Coalitieakkoord

Ruimte voor morgen. Naar een eerlijke, groene toekomst

Coalitieakkoord De Bilt 2022-2026: GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP (31 mei 2022)          

Introductie

Dit is het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie in gemeente De Bilt. Het akkoord is met een aantal heldere afspraken voor nieuw beleid bewust beknopt gehouden. Onderwerpen die belangrijk zijn maar al in beleid zijn vastgelegd zijn niet opgenomen. De gehele gemeenteraad heeft voorafgaand de mogelijkheid gekregen suggesties tot toevoegingen te doen aan dit akkoord, waar door alle partijen gebruik van is gemaakt.

Een deel van de suggesties is door de coalitie overgenomen en toegevoegd aan dit akkoord. Met voetnoten is zichtbaar gemaakt welke toevoegingen dat zijn. Wij danken de partijen van harte voor hun waardevolle inbreng. We doen het sámen!

Energietransitie, natuur en biodiversiteit

Het klimaatprobleem is de grootste opgave van onze tijd. We moeten nú in actie komen, voor toekomstige generaties. We voeren daarom ambitieus klimaatbeleid. De Bilt wordt voorloper in plaats van volger. We besparen samen met inwoners, organisaties en ondernemers fors op energie. We realiseren duurzame energie. We versterken natuur en biodiversiteit en we bevorderen een circulaire economie.

 • We stimuleren en ondersteunen inwoners, verhuurders en ondernemers tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en adviseren hen vanuit één duurzaamheidsloket.
 • Om energiearmoede te verminderen en voorkomen hebben we een aanpak voor minder draagkrachtige mensen met hoge energiekosten (bv witgoedactie en isoleerpakket).
 • We maken afspraken met Woongroen om sneller meer woningen te verduurzamen.
 • Aardgasverbruik faseren we uit met een nog vast te stellen ambitieuze Warmtetransitievisie; alle woningen hebben minimaal label B. We pakken meteen samen met bewoners ruimtelijke en sociale opgaven in een wijk aan.
 • In het jaar 2030 is onze CO2­uitstoot met minimaal 60% verminderd ten opzichte van 1990.
 • Wij willen in 2030 voor minimaal 55% voorzien in onze energiebehoefte door in de gemeente opgewekte duurzame bronnen. We streven naar zo goed mogelijk gebruik van de duurzaam opgewekte energie (Op basis van inbreng VVD).
 • We willen inwoners tijdig betrekken en laten meeprofiteren van duurzame energiebronnen door te kunnen deelnemen met minimaal 50% eigendom van de lokale omgeving. Als alternatief onderzoeken we eigendom van de gemeente van zon­ en windprojecten. 
 • Om de doelstellingen te behalen hebben we zonnevelden en windenergie nodig. We gaan jaarlijks minimaal 20 GWh windenergie opwekken langs de A27 én A28, voor de precieze locaties doen we een verdiepend onderzoek, bijvoorbeeld wat betreft de normen en gezondheid (Op basis van inbreng ChristenUnie). We bestemmen minimaal 3 zonnevelden. We staan open voor andere initiatieven die op de langere termijn (na 2030) een rol kunnen spelen (Op basis van inbreng VVD).
 • We planten bomen bij en hebben aandacht voor dierenwelzijn. De groene gordel wordt beschermd en verder versterkt. Onder andere tussen De Bilt, Zeist en Utrecht vormt dit een belangrijke buffer.
 • We zijn bereid het deel van het Leijense bos dat nog in eigendom is van de gemeente te verkopen aan het Utrechts Landschap, met als doel behoud en versterking van de natuur (Op basis van inbreng Forza verduidelijkt).
 • We stimuleren de agrarische sector te transformeren naar circulaire landbouw en om voor mens en dier duurzame en gezonde bedrijfsvoering te gebruiken.
 • Verharding zoals parkeerplaatsen wordt zoveel mogelijk verwijderd of waterdoorlatend.
 • Regenwater gaat zo min mogelijk door het riool maar wordt opgeslagen in de grond, regenwaterafvoer bij wegen wordt afgekoppeld en bij nieuwe wegen niet aangelegd.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld met gemeentelijk vastgoed en inkoop (circulair).
 • De ambtelijke capaciteit op duurzaamheid wordt uitgebreid.

Wonen

 • We bouwen in de gemeente minimaal voor de eigen behoefte en de doel­ groepen uit onze Woonvisie. We kijken daarbij ook al vooruit naar de periode ná 2030.
 • We willen een verwelkomende en open samenleving zijn. We vangen vluchtelingen en statushouders op. Woningen die daarvoor nodig zijn komen bovenop de lokale behoefte.
 • We zetten ons in om de groene dorpskernen levendig en vitaal te houden. Daarvoor is het nodig dat er voldoende voorzieningen (o.a. scholen, winkels, sport- en speelvelden, evenementen) in de kernen blijven en woningen voor starters worden gebouwd. Wij starten in de groene kernen een experiment met woningsplitsing (Op basis van inbreng CDA, SGP, Forza & ChristenUnie).
 • We kiezen op strategische locaties voor actief grondbeleid (waarbij de gemeente zelf grond aankoopt) en stellen eisen aan projectontwikkelaars zodat alle projecten passen binnen Woonvisie en participatiebeleid.
 • Alle nieuwe projecten vanaf 10 woningen bevatten minstens 30% sociaal en 20% midden­huur. Daar bovenop onderzoeken we de mogelijkheden voor sociale en middeldure koop.
 • Om onze open ruimte en de groene buffer tussen bebouwing en natuur te beschermen houden we ons bij woningbouw aan de grens van de provinciale rode contour. We bouwen binnen de bebouwde kom, waarbij Maartensdijk de enige uitzondering is.
 • We bouwen op hetzelfde oppervlak meer woningen zodat we het groen en het buitengebied sparen. Bij koopappartementen is ondergronds parkeren de norm.
 • We bouwen natuurinclusief en minimaal energieneutraal.
 • We willen gemengde wijken. We spreiden sociale huur en bijzondere doelgroepen over de gemeente en voegen het soort woningen toe dat nog niet aanwezig is in een wijk of dorp.
 • We plannen en starten de bouw van minstens één Knarrenhof, of een vergelijkbaar project (Op basis van inbreng ChristenUnie)
 • De Omgevingswet komt met kansen en bedreigingen. De kansen die deze wet biedt gebruiken we om onze omgeving groener, duurzamer en socialer te maken. We brengen de raad in positie voor het benutten van de ruimte van de Omgevingswet.
 • We bouwen 200 nieuwe woningen in Maartensdijk. We bepalen in overleg met inwoners van Maartensdijk hoeveel daarvan binnen en zo nodig buiten de rode contour worden gebouwd.
 • De Spoorzone Bilthoven is een ideale bouwlocatie, juist voor groepen die gebruik maken van Openbaar Vervoer. Voor de planvorming en participatie is ons kader 500 tot 1000 woningen.
 • We gaan in gesprek met Verwelius over het Hessingterrein. Inzet is een plan binnen de rode contour, zo dicht mogelijk bij de uitspraak van de gemeenteraad bij het bestemmingsplan.
 • We gaan in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf om in het ontwikkelperspectief Schapenweide het life­science deel om te vormen richting een groene woon­werk campus. Hierbij wordt het bruto­vloeroppervlakte Life­sciences teruggebracht van 50.000 m2 naar 25.000 m2. We zetten in op een natuurinclusieve, autoluwe ecowijk. Het Bospark blijft een kleinschalig, groen recreatiepark.

Iedereen doet mee

Niemand staat in onze gemeente aan de kant om wie zij (hier kan ook ‘hij’ of ‘hen’ worden gelezen) is. Iedereen is gelijkwaardig en iedereen verdient gelijke kansen. We handelen volgens de universele verklaring van de rechten van de mens.

 • Regels en procedures worden zo eenvoudig mogelijk. We zorgen voor een laagdrempelig loket waar mensen naast vragen over armoede en schuldhulpverlening ook de juiste antwoorden krijgen op hun hulpvraag voor diverse ondersteuning bij ziekte en/of zorg (Op basis van inbreng CDA). We zorgen voor goed contact in wijk en dorp door inzet van meer sociaal werkers, en ook kinder­ en jeugdwerkers.
 • We zorgen voor stabiel en voldoende inkomen. We starten in overleg met het Rijk een experiment basisinkomen en zoeken ruimte om de kostendelersnorm zo min mogelijk toe te passen. We breiden het aantal basisbanen uit tot 50. We zorgen voor 10 stageplaatsen bij de gemeente. We maken het mogelijk om bij te verdienen in de bijstand. We blijven mensen stimuleren om aan de slag te gaan. (Op basis van inbreng Forza). 
 • We voorkomen armoede door snellere schuldhulpverlening, we nemen schulden van de mensen zo nodig over en ronden het schuldhulpverleningstraject na twee jaar af. Energie­armoede voorkomen we door energiebesparingssubsidies van het Rijk desnoods voor te schieten. We verruimen en vereenvoudigen de mogelijkheden van de U­pas. We maken publiciteit voor de mogelijkheden in ons armoedebeleid zodat deze gebruikt worden.
 • We zorgen voor goed en toegankelijk onderwijs. We ondersteunen initiatieven voor integrale kindcentra. We gaan de mogelijkheden om Voor en Vroegschoolse Educatie te organiseren verruimen per kern en wijk. Kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen werken zoveel mogelijk samen, ook met basisscholen. We maken een Lokale Educatieve Agenda (toegankelijkheid, goede schoolgebouwen, studieplekken in elke kern, samenwerking scholen en CJG, ècht vrijwillige ouderbijdrage en transparante inschrijving).
 • We ondersteunen aanpak van laaggeletterdheid samen met onderwijs, maatschappelijke organisaties, bibliotheken en boekwinkels.
 • We investeren in speeltuinen, breedtesport, cultuur en verenigingen. We werken samen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Deelname is toegankelijk voor iedereen. Wij onderschrijven het VN-verdrag voor mensen met een handicap en zetten ons in voor het toegankelijk maken van voorzieningen in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld speeltuinen (Op basis van inbreng CDA). 
 • We beperken het aantal zorgaanbieders en werken goed samen met zorg en maatschappelijk middenveld op zakelijke basis (vierkantfinanciering). We wegen geld af tegen het maatschappelijk resultaat in een maatschappelijke business case. We maken huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk en heroverwegen de was­ en strijkservice. We houden de kosten voor het sociaal domein beheersbaar met het budgetplafond, zetten in op resultaatgericht werken, preventie en vroegsignalering (Op basis van inbreng VVD).

Participatie

Wij willen het contact met onze inwoners herstellen en het vertrouwen in het gemeente­ bestuur verbeteren door het beter benutten van ons participatiebeleid en meer te experimenteren.

 • We evalueren het participatiebeleid in grote lijnen.
 • We stellen een participatiecoördinator aan.
 • We moderniseren de verordening van het burgerinitiatief.
 • We stellen een handreiking voor participatie en communicatie op voor initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars, zodat zij duidelijk weten wat minimaal van hen verwacht wordt.
 • We maken gebruik van nieuwe vormen van participatie (inwonerpanel, burgerberaad bv. bij klimaatbeleid) waarbij de deelnemers op aselecte wijze worden gekozen. Representativiteit is een belangrijk element bij het inwonerpanel en het burgerberaad (Op basis van inbreng Forza De Bilt). 
 • We gebruiken beginspraak bij grote of belangrijke onderwerpen. Betrokkenen zijn daardoor vanaf de start betrokken bij beleidsvorming. We denken hierbij ook aan de adviesraden (Op basis van inbreng ChristenUnie). 
 • De resultaten van onze participatieprocessen komen transparant tot stand (Op basis van inbreng Forza De Bilt). 
 • We kiezen vaker het participatieniveau ‘meewerken’ bij ruimtelijke onderwerpen en stellen daarvoor duidelijke kaders.
 • We maken meer en beter gebruik van flitspeilingen, ook onder jongeren.
 • We betrekken kinderen en jongeren uit alle wijken en woningzoekenden meer.
 • We verschuiven zeggenschap over inrichting van de openbare ruimte (groenonderhoud, speeltuinen) naar dorpen en wijken inclusief budget hiervoor.
 • De deuren van Jagtlust gaan letterlijk en figuurlijk open: We ontwikkelen samen met inwoners een plan voor Jagtlust met versterking van de openbare functie.

Mobiliteit

Om de klimaatverandering tegen te gaan, onze schaarse ruimte goed te benutten en ons veilig te kunnen bewegen zetten wij lopen, fietsen en openbaar vervoer op één in De Bilt. We ontmoedigen het gebruik van auto’s.

 • Er komen geen nieuwe doorgaande wegen of randwegen in de gemeente, noch worden bestaande autowegen verbreed.
 • We richten de bebouwde kom zoveel mogelijk in op maximaal 30 km/h en handhaven daarop. Bestaande wegen worden bij voorkeur ‘auto te gast’.
 • Samen met inwoners brengen wij gevaarlijke verkeerspunten in kaart, zoals de kruising Dorpsweg/Nachtegaallaan (Op basis van inbreng CDA en SGP) en de ‘Herbie­ rotonde’. Wij streven naar een veiliger inrichting van deze punten.
 • We maken meer wijken autoluw en ontwerpen nieuwe wijken volgens de ‘STOMP­methode’ (volgordelijk ‘Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a Service (MaaS), Privé auto’), en hebben speciale aandacht voor de omgeving rondom scholen en sport.
 • We weren sluipverkeer, bovenwijks verkeer en parkeerders van werkenden in Utrecht en handhaven bij foutparkeren. Wanneer te veel parkeerdruk ontstaat onderzoeken wij het verstrekken van parkeervergunningen.
 • We stimuleren de overgang naar elektrische­ en deelauto’s en voldoende laadpalen.
 • We willen dat elk dorp goed bereikbaar is en maken ons provinciaal hard voor betere Openbaar vervoer­verbindingen, doorfietsroutes en onderzoeken de buurtbus.
 • We streven naar een lagere, gedifferentieerde parkeernorm. Zeker op (nieuwbouw)locaties waar goed Openbaar vervoer beschikbaar is.
 • Vóór de vaststelling van ieder bestemmingsplan doen we een verkeersonderzoek, inclusief de effecten op omringende wegen (Op basis van inbreng CDA en Forza De Bilt). 

Economie

 • Een groeiende en bloeiende economie houdt onze gemeente levendig en bruisend. Het college faciliteert lokale ondernemers in bijvoorbeeld horeca en toerisme en stimuleert een gevarieerd en passend winkelaanbod van lokale ondernemers in elke kern (Op basis van inbreng CDA). 
 • We werken met een leegstandsverordening en een vaste accountmanager bedrijven. We zetten in op het transformeren van bedrijfslocaties zoals de Molenkamp en de Ambachtstraat (op basis van inbreng Forza De Bilt) en benutten niet bebouwde grond met flexwoningen.

Financiën

 • Wij zorgen voor een meerjarig sluitende begroting. De begroting is opgavegericht. Om dit goed te kunnen volgen verbeteren we de indicatoren. We richten de beschikbare middelen en inzet op de opgaven die de meeste prioriteit hebben.
 • Wij durven te investeren voor het algemeen belang, bijvoorbeeld met actief grondbeleid en investeringen in verduurzaming en sociaal domein. Om de schuldenlast te beperken stellen we een maximum aan de netto schuldquote. Deze mag niet stijgen boven 100%.
 • We verhogen heffingen en belastingen jaarlijks met niet meer dan de inflatie. Als er (tijdelijk) heffingen en belastingen extra worden verhoogd, leggen we uit waarvoor, en hoelang.
 • We zetten in op het verwerven van meer subsidies.

Ambtelijke organisatie

We willen onze organisatie stabieler en minder kwetsbaar maken. Wij willen een leer­ en ontwikkelorganisatie zijn met sterk HR­beleid op het gebied van behoud, werving en ontwikkeling van personeel.

 • We investeren in de ambtelijke organisatie en maken middelen vrij met een extra structureel budget van € 450.000­. We verkleinen de afstand tussen inwoners en ambtenaren met klantgerichte en klantvriendelijke communicatie.
 • We bieden goede en duurzame huisvesting voor onze organisatie.

Ruimte voor inwoners en raad

We willen de bestuurscultuur verbeteren en meer ruimte geven aan inwoners en raad om tot breder gedragen besluiten te komen. We maken als coalitie in dit akkoord heldere afspraken, maar laten overige zaken vrij zodat in de raad wisselende meerderheden kunnen worden gezocht. We voeren met de Biltse politiek als geheel het gesprek over hoe we deze ruimte goed kunnen benutten. We zoeken naar gedeelde waarden en investeren in onderlinge relaties.