Oude Brandenburgerweg 67 Bilthoven

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten tot nieuwbouw van het zwembad Brandenburg. De oude locatie van het zwembad is aangewezen voor woningbouw. Het nieuwe zwembad is sinds 2019 volop in gebruik.

In 2015 heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten benoemd voor de ‘oude’  zwembadlocatie. Ook is destijds het participatieproces gesproken over de toekomst van het gebied. In lijn met de uitgangspunten en de resultaten van dat participatieproces heeft de gemeenteraad besloten dat er woningen gaan komen. De huidige vraag naar woningen onderstreept het belang van dit besluit nog eens extra. 

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?

  • Uitgaan van grondgebonden woningen in jaren-30-stijl
  • De herontwikkeling zal geheel 'selfsupporting' zijn, zowel inhoudelijk (bijvoorbeeld op het gebied van parkeren) als financieel
  • De verkeersontsluiting vindt plaats via de bestaande woonstraten Oude Brandenburgerweg, Talinglaan en de Kuifeendlaan.

Daarna heeft de gemeenteraad bepaald dat er bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% in de sociale huursector en 10 tot 20% van de woningen in de middenhuur-sector moet worden gerealiseerd. Basis voor deze keuze is de ‘Verordening doelgroepen sociale en middenhuurwoningen’ uit 2021. 

Wij hebben de afgelopen periode een aantal keer met bewonersvertegenwoordigers en stakeholders gesproken. In deze gesprekken hebben we de start van het nieuwe project aangekondigd. We hebben ook met elkaar besproken hoe we de overige bewoners betrokken houden bij deze ontwikkeling. Er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden; zoals WVT, Tennisvereniging, het zwembad en de sportschool over een aantal woningbouwmodellen en zijn diverse gehouden onderzoeken toegelicht.  

Op 14 april  2021 is de laatste informatieavond gehouden op het gemeentehuis. Er is teruggeblikt op het participatietraject. Verschillende onderzoeken zijn toegelicht en het definitieve model werd gepresenteerd. Ook is de planning en het proces besproken; voor de zomer worden de ruimtelijke randvoorwaarden behandeld door B&W en na de zomer volgt de behandeling door de gemeenteraad. 

Het oude zwembadgebouw wordt ongeschikt gemaakt voor vleermuizen door gaten in de muren te maken. Hierdoor ontstaat tocht in het gebouw. Daarmee willen we bereiken dat de vleermuizen vertrekken naar andere locaties. Daarom hangen aan de gevels van het nieuwe zwembad en het gebouw van WVT  al enige tijd vleermuiskasten. De sloop van het zwembad vindt naar verwachting zomer 2021 plaats.

Meer info hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Algemene zaken over het project:

Projectleider: Wilco de Rooij
Telefoon: 030 - 228 95 88
E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projectleider: Bianca Hendriksen
Telefoon: 030-228 94 11
E-mail: b.hendriksen@debilt.nl