Ontwikkelperspectief locatie Schapenweide Bilthoven

Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor locatie Schapenweide.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het RVB heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen aan  een ontwikkelaar. Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige ontwikkelaar zijn plannen maken.

Voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide wil het college van burgemeester en wethouders voor de zomer van 2018 een voorkeursvariant van een van de drie scenario’s vaststellen: hoogwaardige bedrijvigheid gericht op life sciences, woningbouw of een combinatie daarvan.

Via onder andere bijeenkomsten worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het proces. Op 12 december 2017 en op 24 april 2018 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Nadat het besluit van het college gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage is gelegd, zal het college aan de gemeenteraad het verslag van de participatie en de inspraakreacties aanbieden. Dan wordt gevraagd het ontwikkelperspectief voor de Schapenweide vast te stellen als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bij de ontwikkeling van die scenario’s zijn en worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Naar het overzicht