Centrumplan/Spoorzone Bilthoven

Bekijk de kaart in detail (png, 1 MB)

Het gebied rondom het station Bilthoven zal de komende tijd worden herontwikkeld. De eerste stap is het opstellen van een gebiedsvisie, waarin ontwikkelingen zoals wonen, bedrijvigheid en mobiliteit in samenhang met elkaar worden ingepast.

De Spoorzone is één van de door inwoners aangedragen locaties binnen het participatietraject 'Samen werken aan wonen'. Het is een transformatielocatie waar door middel van omzetting van bedrijven naar woningen  woningen kunnen worden toegevoegd, op een centrale, goed bereikbare locatie binnen het dorp.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026 zegt over deze locatie onder meer: De Spoorzone is een ideale bouwlocatie; juist voor groepen die gebruik maken van Openbaar Vervoer. Voor de planvorming en participatie is het vertrekpunt 500 tot 1000 woningen. De woningbouwontwikkeling in het gebied moet in ieder geval een goede toevoeging zijn op het bestaande aanbod en aansluiten bij woonbehoefte. Dat betekent dat in het gebied in ieder geval minimaal 30 % sociale huur en 20% middeldure huurwoningen gaan komen.

In 2023 gaat de gemeente gaat in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een integrale visie voor het gebied Centrumplan/Spoorzone opstellen. Daarna gaat de visie naar het college en de gemeenteraad om een besluit over de visie te nemen.

De gemeente vindt het belangrijk de integrale gebiedsvisie voor Spoorzone Bilthoven samen met bewoners (jong en oud), bewonersverenigingen, winkeliersverenigingen, ondernemers, vastgoed- en grondeigenaren, projectontwikkelaars, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, OV-gebruikers, woningzoekenden, institutionele partijen en andere belanghebbenden te maken. Daarom hebben we een plan gemaakt voor een uitgebreid participatieproces waarin iedereen op allerlei manieren inbreng kan leveren. Het resultaat van dat proces is de integrale gebiedsvisie Spoorzone Bilthoven met een stedenbouwkundig plan. Het college vraagt de gemeenteraad naar verwachting begin 2023 een besluit over dit participatieplan  te nemen en een krediet vrij te geven.

De afgelopen 12 jaar is vooral gewerkt aan de gebiedsontwikkeling in het centrum Bilthoven. Met de aanleg van twee spoorwegonderdoorgangen is de relatie de noord- en zuidzijde van het station versterkt en ruimte ontstaan voor woningbouw aan de noordzijde van het spoor, waar het station ligt.

Projectleider: Henriette den Hartog
Telefoon: 030 - 228 91 18
E-mail:  h.denhartog@debilt.nl