Tegemoetkoming planschade of nadeelcompensatie

Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Of loopt u door deze maatregel inkomsten mis? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen (pdf, 274 KB)

Voorwaarden

U kunt alleen schade vergoed krijgen wanneer:

  • U schade heeft geleden, in de vorm van inkomensdaling of waardedaling van uw onroerende zaak, die buiten het normale maatschappelijke risico valt
  • U die schade niet kon voorzien toen u de woning kocht
  • De schade niet al op andere wijze is vergoed
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel
  • U de aanvraag indient binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden

Procedure

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en de oude planologische maatregel.

Meestal schakelt de gemeente voor het behandelen van een aanvraag voor planschade een onafhankelijke en deskundige planschadebeoordelingscommissie in. De gemeente neemt het advies van deze commissie mee in haar beslissing op uw aanvraag.

De procedure is vastgelegd in de Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade.

De wettelijke bepalingen vindt u in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (afdelingen 6.1).

De termijn van afhandeling is ongeveer 7 tot 10 maanden.

Kosten

U betaalt € 300,- voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als u de tegemoetkoming krijgt toegekend.

Toekomstige Nadeelcompensatie

Met de invoering van de Omgevingswet wordt de planschaderegeling onderdeel van de regeling nadeelcompensatie. Voor schadeveroorzakende besluiten of handelingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt overgangsrecht. Nadat er een eerste wijziging van het omgevingsplan heeft plaatsgevonden, kunt u geen aanspraak meer maken op planschade. Mogelijk heeft u wel recht op nadeelcompensatie. De regeling van planschade wijzigt dan naar de regeling voor nadeelcompensatie. Wij zullen deze informatie aanpassen wanneer deze situatie zich voordoet.