De gemeenteraad vraagt om een nader onderzoek om alsnog goed besluit te kunnen nemen

Dinsdagavond 3 oktober en dinsdagavond 10 oktober heeft de raad in een extra raadsvergadering met elkaar van gedachten gewisseld over de uitspraak van de Raad van State van 6 september 2023. Met de uitspraak van de Raad van State is het gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2022, waarbij het bestemmingsplan voor de locatie voormalig Hessingterrein niet is vastgesteld, vernietigd. Het resultaat van de beraadslaging van de gemeenteraad is dat zij een nader onderzoek wensen.

In de tijd tussen de uitspraak van de Raad van State en de extra raadsvergadering is er een gesprek geweest tussen wethouder ’t Hart en projectontwikkelaar Verwelius om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het project. Uitkomst van dit gesprek is dat het in het belang van de woningopgave en in het belang van het project wenselijk is om het bestemmingsplan zo snel mogelijk aan de gemeenteraad aan te bieden. Het college heeft hierop Verwelius en de gemeenteraad laten weten dat zij het bestemmingsplan in november ter vaststelling aan de gemeenteraad wil aanbieden.

Opheldering over ontstane situatie

In de raadsvergadering van 3 en 10 oktober is vervolgens uitgebreid gesproken over de ontstane situatie. Ook heeft de gemeenteraad opheldering gevraagd over het niet ter vaststelling aanbieden van een bestemmingsplan voor het alternatieve voorstel zoals dit in december 2022 aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Vanuit het college is aangegeven dat het helaas niet is gelukt om tijdig tot een uitwerking van het alternatieve planvoorstel in een bestemmingsplan te komen. Enkele niet voorziene aspecten hebben tot vertraging geleid. Vanuit de gemeente is hard getrokken aan de uitwerking en het college heeft aangegeven nog steeds open te staan voor het alternatieve planvoorstel. In het belang van het project en om verdere vertraging te voorkomen, is na het overleg met Verwelius besloten om toch het oorspronkelijke bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor te leggen.

Motie voor nader onderzoek aangenomen

De raad heeft in de vergadering een motie aangenomen om door middel van een nader onderzoek helderheid te verschaffen over de onduidelijkheden die de raad in januari 2022 er toe heeft doen besluiten het bestemmingsplan niet vast te stellen. Het gaat hierbij met name over natuuraspecten zoals het functioneren van de faunapassage en het volstaan van de beoogde bufferzone tussen de nieuwe woningen en de bestaande natuur. Het college heeft de motie afgeraden aangezien er volgens het college voldoende onderzoek is uitgevoerd en dat deze onderzoeken door de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) zijn beoordeeld. De aangenomen motie betekent een oproep aan het college het gevraagde onderzoek uit te voeren om de gemeenteraad in staat te stellen om goed geïnformeerd en zorgvuldig een nieuw besluit te kunnen nemen. Uitgangspunt van de motie is het onderzoek binnen twee maanden gereed te hebben zodat de gemeenteraad alsnog snel een besluit kan nemen over het bestemmingsplan.

“Vol vertrouwen door met het plan”

Wethouder ’t Hart: “We gaan vol vertrouwen door met dit project, zodat we zo snel mogelijk een nieuw besluit door de gemeenteraad kunnen laten nemen. We stellen alles in het werk om alsnog woningen voor onze inwoners op deze locatie te kunnen realiseren.”

De laatste informatie wordt ook gedeeld op de pagina De Grift Particulier initiatief Utrechtseweg 341 De Bilt.