Jeugdhulp

Zoekt u hulp of begeleiding voor uw kind, bijvoorbeeld omdat uw kind een beperking heeft of een gedragsprobleem? Wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Of heeft u een kleine of grote vraag over opvoeden en opgroeien?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt

Het CJG is voor de gemeente De Bilt aanspreekpunt voor alle vormen van jeugdhulp. Het CJG geeft u advies en bekijkt samen met u wat het beste is. Ook kan het CJG u zelf hulp bieden en begeleiden naar passende ondersteuning of jeugdhulp door anderen. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.

Binnen het CJG werken onder meer opgroei- en opvoedconsulenten, gezinsbegeleiders en orthopedagogen om u te adviseren en de ondersteuning te geven die u nodig heeft. Ook heeft het CJG goed contact met o.a. huisartsen, scholen, GGD, kinderopvang en welzijnsorganisaties zoals Stichting MENS. Door dit uitgebreide netwerk hoeft u zelf niet meer te zoeken bij welke organisatie u moet zijn.

Voor wie?

Voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar die ingeschreven staan in gemeente De Bilt, en voor professionals die werken met de voorgenoemde doelgroepen. Let op: onder gemeente De Bilt vallen ook Bilthoven, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek.

Wat?

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Van zwangerschap tot een kind volwassenen is. Van bedplassen tot grensoverschrijdend gedrag. Van faalangst tot (vecht)scheidingen. Geen vraag is te groot of te klein!

Waar?

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De Bilt 030-229 50 50 (op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur) of info@cjgdebilt.nl. Kijk ook op de website www.cjgdebilt.nl

Wanneer niet? 

  • Bij 18 jaar of ouder: Neem dan contact op met het Sociaal Team via 030-727 15 57 (op werkdagen van 08.30 - 15.00 uur) of via  sociaalteam@mensdichtbij.nl.
  • Bij crisissituaties: Direct gevaar? Bel het alarmnummer 112. Bij twijfel over veiligheid bel Veilig Thuis 0800-2000.

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. 

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener. 

Voor een aantal jeugdigen wordt een andere gemeente verantwoordelijk 

Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente De Bilt de jeugdhulp betalen. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid, de inhoudelijke zorg die uw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin. 

Als voor uw (pleeg)kind een andere gemeente verantwoordelijk wordt, laten wij dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind weten. 
U ontvangt dan een brief met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij onze gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. 

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige. 
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer(wetsvoorstel).

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook de hulpverlener verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar. 
Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente. 

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

In de regio Zuid Oost Utrecht werken de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Het CJG kan u helpen bij het doorverwijzen naar deze zorgaanbieders.

Voor een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders in onze regio verwijzen wij u naar de website www.zorginzou.nl.

Iedereen die contact heeft met het CJG over hulp of zorg, kan daar ondersteuning bij krijgen in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt. In gemeente De Bilt is de onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld via MEE. De cliëntondersteuning van MEE is gratis. De cliëntondersteuners zijn niet in dienst van gemeenten of van het CJG.

Meer informatie vindt u op de website: www.mee.nl/onafhankelijke-clientondersteuning.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ –vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uitkomt met een hulpverlener of het CJG, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ.  Zij informeren u over uw rechten en geven advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met een hulpverlener of het CJG.
Ondersteuning door een vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten of van het CJG.

Meer informatie vindt u op de website: www.akj.nl.

Het CJG werkt met behulp van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin o.a. leerkrachten, hulpverleners en andere professionals kunnen vermelden dat zij zorg bieden of betrokken zijn bij uw kind (tot 23 jaar). Meer informatie vindt u op de website: www.verwijsindexmiddennederland.nl.

Het CJG werkt met behulp van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een wettelijke verplichting. De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Meer informatie vindt u op de website van derijksoverheid (meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).