Herontwikkeling Groenekanseweg 32 Groenekan

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan was het voormalige schoolgebouw 't Nijepoortje' gelegen. In  het voorjaar van 2021 is dit gebouw gesloopt. De locatie heeft een nieuwe bestemming gekregen voor maximaal vier woningen, een kleinschalige bedrijfsopslag en de uitbreiding van de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12.  

Luchtfoto van de directe omgeving van het plangebied. Het is gelegen in het deel dat ten oosten van de rijksweg A27 en ten zuiden van de Groenekanseweg ligt. De A27 vormt samen met een watergang, een fietspad en een groenstrook de westelijke begrenzing van het plangebied. Aan de andere zijden wordt het plangebied omsloten door woonpercelen gelegen aan de Groenekanseweg en de Oranjelaan.

Op 25 november 2021 is het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie Groenekanseweg 32’ vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het planidentificatienummer: NL.IMRO.0310.20009BP0004-VG01 

De grond bestemd voor woningbouwontwikkeling geven wij uit aan een ontwikkelaar. Momenteel bereiden wij de selectiecriteria voor om een partij te kunnen selecteren. De verwachting is dat wij voor het einde van 2022 de selectieprocedure starten en dat in het eerste kwartaal van 2023 een ontwikkelaar is geselecteerd. 

In het voorjaar en de zomer van 2022 zijn de tuinen ingericht en is de kleinschalige bedrijfsopslag gerealiseerd.

Activiteit Periode
Voorbereiden en publicatie gronduitgifte 4e kwartaal 2022
Selectie ontwikkelaar 1e kwartaal 2023
Vergunning en voorbereiding bouw 2023
Realisatie 2024

Projectleider: Sjoerd Bazuin, team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:  030 - 228 94 11
E-mail: s.bazuin@debilt.nl