Tijdelijke woningen

Het woningtekort is ook in onze gemeente groot en zal naar verwachting de komende tijd nog flink oplopen. Er is extra inzet nodig – ook door onze gemeente - om het woningaanbod te vergroten en wachtlijsten te verkleinen.

Door te zorgen voor tijdelijke woningen kan een brede groep woningzoekenden versneld een woning krijgen. Het gaat om sociale huurwoningen voor groepen die in de huidige markt weinig kans hebben, zoals starters en spoedzoekers.

We willen de tijdelijke woningen op twee locaties neerzetten, namelijk op de Berlagelaan en de Kwekerij. Deze twee locaties zijn in het traject 'Samen Werken aan Wonen' door inwoners voorgesteld als woningbouwlocaties. De gemeenteraad heeft dit voorstel vastgesteld.

Maar als er een plan is voor een blijvende woning (niet tijdelijk, dus) kan het wel 10 jaar duren voordat die woning er staat. Met deze tijdelijke woningen zorgen we ervoor dat de woningbouwlocatie in de tussentijd goed gebruikt wordt. Het college van burgemeester en wethouders en Woongroen (voorheen Woonstichting SSW) willen deze locaties daarom de komende 10 jaar gebruiken voor de tijdelijke woningbouw. 

Op 30 november heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het plan van tijdelijke woningen. We werken de plannen nu verder uit. Daarbij gaan we uit van het volgende: 

  • Op de Berlagelaan komen tussen de 25 en 30 woningen;
  • Op de Kwekerij komen tussen de 60 en 65 woningen;
  • De tijdelijke woningen worden sociale huurwoningen voor jongeren/starters vanaf 23 jaar, bewoners van (zorg)instellingen die zelfstandig gaan wonen, spoedzoekers na scheiding of faillissement en statushouders; 
  • We kiezen voor een complete aanpak, waarbij we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld groen, verkeer en veiligheid goed op elkaar aansluiten;
  • De woningen blijven er 10 jaar staan;
  • De woningen worden verhuurd door Woongroen (de woningcorporatie in gemeente De Bilt).

De concept-plannen worden begin 2024 aan omwonenden gepresenteerd op een informatiebijeenkomst en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor de direct betrokkenen organiseren we in maart 2024 een informatiebijeenkomst, waarin we de plannen laten zien en toelichten. Deze inwoners kunnen dan ook in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en Woongroen.

Bent u benieuwd naar de plannen? U kunt de presentaties downloaden. Daarin vindt u informatie over de ruimtelijke inpassing, de doelgroepen en de planning.

Bent u benieuwd naar wat er besproken is op de informatieavond over locatie Kwekerij van 19 maart 2024? Bekijk dan het verslag van deze avond. 

Bent u benieuwd naar wat er besproken is op de informatieavond over locatie Berlagelaan van 26 maart 2024? Bekijk dan het verslag van deze avond.

Ook houden we u op de hoogte via onze online nieuwsbrief. U kunt zich dus daarvoor aanmelden om op de hoogte te blijven van dit project en ander nieuws uit de gemeente.

Wat? Wanneer?
Raadsbesluit November 2023
Informatiebijeenkomst omwonenden Maart 2024
Aanvraag ruimtelijke procedure Najaar 2024
Start bouwrijp maken, plaatsen woningen, woonrijp maken Najaar 2024
Oplevering woningen Derde kwartaal 2025

Projectleider: Andrea Bal, team Projecten Fysieke Leefomgeving

Telefoon:  030 - 228 94 11

E-mail: a.bal@debilt.nl

Wat zijn tijdelijke woningen?

Een tijdelijke woning wordt helemaal gemaakt in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar op de locatie, waarna ze vakkundig op hun plaats worden gezet. Daarna is het een kwestie van afmonteren en aansluiten op riool, water en elektriciteit. Niet alleen is de bouwtijd korter, ook de procedure gaat sneller. Al met al kunnen de tijdelijke woningen er binnen 1 tot 2 jaar staan. Dat is veel korter dan de 7 tot 12 jaar tot de oplevering, die vaak nodig is voor gewone woningbouwprojecten. 

Hoe zien de woningen eruit? 

Het gaat hier om tijdelijke woningen. Dat betekent dat de woningen in een fabriek gemaakt worden en na 10 jaar verplaatst worden naar een andere locatie. Het bijzondere aan de tijdelijke woningen waar wij voor kiezen is dat de woningen van dezelfde kwaliteit zijn als een 'normale' woning die niet verplaatst kan worden.

Met wie doen we dit?

In de prestatieafspraken 2022-2026 hebben we met Woongroen afgesproken dat we tijdelijke woningen gaan realiseren. Gemeente De Bilt en Woongroen  werken nauw samen in de ontwikkeling en realisatie van tijdelijke woningen op deze twee locaties.

Wat is de rolverdeling gemeente en corporatie? 

De gemeente wijst de locaties aan en stelt deze beschikbaar voor het neerzetten van tijdelijke woningen. Woongroen realiseert, verhuurt en beheert de woningen. Daarnaast verzorgt Woongroen de communicatie over de bouw en over de verhuur. 

Voor wie zijn de tijdelijke woningen? 

Het worden sociale huurwoningen voor jongeren/starters vanaf 23 jaar, bewoners van (zorg)instellingen die zelfstandig gaan wonen en anderen die met spoed een woning nodig hebben, zoals statushouders of mensen die in verband met scheiding of faillissement hun huis uit moeten. Hiermee verlichten we op korte termijn de druk op de woningmarkt. 

Moet je al ingeschreven staan in de gemeente De Bilt om in aanmerking te komen voor een tijdelijke woning?

De woningen worden verhuurd door Woongroen. Om statushouders te plaatsen wordt 30% van de woningen gereserveerd . De overige woningen worden toegewezen aan de verschillende doelgroepen. Wie in aanmerking wil komen, moet ingeschreven staan bij WoningNet regio Utrecht. Voor de eerste toewijzing bij oplevering willen we in ieder geval lokale voorrang laten gelden. 

Wat wordt bedoeld met ‘statushouders’?

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij moeten dan vanuit de opvang naar een gewone woning verhuizen. Net als elke andere gemeente moet gemeente De Bilt zorgen dat hier woningen voor beschikbaar zijn. Ook een deel van deze tijdelijke woningen wordt aan statushouders toegewezen. Hierdoor blijven er meer reguliere sociale huurwoningen beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. Bij de eerste verhuring is het aandeel van de woningen dat verhuurd wordt aan statushouders 30 procent.

Waar komen de tijdelijke woningen? 

De woningen komen op twee locaties namelijk de Berlagelaan en de voormalige gemeentekwekerij. 

Blijven de bomen en struiken op locatie Berlagelaan staan?

De bomen hoeven niet weg voor de nieuwe bebouwing, die staan op voldoende afstand.

We hebben echter inmiddels geconstateerd dat het riool op de locatie niet goed genoeg is om de tijdelijke woningen te kunnen dragen. Dit riool stond sowieso op de planning voor vervanging. Het is aangelegd in de jaren 70 en is nu aan het einde van de levensduur. Door dit project halen we de aanpak van dit stuk van het tracé (van het riool) naar voren en gaan dit versneld aanpakken.

Er wordt nu gestart met het uitwerken van het plan voor vervanging van het riool. Het (hoofd-) riool zal worden omgelegd zodat de locatie boven de grond ook meteen beschikbaar is voor permanente woningbouw over 10 jaar. Deze omlegging heeft gevolgen voor de werkzaamheden. Die gevolgen brengen we nu in kaart. Denk hierbij aan de locatie (hoe lang en breed is het stuk grond dat omgelegd wordt), de gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte (bomen en struiken) en de fasering van de werkzaamheden.

Zodra wij meer zicht op hebben op de planning van de werkzaamheden en de gevolgen voor het groen ter plaatse, wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.

Via deze website en via de uitvoerende partij van de werkzaamheden.

Het streven is om in het laatste kwartaal van dit jaar (2024) te starten met de omlegging van het riool.

Is het plan al definitief?

Het plan wordt nog uitgewerkt. We onderzoeken hoe we op de Berlagelaan ongeveer 30 woningen kunnen bouwen. Voor de voormalige gemeentekwekerij zijn het ongeveer 65 woningen. 

Ik heb belangstelling, kan ik al inschrijven voor een woning? 

Bedankt voor uw belangstelling. Inschrijven voor de woningen is nu nog niet mogelijk. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden. 

Ik ben tegen de plannen, wat kan ik doen? 

Voor de tijdelijke woningen worden begin 2024 de benodigde vergunningen aangevraagd. Het is mogelijk om bezwaar in te dienen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend. Dit wordt gepubliceerd op OfficieleBekendmakingen.nl.   

Wanneer is er meer bekend? 

Wij verwachten steeds meer informatie te kunnen geven als de plannen verder worden uitgewerkt. Deze projectpagina wordt daarom regelmatig bijgewerkt. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt u automatisch op de hoogte gehouden. 

Wat betekent dit voor direct omwonenden? 

We bespreken het plan en de gevolgen voor de directe omgeving met omwonenden. We organiseren een bijeenkomst waar we de plannen toelichten. Omwonenden kunnen dan de plannen voor de woningen zien en hierop reageren. Ook is er ruimte om in gesprek te gaan met medewerkers van gemeente en Woongroen.

Waar kan ik meer informatie vinden? 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt zich daarnaast aanmelden voor een nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van informatie over de nieuwbouw. Heeft u vragen aan de gemeente, neem dan contact met ons op.