Ontwikkelperspectief locatie Schapenweide Bilthoven

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het terrein dat wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, de Antonie van Leeuwenhoeklaan, de Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. Daarnaast is de gemeente eigenaar van een stuk grond, namelijk de ongebruikte uitbreiding van de begraafplaats Brandenburg. Deze gronden samen noemen we de Schapenweide. 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het de Schapenweide wil verkopen aan een ontwikkelaar. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige eigenaar zijn plannen maken.

Op 21 april 2021 is het Ontwikkelperspectief Schapenweide (hierna Ontwikkelperspectief 2021) door de gemeenteraad vastgesteld. Het Ontwikkelperspectief 2021 ging uit van een programma van ongeveer 200 woningen en 50.000 m2 BVO life sciences bedrijven. Met het nieuwe coalitieakkoord zijn de ambities voor Schapenweide gewijzigd. Opgenomen is dat, in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf, het oppervlak aan life sciences bedrijven verminderd dient te worden naar maximaal 25.000 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO).

Daarnaast moet er sprake zijn van aansluiting op de grote opgaven van deze tijd, zoals meer groen, meer natuurinclusiviteit, meer duurzaamheid en ecologie. Afgelopen jaar is de gemeente De Bilt samen met het Rijksvastgoedbedrijf tot een wijziging van het Ontwikkelperspectief voor Schapenweide gekomen. Voor de ambities ten aanzien van natuurinclusiviteit, duurzaamheid en ecologie is aangesloten bij het Convenant Duurzame Woningbouw (maart 2022). Doordat het oppervlak aan life sciences bedrijven gehalveerd is ontstaat er meer ruimte voor woningbouw. Het aantal woningen is verhoogd van ongeveer 200 naar maximaal 450.

Bekijk het Ontwerp gewijzigd Ontwikkelperspectief Schapenweide (31 augustus 2023) (pdf, 7 MB)

Als dit document voor u niet digitoegankelijk is laat het ons dan weten via schapenweide@debilt.nl

U kunt een inspraakreactie geven op het ontwikkelperspectief Schapenweide. Dit kan een vraag, opmerking of zorg zijn. Stuur hiervoor een mail naar schapenweide@debilt.nl

Op woensdag 27 september 2023 organiseren wij een informatieavond voor de omwonenden van de Schapenweide en andere geïnteresseerden. U bent welkom van 19.30-21.00 uur in het H.F. Witte Centrum (Colenberghzaal), Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

We beginnen de avond met een plenair deel waarin we een toelichting geven op de wijzigingen van het Ontwikkelperspectief en de verdere procedure. Daarna kunt u uw vragen kwijt bij de aanwezige inhoudelijk deskundigen.

Via onder andere bijeenkomsten werden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het proces om te komen tot het ontwikkelperspectief 2021. Op 12 december 2017 en op 24 april 2018 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd. Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een indicatief programma vastgesteld. De gemeente De Bilt heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf het indicatieve programma uitgewerkt met inachtneming van de inbreng door belanghebbenden tijdens de participatiebijeenkomsten.

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht te onderzoeken hoe de ontwikkeling van de begraafplaats het beste te combineren is met de ontwikkeling van de Schapenweide. Dit betreft het ongebruikte gedeelte ten westen van de Schapenweide. Gemeente De Bilt is eigenaar van het perceel. De locatie is in het ontwikkelperspectief  opgenomen.
Op 7 juli 2020 heeft het college de uitwerking van het indicatieve programma en de begraafplaats vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Omdat er veel tijd tussen het raadsbesluit en de inspraakprocedure zit, is besloten om een digitale informatiebijeenkomst te organiseren voor belanghebbenden op 2 september 2020. Bewonersverenigingen zijn op 16 juli 2020 bijgepraat.

Bekijk het Ontwikkelperspectief Schapenweide 2021
 

Na de verkiezingen in maart 2022, is er sprake van een nieuw bestuur in de gemeente De Bilt. Zoals in het coalitieakkoord van 2022-2026 staat omschreven is de gemeente in overleg gegaan met het Rijksvastgoedbedrijf om het life-science gedeelte van de Schapenweide om te vormen naar een groene woon-werk campus. Hierbij is het bruto-vloeroppervlakte Life-sciences teruggebracht van 50.000 m2 naar 25.000 m2.  Er worden meer woningen gebouwd. Er wordt meer groen toegevoegd. Er wordt ingezet op een natuurinclusieve, autoluwe ecowijk.

Voor het volledige coalitieakkoord van de nieuwe coalitie in De Bilt zie het nieuwsbericht van maandag 30 mei 2022 

Op 6 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel ‘Ontwikkelperspectief Schapenweide’. Met het raadsbesluit is de structuurvisie gemeente De Bilt 2030 gewijzigd voor het projectgebied.

De gemeenteraad heeft 4 moties aangenomen bij het raadsvoorstel:

Er zijn geen amendementen aangenomen door de gemeenteraad.

In het raadsinformatiesysteem vindt u de aangenomen en verworpen moties en amendementen, ingediende voorstellen en alle bijbehorende stukken van de genoemde vergaderingen. 

Naast de aanpassing en vaststelling van het gewijzigde ontwikkelperspectief, bereidt het Rijksvastgoedbedrijf de biedboekprocedure voor in samenwerking met de gemeente De Bilt. Het gewijzigde ontwikkelperspectief  is hier onderdeel van. Gemeente De Bilt start een verkoopprocedure voor het gedeelte van de begraafplaats dat is opgenomen in het gewijzigde ‘Ontwikkelperspectief Schapenweide’. 

Op het biedboek van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen ontwikkelaars reageren die aantoonbare ervaring hebben met soortgelijke projecten. Zodra er een of meerdere ontwikkelaars zijn geselecteerd door het Rijksvastgoedbedrijf wordt een kennismaking met de ontwikkelaar(s), gemeenteraad en bewoners georganiseerd.

Na de selectie en kennismaking start de ontwikkelaar de ruimtelijke procedure tot het aanpassen van het bestemmingsplan/omgevingsplan. Belanghebbenden worden in de ruimtelijke procedure actief betrokken door de ontwikkelaar(s) en de gemeente De Bilt.

Op 24 april 2018 heeft de tweede participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bezoekers kregen:

  • Informatie over de opbrengst van de bijeenkomst van 12 december 2017
  • Overzicht van de stappen om het ontwikkelperspectief (visie) te realiseren en de besluitvorming daarover.
  • De vertaalslag van het kwaliteitskader en de bouwstenen naar de de drie scenario’s.

Meer informatie

Heeft u problemen met het raadplegen van deze bestanden?

Neem dan contact op met:

Team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:030 - 228 94 11   
E-mail: info@debilt.nl

Een filmverslag van deze tweede participatiebijeenkomst vindt u op Youtube

Op 12 december 2017 is bezoekers gevraagd te vertellen wat zij belangrijke kwaliteiten van het gebied vinden. Ook is toegelicht welke varianten (scenario’s) er zijn voor de ontwikkeling van het gebied (life science, wonen en een mengvorm). En bezoekers konden met hun vragen en opmerkingen terecht bij diverse adviseurs. Alle reacties zijn gebundeld en verwerkt in een reactienota.

Meer informatie:

De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide is al langer onderwerp van gesprek. In de Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst als hoogwaardige sciencepark voor kennis en onderzoek, een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. De uiteindelijke invulling vraagt dus om een zorgvuldige afweging vooraf.

Tot voor kort werden de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf agrarisch gebruikt. Gelet op de beoogde verkoop heeft het Rijksvastgoedbedrijf de pachtovereenkomsten met de agrariërs opgezegd. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in november 22 hekken en camera’s bij de toegangspunten van het plangebied Schapenweide geplaatst. Dit hebben zij gedaan om kraken van het terrein, nu het niet meer agrarisch in gebruik is, te voorkomen. De camera’s zijn enkel op het terrein zelf gericht en niet op de openbare weg. 

Rijksvastgoedbedrijf 

Michiel von Bönninghausen

E-mail: biedboek@rijksoverheid.nl

Gemeente De Bilt

Team Projecten Fysieke Leefomgeving.

Myrthe Valé

Telefoon: 030 - 228 94 11

E-mail: m.vale@debilt.nl