes.’

Het ontwerp van het gewijzigde Ontwikkelperspectief heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Er zijn 53 inspraakreacties ingediend en deze reacties hebben tot verschillende aanpassingen geleid. Zie voor meer informatie: debilt.raadsinformatie.nl.

Het gewijzigde Ontwikkelperspectief is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Op 16 januari 2024 is er een aparte raadscommissie voor insprekers. Op 25 januari 2024 een reguliere commissievergadering, behandeling in de gemeenteraad is voorzien op 29 februari 2024. 

Nadat het gewijzigde Ontwikkelperspectief is vastgesteld wordt zo spoedig mogelijk overgegaan tot verkoop van de gronden door het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente aan een ontwikkelaar. Naar verwachting start de verkoop voor de zomervakantie.