Herontwikkeling Groenekanseweg 32 Groenekan

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan is het voormalige schoolgebouw ''t Nijepoortje' gelegen. Het schoolgebouw is in het voorjaar van 2021 gesloopt. Wij werken een plan uit om hier maximaal vier woningen en een kleinschalige bedrijfsopslag te realiseren en de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12 uit te breiden. Tot slot wordt het openbaar gebied heringericht ten behoeve van de nodige verkeer- en groenvoorzieningen.  

De school ’t Nijepoortje is in 2018 verhuisd naar een nieuwbouwlocatie aan de Versteeglaan. Sinds deze tijd is het voormalig schoolgebouw aan de Groenekanseweg in gebruik bij een leegstandsbeheerder. Er is gezocht naar een nieuwe passende invulling van de locatie. In dit kader is het voornemen ontstaan op deze locatie maximaal 4 woningen te realiseren en een kleinschalige bedrijfsopslag. Tenslotte bestaat de wens de tuinen te verruimen van de woningen gelegen aan de Oranjelaan 4A t/m 12. De voorgenomen herontwikkeling is niet passend binnen het huidige geldende bestemmingsplan 'Groenekan 2009'. Planologisch-juridisch is het noodzakelijk om te regelen dat het huidige bestemmingsplan wordt herzien.  

Luchtfoto van de directe omgeving van het plangebied. Het is gelegen in het deel dat ten oosten van de rijksweg en ten zuiden van de Groenekanseweg ligt. De rijksweg vormt samen met een watergang, een fietspad en een groenstrook de westelijke begrenzing van het plangebied. Aan de andere zijden wordt het plangebied omsloten door woonpercelen gelegen aan de Groenekanseweg en de Oranjelaan.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 12 augustus 2021 tot en met woensdag 22 september 2021. Na verwerking van eventuele zienswijzen verwachten wij in december 2021 het bestemmingsplan vast te laten stellen in de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.0310.20009BP0004-ON01. 

De stukken liggen ook tijdens openingstijden ter inzage bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan ‘Burgemeester en wethouders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak gemaakt te worden binnen bovengenoemde termijn met de heer A. van Breda of de heer S. Bazuin via telefoonnummer 030 - 228 94 11.

Activiteit Periode
Ter inzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Augustus - September 2021
Vaststelling bestemmingsplan December 2021
Verwachte start bouw Medio 2022
Inrichting openbare ruimte 2023

Projectleider: Sjoerd Bazuin, team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:  030 - 228 94 11
E-mail: s.bazuin@debilt.nl