Ontwikkelperspectief locatie Schapenweide Bilthoven

Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van het ontwikkelperspectief voor locatie Schapenweide.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het terrein. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente kenbaar gemaakt, dat het overweegt de Schapenweide te verkopen aan een ontwikkelaar. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente De Bilt gevraagd om hiervoor een ontwikkelperspectief op te stellen. Op basis hiervan kan de toekomstige eigenaar zijn plannen maken.

Via onder andere bijeenkomsten worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij het proces. Op 12 december 2017 en op 24 april 2018 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een indicatief programma vastgesteld. De gemeente De Bilt heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf het indicatieve programma uitgewerkt met inachtneming van de inbreng door belanghebbenden tijdens de participatiebijeenkomsten.

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht te onderzoeken hoe de ontwikkeling van de begraafplaats het beste te combineren is met de ontwikkeling van de Schapenweide. Dit betreft het ongebruikte gedeelte ten westen van de Schapenweide. De locatie is in het ontwikkelperspectief is opgenomen.

Op 7 juli 2020 heeft het college de uitwerking van het indicatieve programma en de begraafplaats vrijgegeven voor de inspraakprocedure. Omdat er veel tijd tussen het raadsbesluit en de inspraakprocedure zit, is besloten om een digitale informatiebijeenkomst te organiseren voor belanghebbenden op 2 september 2020. Bewonersverenigingen zijn op 16 juli 2020 bijgepraat.

Bekijk het Ontwikkelperspectief Schapenweide 2020. Wilt u het ontwikkelperspectief toegezonden krijgen per e-mail? Stuur dan een e-mail naar schapenweide@debilt.nl.

Nadat het besluit van het college van 31 augustus tot en met 12 oktober 2020 (zes weken) voor een ieder ter inspraak is gelegd, heeft het college de gemeenteraad de inspraakreacties aangeboden. De gemeenteraad is gevraagd het ontwikkelperspectief voor de Schapenweide vast te stellen als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Deze wijziging noemen we een gedeeltelijke wijziging van de structuurvisie.

Voor meer informatie bekijkt u de website debilt.raadsinformatie.nl. Hier bekijkt u de raadsvergadering en vindt u alle stukken die horen bij het raadsbesluit.

Het Rijksvastgoedbedrijf zal voor de Schapenweide een biedboek opstellen voor de verkoop. Meer informatie over het biedboek en de verkoopprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf leest u op de website van het Rijksvastgoedbedrijf

Besluit gemeenteraad

Op 6 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel ‘Ontwikkelperspectief Schapenweide’. Met het raadsbesluit is de structuurvisie gemeente De Bilt 2030 gewijzigd voor het projectgebied.

De gemeenteraad heeft 4 moties aangenomen bij het raadsvoorstel:

Er zijn geen amendementen aangenomen door de gemeenteraad.

In het raadsinformatiesysteem vindt u de aangenomen en verworpen moties en amendementen, ingediende voorstellen en alle bijbehorende stukken van de genoemde vergaderingen. 

Naar het overzicht