Kopen of huren van de gemeente

Soms verkoopt of verhuurt de gemeente grond of gebouwen. Wij zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken, zodat geïnteresseerde partijen kunnen reageren. 

Op deze pagina vindt u onze plannen voor verkoop en verhuur van gebouwen en grond.

Voornemen tot verkoop perceel bedrijfsgrond C. de Haasweg Bilthoven

Adres: C.de Haasweg, Bilthoven
Kadastraal bekend: gemeente De Bilt, sectie F, nummer 5742 alsmede gemeente Maartensdijk, sectie N, nummer 2508
Perceelgrootte: ongeveer 1.854 vierkante meter

Gemeente De Bilt geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop van een perceel bedrijfsgrond, gelegen aan de C. de Haasweg te Bilthoven, kadastraal bekend gemeente De Bilt sectie F nummer 5742 alsmede gemeente Maartensdijk, sectie N, nummer 2508,  met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 1.854 vierkante meter , hierna te noemen Boskavel A.

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde voor Boskavel A in aanmerking komt voor de verkoop, namelijk Daily Dairy Holland B.V. .Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.
Daily Dairy Holland B.V. komt ten behoeve van Boskavel A als enige serieuze gegadigde in aanmerking en wel om de volgende redenen:

  • De onderhavige kavel is al openbaar via de website Fundainbusiness.nl te koop aangeboden. De kavels op bedrijvenpark Larenstein worden verkocht aan de kandidaat die zich als eerste voor een kavel meldt.
  • De gemeente voert vanaf 2021 met Daily Dairy Holland B.V. onderhandelingen en is dan ook voornemens om met deze potentiële koper een koopovereenkomst te sluiten. Deze onderhandelingen zijn in een zodanig vergevorderd stadium dat het vertrouwensbeginsel hierbij van doorslaggevende betekenis is.
  • Het bedrijf van beoogd koper is passend in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Bedrijvenpark Larenstein” uit 2006 is vastgesteld welke bedrijven passend zijn. Het bedrijf van beoogd koper is passend binnen het vastgestelde bestemmingsplan.
  • De beoogde kavel is gewenst om aan de huidige en toekomstige groei van het bedrijf invulling te geven.
  • De gemeente concludeert dat de Daily Dairy B.V. moet worden aangemerkt als enige serieuze gegadigde en valt onder de uitzonderingsgrond die in het Didam-arrest (Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778) wordt genoemd voor het volgen van een (openbare) selectieprocedure. 

Kort geding en vervaltermijn

Partijen die zich niet kunnen vinden in dit voornemen dienen uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na datum van publicatie van dit voornemen een gerechtelijke procedure in kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht). U kunt dit doen door een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente De Bilt te laten uitbrengen.

De termijn van 20 dagen (vanaf 27 mei 2024) is een vervaltermijn. Indien niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt kunnen er geen aanspraken tegen de gemeente De Bilt worden gemaakt ter zake van de verkoop van vermeld perceel. 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt
 

Procedure uitgifte onroerende zaken (Didam-arrest)

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking wil komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.