Oude Brandenburgerweg 67 Bilthoven

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten tot nieuwbouw van het zwembad Brandenburg. De oude locatie van het zwembad is aangewezen voor woningbouw. Het nieuwe zwembad is sinds 2019 volop in gebruik.

In 2015 heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten benoemd voor de ‘oude’  zwembadlocatie. Ook is destijds het participatieproces gesproken over de toekomst van het gebied. In lijn met de uitgangspunten en de resultaten van dat participatieproces heeft de gemeenteraad besloten dat er woningen gaan komen. De huidige vraag naar woningen onderstreept het belang van dit besluit nog eens extra. 

Het besluit om woningen te gaan bouwen op een deel van deze locatie is verder uitgewerkt in ruimtelijke randvoorwaarden. De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2022 ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden voor deze locatie. De randvoorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving en gaan uit van:

  • Realisatie van 24 woningen, waarvan 50% in de betaalbare huur en 50% als koopwoning. De huurwoningen worden in samenspraak met de woonstichting SSW gerealiseerd. 
  • Een groot deel van de nieuwe parkeermogelijkheden liggen bij de nieuwe woningen
  • De vijverpartij en het omliggende groen worden integraal betrokken bij het stedenbouwkundig ontwerp en de verdere inrichting van het gebied.
  • Bij de inrichting zal er rekening gehouden worden met voldoende afscherming van de tennisbanen, het zwembad en WVT.
  • Voor de beeldkwaliteit van de nieuwe woningen wordt een jaren ‘30 bouwstijl als referentie opgenomen.

De ruimtelijke randvoorwaarden zijn terug te vinden in de raadsvergadering van 20-10-2022 (raadsinformatiesysteem).

Er is een aantal keer met bewonersvertegenwoordigers en stakeholders gesproken. In deze gesprekken hebben we de start van het nieuwe project aangekondigd,  hoe we de overige bewoners betrokken houden bij deze ontwikkeling, is een aantal woningbouwmodellen besproken en diverse gehouden onderzoeken toegelicht.  
Het participatietraject is afgesloten met een buurtbrede bijeenkomst op 14 april 2022.  

Het participatieverslag is terug te vinden in het verslag van de raadsvergadering van 20-10-2022 (raadsinformatiesysteem)

Bewoners en gemeente blijven met elkaar in gesprek over de uitwerking van de randvoorwaarden en welke rol men hierin zou kunnen hebben.

In het vervolgtraject zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

Aanbesteding

Deze wordt in twee fases uitgevoerd via Tenderned. Voor de eerste fase kan elke marktpartij zich aanmelden en vindt een voorselectie plaats van drie marktpartijen. De gemeente geeft hen de ruimtelijke randvoorwaarden mee waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd en de toetsingscriteria.

Uit de voorselectie, welke heeft plaatsgevonden, zijn 3 marktpartijen over gebleven voor de tweede fase. In deze fase wordt hen gevraagd een concreet plan op te stellen en met een financiële bieding te komen. De aanbestedingsdocumenten worden opgesteld, waarmee een heldere uitvraag naar de 3 partijen kan worden gedaan.

Riothermie

In de vorige fase is uit een haalbaarheidsonderzoek gebleken dat de huidige riothermie installatie voor het nieuwe zwembad kan worden aangewend als energiebron voor de nieuwe woningen. Omdat riothermie vrij nieuw is in Nederland en om tot een goed advies voor het college te komen, vinden hier gesprekken over plaats met deskundigen over de exacte regels omtrent aanleg en beheer en onderhoud.

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is dat de bestaande riothermie installatie van het zwembad niet alleen geschikt is voor de nieuwe woningen, maar daarnaast voldoende capaciteit heeft om nog zeker 100 extra woningen van warmte te kunnen voorzien. In deze fase wordt dit uitgewerkt.

Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan

Het opstellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente door een extern bureau. Beide documenten worden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

De bewoners hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij de planvorming van het westelijk deel. Voor dit deel en de looproute langs de sportschool wordt een inrichtingsplan opgesteld. De bewoners en stakeholders zijn op 5 september 2023 bij elkaar gekomen om samen met de externe landschapsarchitect en de gemeente informatie op te halen en te delen over wensen en ideeën voor dit gebied. De uitkomsten  worden meegenomen bij het opstellen van het inrichtingsplan.

Alle gebouwen op het braakliggende, afgesloten terrein van het oude zwembad zijn inmiddels gesloopt en het terrein is vlak gemaakt. Het terrein rondom de vijver wordt onderhouden door de gemeente en de bewoners.

Algemene zaken over het project:

Projectleider: Wilco de Rooij
Telefoon: 030 - 228 95 88
E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projectleider: Bianca Hendriksen
Telefoon: 030-228 94 11
E-mail: b.hendriksen@debilt.nl