Gebiedsplan Voorveldse Polder

De gemeente De Bilt is gestart met het opstellen van een gebiedsplan voor de Voorveldse Polder.

Doel van het gebiedsplan is het versterken van landschap, natuur en recreatie in het gebied. In het plan worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende vijf jaar in beeld gebracht. Dit moet leiden tot concrete inrichtingsmaatregelen.

Gebiedsplan Voorveldse polder kaartje
Plangebied Voorveldse Polder

De Voorveldse Polder is het gebied tussen de Biltse Rading, A27, Utrechtseweg en Park Arenberg in de Bilt. Het noordoostelijke deel van de polder ligt op Bilts grondgebied. Dit deel heeft voornamelijk een agrarische bestemming, waarvan een deel met de specificatie 'kwekerijbestemming'.

Het gebied is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en grenst direct aan de ecologische verbinding Kromme Rijngebied - Vechtplassengebied. De percelen zijn in eigendom van Utrechts Landschap, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente De Bilt en enkele particuliere grondeigenaren.

Naar het overzicht