Centrumplan/Spoorzone Bilthoven

Bekijk de kaart in detail (pdf, 802 KB)

Het gebied rondom het station Bilthoven zal de komende tijd worden herontwikkeld. De eerste stap is het opstellen van een gebiedsvisie, waarin ontwikkelingen zoals wonen, bedrijvigheid en mobiliteit in samenhang met elkaar worden ingepast.

De spoorzone is één van de door inwoners aangedragen locaties binnen het participatietraject 'Samen werken aan wonen'. Het is een transformatielocatie waar door middel van verdichting woningen kunnen worden toegevoegd, op een centrale, goed bereikbare locatie binnen het dorp.

De woningbouwontwikkeling in het gebied moet in ieder geval een goede toevoeging zijn op het bestaande aanbod en aansluiten bij woonbehoefte. Dat betekent dat in het gebied in ieder geval minimaal 30 sociale huur en 20% middeldure huurwoningen gaan komen. De gemeente heeft in 2021 daarom ook een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk, om meer van dit type woningen te kunnen realiseren. Helaas heeft de gemeente vooralsnog geen bijdrage ontvangen. Mogelijk kunnen we in 2022 opnieuw een aanvraag indienen.  

Na de verkiezingen gaat de gemeente in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een integrale visie voor het gebied Centrumplan/Spoorzone opstellen. Daarna gaat de visie naar het college en de gemeenteraad om een besluit over de visie te nemen.

Na de verkiezingen start het participatieproces. We willen ook graag bewoners, ondernemers en organisaties vooraf bevragen over vorm, proces en inhoud van dit proces. De reacties gebruiken we dan weer om het participatieproces zo goed mogelijk in te richten. Deze extra stap zetten we om de visie straks  zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeftes vanuit de samenleving.  

De afgelopen 12 jaar is vooral gewerkt aan de gebiedsontwikkeling in het centrum Bilthoven. Met de aanleg van twee spoorwegonderdoorgangen is de relatie de noord- en zuidzijde van het station versterkt en ruimte ontstaan voor woningbouw aan de noordzijde van het spoor, waar het station ligt.

Projectleider: Henriette den Hartog
Telefoon: 030 - 228 91 18
E-mail:  h.denhartog@debilt.nl