Oude Brandenburgerweg 67 Bilthoven

Nadat het oude zwembad is gesloopt, is in de zomer van 2019 het nieuwe zwembad geopend.
Door de realisatie en ingebruikname van het nieuwe zwembad Brandenburg is de voormalige zwembadlocatie vrij gekomen voor ontwikkeling. Er worden 24 grondgebonden woningen gerealiseerd. Bij de ruimtelijke randvoorwaarden vindt u hier meer informatie over.

Het besluit om woningen te gaan bouwen op een deel van deze locatie is verder uitgewerkt in ruimtelijke randvoorwaarden. De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2022 ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden voor deze locatie. De randvoorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving en gaan uit van:

  • Realisatie van 24 woningen, waarvan 50% in de betaalbare huur en 50% als koopwoning. De huurwoningen worden in samenspraak met Woongroen (voorheen Woonstichting SSW) gerealiseerd. 
  • Een groot deel van de nieuwe parkeermogelijkheden liggen bij de nieuwe woningen
  • De vijverpartij en het omliggende groen worden integraal betrokken bij het stedenbouwkundig ontwerp en de verdere inrichting van het gebied.
  • Bij de inrichting zal er rekening gehouden worden met voldoende afscherming van de tennisbanen, het zwembad en WVT.
  • Voor de beeldkwaliteit van de nieuwe woningen wordt een jaren ‘30 bouwstijl als referentie opgenomen.

De ruimtelijke randvoorwaarden zijn terug te vinden in de raadsvergadering van 20-10-2022 (raadsinformatiesysteem).

Bewoners en gemeente blijven met elkaar in gesprek over de uitwerking van de randvoorwaarden en welke rol men hierin zou kunnen hebben.

In het vervolgtraject zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

Aanbesteding

Deze wordt in twee fases uitgevoerd via Tenderned. Voor de eerste fase kon elke marktpartij zich aanmelden en vindt een voorselectie plaats van drie marktpartijen.

Uit deze voorselectie zijn 3 marktpartijen over gebleven voor de tweede fase. In deze fase wordt hen gevraagd een concreet plan op te stellen en met een financiële bieding te komen. De aanbestedingsdocumenten worden opgesteld, waarmee een heldere uitvraag naar de 3 partijen kan worden gedaan.

Riothermie

De gemeenteraad heeft ermee ingestemd dat de huidige riothermie-installatie voor het zwembad kan worden gebruikt als energiebron voor de nieuwe woningen. De afgelopen periode zijn deze plannen (inclusief de kosten) verder uitgewerkt.

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is dat de bestaande riothermie installatie van het zwembad niet alleen geschikt is voor de nieuwe woningen, maar daarnaast voldoende capaciteit heeft om nog zeker 100 extra woningen van warmte te kunnen voorzien. In deze fase wordt dit uitgewerkt.

Bestemmingsplan en welstandscriteria

Het ontwerp-bestemmingsplan en de aangepaste welstandscriteria hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen hiertegen ingediend. In maart is het bestemmingsplan door de raad goedgekeurd.  

Inrichtingsplan

De bewoners hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij de planvorming van het westelijk deel. Voor dit deel en de looproute langs de sportschool wordt een inrichtingsplan opgesteld. De bewoners en stakeholders zijn op 5 september 2023 bij elkaar gekomen om samen met de externe landschapsarchitect en de gemeente informatie op te halen en te delen over wensen en ideeën voor dit gebied. De uitkomsten  worden meegenomen bij het opstellen van het inrichtingsplan.

Alle gebouwen op het braakliggende, afgesloten terrein van het oude zwembad zijn inmiddels gesloopt en het terrein is vlak gemaakt. Het terrein rondom de vijver wordt onderhouden door de gemeente en de bewoners.

Algemene zaken over het project:

Projectleider: Wilco de Rooij
Telefoon: 030 - 228 95 88
E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projectleider: Bianca Hendriksen
Telefoon: 030-228 94 11
E-mail: b.hendriksen@debilt.nl