Inwonerpanel: meer woningen belangrijke opgave

Een peiling onder het inwonerpanel van onze gemeente laat zien, dat de meeste inwoners het bouwen van woningen een belangrijke opgave vinden. Uit de peiling blijkt ook de zorg om de groene leefomgeving. Het komende half jaar kunnen inwoners en belangenorganisaties meepraten over locaties en woonwensen. Ruim 700 inwoners deden mee aan de peiling.

Veel mensen op zoek naar woonruimte

Van de inwoners vindt 81% het realiseren van woningen in de gemeente een belangrijke opgave in de komende jaren. Iets minder dan een vijfde (19%) vindt dit niet belangrijk. Deze laatste groep inwoners vindt dit met name omdat ze het behoud van ruimte en groen belangrijker vinden dan de behoefte aan woningen. De belangrijkste redenen waarom inwoners het wel een belangrijke opgave vinden, is omdat er veel mensen op zoek zijn naar een woonruimte (67%), dat het belangrijk is dat jongeren in de gemeente kunnen (blijven) wonen (66%) en dat er voor elk inkomen en elk huishouden een huis beschikbaar is (63%). De groep inwoners die het realiseren van woningen een belangrijke opgave van de gemeente vinden, missen met name betaalbare koop- en huurwoningen.

Kansen

We hebben inwoners gevraagd naar kansen voor (nieuwe of meer) woningbouw in de gemeente. De meerderheid van de inwoners (87%) geeft aan dat het herinrichten van locaties met andere bestemmingen (bijv. bedrijfslocaties) en het makkelijker maken van het splitsen van grote kavels (45%) kansen zijn voor (nieuwe of meer) woningbouw in de gemeente.

Groen

Ruim de helft van de inwoners (58%) ziet het verminderen van groen als een belangrijke zorg bij het bouwen van (meer of nieuwe) woningen, maar ook het verminderen van de kwaliteit van het landschap en natuur wordt door een relatief groot deel genoemd (42%).

Woonomgeving

We hebben inwoners gevraagd naar welke twee aspecten hun voorkeur uitgaat wat betreft de woonomgeving. Bijna twee derde (65%) noemt een groene buurt. Een veilige buurt wordt door 49% genoemd. Ook hebben we gevraagd naar de twee belangrijkste aspecten wat betreft andere bewoners in de omgeving. Inwoners geven aan het belangrijk te vinden dat mensen in de wijk elkaar de ruimte geven (62%) en dat mensen in de wijk elkaar kennen (61%).

Verhuizen

Bijna de helft van de inwoners (48%) is niet van plan om te verhuizen in de komende 5 jaar als er een woonruimte beschikbaar is die beter bij hen past. 40% van de inwoners geeft aan dat zij (zeker of misschien) wel zouden verhuizen als er woonruimte beschikbaar komt die beter bij hen past. Bijna de helft van deze groep inwoners geeft dan de voorkeur aan een grondgebonden woning met een grote tuin (meer dan 25 m2).

Samen werken aan wonen

Onder de vlag ‘Samen werken aan wonen’ organiseert de gemeente in de komende maanden in de verschillende wijken en dorpen digitale gesprekken om met zoveel mogelijk inwoners de kansen en mogelijkheden voor wonen te verkennen. Ruim een kwart (29%) geeft aan actief te willen deelnemen aan deze gesprekken en 30% geeft aan niet mee te willen doen. Het overige deel (41%) weet het (nog) niet. Inwoners die actief mee willen doen, geven de voorkeur aan het bijwonen van een bewonersbijeenkomst in hun wijk/dorp (53%) en voor het online aanleveren van ideeën of het reageren op ideeën van anderen (53%). Meer informatie over dit participatieproces staat binnenkort op deze site.

Rapport

Het volledige rapport vindt u op de pagina Inwonerpanel > Wonen.