Gebiedsplan Voorveldse Polder

De gemeente De Bilt is gestart met het opstellen van een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder.

Doel van het gebiedsplan is het versterken van landschap, natuur en recreatie in het gebied. In het plan worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen.

De Voorveldse Polder is het gebied tussen de Biltse Rading, A27, Utrechtseweg en Park Arenberg in de Bilt. Het noordoostelijke deel van de polder ligt op Bilts grondgebied. Dit deel heeft voornamelijk een agrarische bestemming, waarvan een deel met de specificatie 'kwekerijbestemming'.

Het gebied is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en grenst direct aan de ecologische verbinding Kromme Rijngebied - Vechtplassengebied. De percelen zijn in eigendom van Utrechts Landschap, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente De Bilt en enkele particuliere grondeigenaren.

Directe aanleidingen voor het opstellen van een gebiedsplan:

  1. Het gebied is ‘verrommeld’ en er zijn geen economische dragers meer in het gebied
  2. Provincie Utrecht heeft budget gereserveerd voor de aanleg van een wandelpad in het gebied (het Centenlaantje)
  3. Er is een particulier initiatief voor het realiseren van een 'voedselbos' in het gebied

Het gebiedsplan Voorveldse Polder wordt opgesteld door bureau Nieuwe Gracht.

Activiteit Periode    
Collegebesluit start project september 2019    
Workshopbijeenkomst 1 / inloopbijeenkomst 1 28 oktober 2019    
Workshopbijeenkomst 2 / inloopbijeenkomst 2 medio december 2019/ januari 2020    
Definitieve uitwerking gebiedsplan 1e kwartaal 2020    

Gebiedspartijen (zoals het waterschap, de provincie, grondeigenaren en natuurorganisaties) en omwonenden zijn bij de ontwikkeling van het gebiedsplan betrokken op het participatieniveau ‘meedenken’.

Gebiedskwaliteiten, lopende initiatieven en inrichtingsopties zijn op twee momenten besproken met gebiedspartijen en omwonenden. De gebiedspartijen hebben op twee middagen in workshops de kwaliteiten en het gewenste toekomstbeeld besproken. Bewoners konden zich vervolgens ’s avonds tijdens inloopbijeenkomsten over die opbrengsten uitspreken en aanvullen.

1e bijeenkomst

Op maandag 28 oktober 2019 is de ruimtelijke analyse van het gebied gepresenteerd en zijn de kwaliteiten van het gebied op een rij gezet. In twee workshoprondes zijn deze kwaliteiten vervolgens aangescherpt en zijn eerste ideeën van mogelijke toekomstbeelden voor de Voorveldse Polder geschetst. In alle gevallen was daarbij het uitgangspunt dat de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied moeten worden versterkt.

In aansluiting op de bijeenkomst voor gebiedspartijen is een inloopavond voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze avond zijn de resultaten van de middagbijeenkomst gepresenteerd. Omwonenden konden op dat moment reageren en aanvullen. In totaal waren ongeveer 50 omwonenden aanwezig.

2e bijeenkomst

Op dinsdag 17 december is een tweede participatieronde georganiseerd, met wederom een workshopmiddag voor gebiedspartijen en een inloopavond voor omwonenden.

In de middag zijn verschillende varianten aan de gebiedspartijen gepresenteerd en is in drie groepen gewerkt aan een integraal toekomstbeeld. De uitkomsten zijn daarna plenair besproken. De uitwerkingen kwamen op hoofdlijnen grotendeels overeen. Er is gekozen voor een variant waarin de leesbaarheid van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie wordt versterkt. Bijvoorbeeld door het versterken van zichtlijnen.

Net als de eerste keer is de aansluitende inloopavond voor omwonenden goed bezocht. Op de presentielijst zijn 39 namen genoteerd. Aan de muur hingen de verschillende varianten voor de toekomst van het gebied.

Conceptgebiedsplan

Op basis van alle input heeft het adviesbureau een conceptgebiedsplan opgesteld. Dit is naar alle betrokkenen gestuurd om een reactie te geven. In totaal hebben 20 participanten een reactie ingestuurd. In een reactienota hebben wij reacties gegeven op alle opmerkingen en is aangegeven welke opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen van het conceptplan.

Wilt u het gebiedsplan ontvangen? Stuur dan een e-mail naar de contactpersoon (onder Contact).

Op dinsdag 6 oktober 2020 heeft het college ingestemd met het gebiedsplan.

Lees hier het volledige plan. 

Gemeente

Tamara Laskowski, beleidsmedewerker

E-mail: T.Laskowski@debilt.nl