Huisvesting statushouders en opvang minderjarige vluchtelingen

Nederland staat voor een grote opgave in de opvang van vluchtelingen. Vanuit de Rijksoverheid wordt op elke gemeente een beroep gedaan. Ook gemeente De Bilt blijft daarom een grote rol spelen in de opvang van vluchtelingen en ziet dat als haar maatschappelijke taak. We blijven ons best doen voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten en proberen hen rust te bieden. Huisvesting voor de lange termijn geeft de meeste kansen voor deelname aan de maatschappij en de verwerking van trauma’s. Opvang gaat namelijk niet alleen over (nood)huisvesting maar ook over onderwijs, zorg en een goede begeleiding.

Succesvol:

Nieuwsbrief opvang vluchtelingen

Wilt u op de hoogte blijven over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief over dit onderwerp. Op onze website leest u ook meer over dit onderwerp op de pagina Opvang vluchtelingen.

Proces vluchtelingen

Vluchtelingen die Nederland binnenkomen moeten zich melden bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Zij gaan de asielprocedure van de IND in en kunnen een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen als er voldaan wordt aan de voorwaarden van een verblijfsvergunning.

Opvang statushouders in onze gemeente

Een vluchteling die een verblijfsvergunning krijgt noemen wij in Nederland een statushouder. Elke gemeente in Nederland heeft een taakstelling om een x-aantal statushouders op te vangen in de gemeente. Deze taakstelling wordt jaarlijks opgelegd door de Rijksoverheid en is gebaseerd op het inwonertal van de gemeente. Gemeente De Bilt heeft in 2023 een taakstelling van 121 statushouders en zoekt in samenwerking met Woongroen (voorheen Woonstichting SSW) naar geschikte huisvesting. Om genoeg woonruimte te kunnen blijven bieden, ook voor reguliere starters en mensen die met spoed een woning nodig hebben, gaan we dit jaar ook aan de slag met tijdelijke woningen (flexwoningen). Binnen deze samenwerking vinden wij het tevens belangrijk dat de nieuwe inwoners van onze gemeente op een goede manier integreren. Er is daarom maatschappelijke begeleiding vanuit Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, ruimte om de Nederlandse taal te oefenen en er zijn mogelijkheden  om (vrijwilligers)werk te doen in samenwerking met maatschappelijke organisaties in onze gemeente.

Minderjarige vluchtelingen

Stichting Nidos vangt in gemeente De Bilt alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op. Professionals begeleiden deze jongeren in hun ontwikkeling en hebben daarbij oog voor de verschillende culturele achtergronden. Deze jonge mensen zijn vaak getraumatiseerd en hebben goede begeleiding nodig en worden door stichting Nidos geholpen in hun weg naar zelfstandigheid. Voor de korte termijn zien we mogelijkheden om nog een extra stap te zetten als het gaat over de opvang van alleenstaande minderjarigen. Die vangen we nu al op, maar we staan open voor meer, omdat wij goede, rustige locaties voor deze specifieke groep kunnen bieden. Momenteel kijken we naar geschikte locaties hiervoor. Op dit moment verblijven er 18 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Hollandsche Rading.

Uitdaging in aanbieden onderwijs

Naast de huisvesting en opvang hebben we een onderwijslocatie ten behoeve van het basisonderwijs aan zo’n 100 kinderen van Afghaanse evacués uit het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide ter beschikking gesteld. Deze kinderen volgen onderwijs in het pand van de voormalige AERES Mavo in Bilthoven. We gaan de komende tijd bekijken of er nog ruimte gemaakt kan worden voor meer leerlingen.

Ook stromen de Oekraïense kinderen van de gastgezinnen en andere opvanglocaties in het regulier onderwijs nadat ze taalonderwijs genoten hebben in het WVT. Dit vergt de nodige inspanning om dit goed te organiseren o.a. met leerlingenvervoer.