Ontwikkelperspectief locatie Schapenweide Bilthoven

Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor locatie Schapenweide.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het terrein. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen aan een ontwikkelaar. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige eigenaar zijn plannen maken.

Via onder andere bijeenkomsten worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het proces. Op 12 december 2017 en op 24 april 2018 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een indicatief programma vastgesteld. De gemeente De Bilt heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf het indicatieve programma uitgewerkt met inachtneming van de inbreng door belanghebbenden tijdens de participatiebijeenkomsten.

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht te onderzoeken hoe de ontwikkeling van de begraafplaats het beste te combineren is met de ontwikkeling van de Schapenweide. Dit betreft het ongebruikte gedeelte ten westen van de Schapenweide. De locatie is in het ontwikkelperspectief is opgenomen.

Op 7 juli 2020 heeft het college de uitwerking van het indicatieve programma en de begraafplaats vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Omdat er veel tijd tussen het raadsbesluit en de inspraakprocedure zit, is besloten om een digitale informatiebijeenkomst te organiseren voor belanghebbenden op 2 september 2020. Bewonersverenigingen zijn op 16 juli 2020 bijgepraat.

Bekijk het Ontwikkelperspectief Schapenweide 2020. Wilt u het ontwikkelperspectief toegezonden krijgen per e-mail? Stuur dan een e-mail naar schapenweide@debilt.nl.

Nadat het besluit van het college van 31 augustus tot en met 12 oktober 2020 (zes weken) voor een ieder ter inspraak is gelegd, heeft het college de gemeenteraad de inspraakreacties aangeboden. De gemeenteraad is gevraagd het ontwikkelperspectief voor de Schapenweide vast te stellen als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Deze wijziging noemen we een gedeeltelijke wijziging van de structuurvisie.

Voor meer informatie bekijkt u de website debilt.raadsinformatie.nl. Hier bekijkt u de raadsvergadering en vindt u alle stukken die horen bij het raadsbesluit.

Het Rijksvastgoedbedrijf zal voor de Schapenweide een biedboek opstellen voor de verkoop. Meer informatie over het biedboek en de verkoopprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf leest u op de website van het Rijksvastgoedbedrijf

Besluit gemeenteraad

Op 6 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel ‘Ontwikkelperspectief Schapenweide’. Met het raadsbesluit is de structuurvisie gemeente De Bilt 2030 gewijzigd voor het projectgebied.

De gemeenteraad heeft 4 moties aangenomen bij het raadsvoorstel:

Er zijn geen amendementen aangenomen door de gemeenteraad.

In het raadsinformatiesysteem vindt u de aangenomen en verworpen moties en amendementen, ingediende voorstellen en alle bijbehorende stukken van de genoemde vergaderingen. 

Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt de biedboekprocedure voor in samenwerking met de gemeente De Bilt. Het door de gemeenteraad vastgestelde ‘Ontwikkelperspectief Schapenweide’ is hier onderdeel van. De gemeente De Bilt start een verkoopprocedure voor het gedeelte van de begraafplaats dat is opgenomen in het ‘Ontwikkelperspectief Schapenweide’. 

Op het biedboek van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen ontwikkelaars reageren die aantoonbare ervaring hebben met soortgelijke projecten. Zodra er een of meerdere ontwikkelaars zijn geselecteerd door het Rijksvastgoedbedrijf wordt een kennismaking met de ontwikkelaar(s), gemeenteraad en bewoners georganiseerd.

Na de selectie en kennismaking start de ontwikkelaar de ruimtelijke procedure tot het aanpassen van het bestemmingsplan/omgevingsplan. Belanghebbenden worden in de ruimtelijke procedure actief betrokken door de ontwikkelaar(s) en de gemeente De Bilt.

In de Nota Zienswijzen kunt u de ingediende zienswijzen met beantwoording en conclusies teruglezen.  De Nota Zienswijzen is onderdeel van het voorliggende raadsvoorstel dat in april 2021 wordt behandeld in de gemeenteraad. 

Bekijk de 'Nota Zienswijze' op de website debilt.raadsinformatie.nl 

Heeft u problemen met het raadplegen van dit document? Neem dan contact op met:

Team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:030 - 228 94 11   
E-mail: info@debilt.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente hebben omwonenden per brief uitgenodigd voor een online informatiebijeenkomst op 2 september 2020 van 18.00 tot en met 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst is het ontwikkelperspectief toegelicht.

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst op 2 september 2020 (pdf, 4 MB)

Op 24 april 2018 heeft de tweede participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bezoekers kregen:

  • Informatie over de opbrengst van de bijeenkomst van 12 december 2017
  • Overzicht van de stappen om het ontwikkelperspectief (visie) te realiseren en de besluitvorming daarover.
  • De vertaalslag van het kwaliteitskader en de bouwstenen naar de de drie scenario’s.

Informatiepanelen die gebruikt zijn tijdens de bijeenkomsten:

Meer informatie:

Heeft u problemen met het raadplegen van deze bestanden?

Neem dan contact op met:

Team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:030 - 228 94 11   
E-mail: info@debilt.nl

Een filmverslag van deze tweede participatiebijeenkomst vindt u op Youtube

Op 12 december is bezoekers gevraagd te vertellen wat zij belangrijke kwaliteiten van het gebied vinden. Ook is toegelicht welke varianten (scenario’s) er zijn voor de ontwikkeling van het gebied (life science, wonen en een mengvorm). En bezoekers konden met hun vragen en opmerkingen terecht bij diverse adviseurs. Alle reacties zijn gebundeld en verwerkt in een reactienota.

Meer informatie:

Heeft u problemen met het raadplegen van deze bestanden? Neem dan contact op met:

Team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:030 - 228 94 11  
E-mail: info@debilt.nl

De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide is al langer onderwerp van gesprek. In de Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst als hoogwaardige sciencepark voor kennis en onderzoek, een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. De uiteindelijke invulling vraagt dus om een zorgvuldige afweging vooraf.

Rijksvastgoedbedrijf 

Michiel von Bonninghausen

E-mail: biedboek@rijksoverheid.nl

Gemeente De Bilt

Team Projecten Fysieke Leefomgeving.

Telefoon: 030 - 228 94 11

E-mail: info@debilt.nl