Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Of loopt u door deze maatregel inkomsten mis? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen (pdf, 274 KB)

Voorwaarden

U kunt alleen schade vergoed krijgen wanneer:

  • U schade heeft geleden, in de vorm van inkomensdaling of waardedaling van uw onroerende zaak, die buiten het normale maatschappelijke risico valt
  • U die schade niet kon voorzien toen u de woning kocht
  • De schade niet al op andere wijze is vergoed
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel
  • U de aanvraag indient binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden

Procedure

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt een vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en de oude planologische maatregel.

Meestal schakelt de gemeente voor het behandelen van een aanvraag voor planschade een onafhankelijke en deskundige planschadebeoordelingscommissie in. De gemeente neemt het advies van deze commissie mee in haar beslissing op uw aanvraag.

De procedure is vastgelegd in de Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming in planschade.

De wettelijke bepalingen vindt u in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (afdelingen 6.1).

De termijn van afhandeling is ongeveer 7 tot 10 maanden.

Kosten

U betaalt € 300,- voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als u de tegemoetkoming krijgt toegekend.