Kabels en leidingen plaatsen

Wilt u gaan graven in de grond voor werkzaamheden aan kabels en leidingen? Dan heeft u vaak een instemmingsbesluit nodig.

Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden kunt u volstaan met een melding aanvang werkzaamheden.

Sinds 14 februari 2022 werken wij met MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte). U kunt geen melding meer doen via het zaaksysteem.

Aanvragen via MOOR

Wanneer geen instemmingsbesluit nodig? 

Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden heeft u geen instemmingsbesluit nodig. Hiervoor is een door de gemeente goedgekeurde Melding voldoende.

Werkzaamheden van niet ingrijpende aard

  • Werkzaamheden met een gezamenlijke tracélengte tot 25 meter, waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen volledig worden gekruist of bovengrondse voorzieningen worden geplaatst
  • het aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen
  • het vervangen van bestaande bovengrondse voorzieningen en/of distributie- en mutatiepunten met dezelfde afmetingen
  • het maken van maximaal twee opbrekingen met elk een afmeting van maximaal 2 m².

Spoedeisende werkzaamheden

Werkzaamheden voor reparatie of onderhoud waarvan uitstel niet mogelijk is als een ernstige belemmering of storing van de dienstverlening in het betreffende netwerk is opgetreden. 

Melden wanneer u start en wanneer u klaar bent 

Uiterlijk 5 werkdagen voordat de werkzaamheden starten doet u via MOOR

  • een melding aanvang werkzaamheden voor werkzaamheden waarvoor u al een instemmingsbesluit heeft gekregen
  • een melding werkzaamheden van niet ingrijpende aard.

Spoedeisende werkzaamheden moet u ook van tevoren melden. Is melden vooraf echt niet mogelijk? Dan moet u uiterlijk binnen één werkdag na de start van de uitvoering alsnog de melding van de werkzaamheden doen, voorzien van een motivatie. In ieder geval moet u de gemeente telefonisch op de hoogte brengen van de aanvang van spoedeisende werkzaamheden. Buiten kantooruren kan dat via de piketdienst.

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan meldt u de werkzaamheden gereed in MOOR .

Nodig

Kosten

Voor een instemmingsbesluit of een goedgekeurde melding ben u leges verschuldigd. De tarieven vindt u in de legesverordening De Bilt (hoofdstuk 9: kabels en leidingen).

Bij de aanleg, het onderhoud en het verwijderen van kabels of leidingen in of op openbare gronden is de AVOI (overheid.nl) + AVOI toelichting (pdf, 101 KB) van toepassing.

Het gaat dan om gronden die de gemeente beheert, in bezit heeft, of waarover de gemeente de coördinatie heeft volgens de Belemmeringenwet, het privaatrecht of de Telecommunicatiewet. 

In het Handboek kabels en leidingen (pdf, 1 MB) staan de regels en (technische) voorschriften voor het opnemen en herstellen van de sleufverharding, het graven, aanvullen en verdichten van sleuven en het leggen van kabels en leidingen.

Moeten op verzoek van de gemeente maatregelen aan kabels en/of leidingen worden genomen? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op de Nadeelcompensatieregeling 2014 (pdf, 461 KB) toelichting. (pdf, 69 KB) Het gaat dan om kabels en/of leidingen (nutsvoorzieningen) die níet vallen onder de Telecommunicatiewet.

Voordat u de graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u nagaan of er op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Dat kan via het online Bodemloket van de Provincie Utrecht.

Voor de meest actuele gegevens van een locatie kunt u het online Geoloket van de omgevingsdienst Utrecht raadplegen. Neem bij graafwerkzaamheden in een gemarkeerd gebied altijd vooraf contact op met bodemloket@provincie-utrecht.nl.